Dz.Urz.ULC.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 14 "Lotniska", tom I "Projektowanie i eksploatacja lotnisk" (wydanie siódme), obejmujący zmiany od 1 do 13-A i zmianę 14, do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

Międzynarodowe normy

i zalecane metody postępowania

ZAŁĄCZNIK 14

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

LOTNISKA

Tom I

Projektowanie i eksploatacja lotnisk

Wydanie siódme, lipiec 2016

Od dnia 10 listopada 2016 r. niniejsze wydanie zastępuje wszystkie poprzednie wydania Załącznik 14 ICAO Tom I.

Informacje na temat stosowania norm i zalecanych metod postępowania Załącznika 14 znajdują się w przedmowie oraz w Rozdziale 1, pkt 1.2.

ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO LOTNICTWA CYWILNEGO

grafika