Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.127

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE Nr 25
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 10 - "Łączność lotnicza" (wyd. szóste), obejmujący poprawki od 1 do 87 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1) ), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
______

1) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368-371.

ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE NORMY

I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK 10

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA

TOM I

POMOCE RADIONAWIGACYJNE

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie

zmiany, które zostały przyjęte przez

Radę przed dniem 25 lutego 2006 r.

i zastępuje, z dniem 23 listopada 2006 r.,

wszystkie poprzednie wydania

Załącznika 10, Tom I.

Informacje dotyczące zastosowania

Norm i Zalecanych Metod Postępowania

znajdują się w Przedmowie.

Wydanie szóste

Lipiec 2006

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ZMIANY

Wydania zmian publikowane są regularnie w Dzienniku ICAO oraz w miesięcznym uzupełnieniu do Katalogu wydawnictw i środków audiowizualnych ICAO, z którymi posiadacze niniejszej publikacji powinni się zapoznać. Tabele przedstawione poniżej służą do zapisu zmian.

ZAPIS ZMIAN I POPRAWEK

ZMIANYPOPRAWKI
NrData wprowadzeniaData wpisuWpisującyNrData wydaniaData wpisuWpisujący
1-81Wprowadzone w niniejszym wydaniu
8222 listopad 2007
8320 listopad 2008
8419 listopad 2009
8518 listopad 2010
8617 listopad 2011
8715 listopad 2012

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

grafika

Rozdział 1. Definicje

grafika

Rozdział 2. Postanowienia ogólne dla pomocy radionawigacyjnych

2.1 Standardowe pomoce radionawigacyjne

2.2 Sprawdzanie naziemne i z powietrza

2.3 Uregulowania dotyczące stanu służb radionawigacyjnych

2.4 Zasilanie rezerwowe dla pomocy radionawigacyjnych i systemów łączności

2.5 Wpływ czynnika ludzkiego

grafika

Rozdział 3. Wymagania techniczne dla pomocy radionawigacyjnych

3.1 Wymagania techniczne dla systemu ILS

3.2 Wymagania techniczne dla radarowego systemu precyzyjnego podejścia

3.3 Wymagania techniczne dla radiolatarni ogólnokierunkowej VHF (VOR)

3.4 Wymagania techniczne dla radiolatarni NDB

3.5 Wymagania techniczne dla radioodległościomierza UHF (DME)

3.6 Wymagania techniczne dla trasowych radiolatarni znakujących VHF (75 MHz)

3.7 Wymagania dla globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS)

3.8 (Zastrzeżone)

3.9 Charakterystyki pokładowego systemu odbiorczego ADF

3.10 (Zastrzeżone)

3.11 Charakterystyki mikrofalowego systemu lądowania (MLS)

grafika

Załącznik A. Charakterystyka mikrofalowego systemu lądowania (MLS)

grafika

Załącznik B. Warunki techniczne dla globalnego satelitarnego systemu nawigacji (GNSS)

1. Definicje

2. Informacje ogólne

3. Elementy GNSS

Rysunki do Załącznika B.

grafika

DODATKI

Dodatek A. Ustalanie integralności i ciągłości usług nawigacyjnych

grafika

Dodatek B. Strategia stosowania pomocy niewzrokowych podczas podejścia i lądowania

1. Wprowadzenie

2. Założenia strategii

3. Warunki

4. Strategia

grafika

Dodatek C. Informacje i materiał pomocniczy dla systemów lądowania wg przyrządów (ILS), radiolatarni VOR, radarów precyzyjnego podejścia (PAR), radiolatarni NDB oraz radioodległościomierzy (DME)

1. Wstęp

2. Materiał dotyczący instalacji ILS

3. Materiał dotyczący VOR/DVOR

4. Radarowy system precyzyjnego podejścia do lądowania (PAR)

5. Specyfikacja dla radiolatarni znakujących o częstotliwości 75 MHz

6. Materiał dotyczący radiolatarni bezkierunkowych (NDB)

7. Materiał dotyczący radioodległościomierza (DME)

8. Materiał dotyczący czasów przełączania zasilania

grafika

Dodatek D. Informacje i materiał pomocniczy dla GNSS

1. Definicje

2. Informacje ogólne

3. Wymagania funkcjonowania systemu nawigacyjnego

4. Główne elementy systemu GNSS

5. System wspomagania bazujący na wyposażeniu statku powietrznego (ABAS)

6. System wspomagania bazujący na wyposażeniu satelitarnym (SBAS)

7. System wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (GBAS)

8. Konstrukcja monitora jakości sygnału (SQM)

9. Monitorowanie stanu i depesze NOTAM

10. Zakłócenia

11. Rejestrowanie parametrów systemu GNSS

12. Ocena charakterystyk eksploatacyjnych systemu GNSS

13. System GNSS i baza danych

14. Modelowanie błędów resztkowych

Rysunki do Dodatku D.

grafika

Dodatek E. Materiał pomocniczy dotyczący kontroli wyposażenia pokładowego przed lotem

1. Specyfikacja dotycząca testowania wyposażenia pokładowego VOR (VOT)

2. Wybór i używanie punktów kontrolnych systemu VOR na terenie lotniska

grafika

Dodatek F. Materiał pomocniczy dotyczący poziomu niezawodności i dostępności

1. Wstęp i podstawowe pojęcia

2. Praktyczne aspekty niezawodności i dostępności

grafika

Dodatek G. Informacje i materiał pomocniczy dla systemu MLS

1. Definicje

2. Charakterystyki sygnału w przestrzeni - funkcje kąta i danych

3. Sprzęt naziemny

4. Uwagi dotyczące lokalizacji

5. Uwarunkowania operacyjne dotyczące lokalizacji naziemnego sprzętu DME

6. Związek monitora sprzętu naziemnego z działaniami systemu sterującego

7. Wyposażenie pokładowe

8. Prowadzenie operacji na granicy oraz na zewnątrz sektorów pokrycia MLS

9. Kryteria separacji ze względu na stosunki sygnałów i straty propagacyjne

10. Materiał dotyczący instalacji MLS w miejscach specjalnych

11. Integralność i ciągłość usługi - naziemny sprzęt MLS

12. Klasyfikacja nadajnika kierunku i elewacji MLS oraz urządzeń naziemnych DME

13. Podejścia wg obliczonej linii centralnej

14. Zastosowanie wymagań poziomów usługi z tabeli G-15 w operacjach z wykorzystywaniem MLS/RNAV

15. Zastosowanie uproszczonych konfiguracji MLS

Tabele do dodatku G

Rysunki do dodatku G.

grafika

MIĘDZYNARODOWE NORMY

i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS)

grafika

ZAŁĄCZNIK 10

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA

_________

TOM II

PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie zmiany,

które zostały przyjęte przez Radę przed 13 marca 2001 r.

i zastępuje, z dniem 1 listopada 2001 r., wszystkie

poprzednie wydania Załącznika 10, Tom II.

Informacji dotyczące zastosowania

Norm i Zalecanych Metod Postępowania oraz

Procedur Służb Żeglugi Powietrznej

znajdują się w Przedmowie.

Wydanie szóste

Październik 2001

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ZMIANY

Zmiany publikowane są regularnie w Dzienniku ICAO oraz w miesięcznym uzupełnieniu do Katalogu Publikacji ICAO i Audiowizualnych Pomocy Szkoleniowych, z którymi posiadacze niniejszej publikacji powinni się zapoznać. Tabele przedstawione poniżej służą do zapisu zmian.

ZAPIS ZMIAN I POPRAWEK

ZMIANYPOPRAWKI
NrData wprowadzeniaData wpisuWpisującyNrData wydaniaData wpisuWpisujący
44-76Wprowadzone w niniejszym wydaniu
77Nie dotyczy tego tomu
7827/11/03
79Nie dotyczy tego tomu
8024/11/05
81Nie dotyczy tego tomu
8222/11/07
83Nie dotyczy tego tomu
84Nie dotyczy tego tomu
85Nie dotyczy tego tomu
86Nie dotyczy tego tomu
87Nie dotyczy tego tomu

SPIS TREŚCI

Przedmowa

grafika

Rozdział 1. Definicje

1.1 Służby

1.2 Stacje

1.3 Rodzaje łączności

1.4 Radionamierzanie

1.5 Systemy dalekopisowe

1.6 Organizacje

1.7 Częstotliwości

1.8 Łącza transmisji danych

1.9 Różne

grafika

Rozdział 2. Przepisy administracyjne dotyczące międzynarodowej telekomunikacyjnej służby lotniczej

2.1 Podział służby

2.2 Telekomunikacja - dostęp

2.3 Godziny pracy

2.4 Nadzór

2.5 Transmisje niedozwolone

2.6 Zakłócenia

grafika

Rozdział 3. Ogólne zasady funkcjonowania międzynarodowej telekomunikacyjnej służby lotniczej

3.1 Zasady ogólne

3.2 Przedłużanie czasu pracy i wyłączanie stacji

3.3 Przyjmowanie, nadawanie i doręczanie depesz

3.4 System czasu

3.5 Rejestracja korespondencji

3.6 Nawiązanie łączności radiowej

3.7 Stosowanie kodów i skrótów

3.8 Anulowanie depesz

grafika

Rozdział 4. Stała służba lotnicza (AFS)

4.1 Zasady ogólne

4.2 Bezpośrednie łącza telefoniczne służby ruchu lotniczego

4.3 Operacyjne łącza meteorologiczne i operacyjne sieci telekomunikacji meteorologicznej

4.4 Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza (AFTN)

4.4.1 Zasady ogólne

4.4.2 Układ depesz - ITA-2

4.4.3 Adres

4.4.4 Dane dotyczące nadawcy

4.4.5 Tekst

4.4.6 Zakończenie

4.4.7 Przesuw taśmy

4.4.8 Adres niepełny

4.4.9 Procedury obsługiwania dalekopisów - zasady ogólne

4.4.10 Normalne procedury przesyłania depesz dalekopisowych

4.4.11 Postępowanie z depeszami zniekształconymi lub zredagowanymi w nieprawidłowym układzie, wykrytymi na dalekopisowych stacjach przekaźnikowych

4.4.12 Poprawianie błędów podczas przygotowania taśmy

4.4.13 Poprawianie błędów podczas redagowania depeszy, która jest przesyłana poprzez AFTN, w czasie przygotowania

4.4.14 Ustalony system dystrybucji depesz AFTN

4.4.15 Układ depesz - IA-5

- Nagłówek

- Adres

- Tekst

4.4.16 Postępowanie ze zniekształconymi depeszami typu IA-5, wykrytymi na skomputeryzowanych stacjach przekaźnikowych AFTN

4.4.17 Przesyłanie depesz AFTN za pomocą kodowo-bajtowych łączy i sieci autonomicznych

4.5 Wspólna sieć wymiany danych ICAO (CIDIN)

4.6 System wymiany depesz ATS (ATSMHS)

4-7 Łączność pomiędzy ośrodkami (ICC)

grafika

Rozdział 5. Ruchoma Służba Lotnicza - Łączność głosowa

5.1 Zasady ogólne

- Rodzaje depesz

- Anulowanie depesz

5.2 Procedury łączności radiotelefonicznej

5.2.1 Zasady ogólne

- Stosowane języki

- Literowanie słów w radiotelefonii

- Przekazywanie liczb w łączności radiotelefonicznej

- Sposób nadawania

- Układ depesz

- Wywoływanie

- Procedury kontroli radiostacji

- Wymiana korespondencji radiotelefonicznej

5.2.2 Nawiązanie i zapewnianie łączności

- Nasłuch i czas pracy

- Zasady utrzymywania łączności w sieci HF

- Wykorzystywane częstotliwości

- Nawiązywanie łączności

- Przejście na inną częstotliwość HF

- Przejście na inną częstotliwość VHF

- Utrata łączności

5.2.3 Przesyłanie depesz HF

- Zasady ogólne

- Przesyłanie depesz służb ruchu lotniczego do statków powietrznych

- Dalekopisowy zapis korespondencji powietrze-ziemia

5.2.4 Procedury SELCAL

- Zasady ogólne

- Zawiadamianie stacji lotniczych o kodach SELCAL statków powietrznych

- Sprawdzanie przed lotem

- Nawiązanie łączności

- Procedury stosowane na trasach

- Przydzielanie kodów SELCAL statkom powietrznym

5.3 Procedury łączności radiotelefonicznej w sytuacjach niebezpiecznych i naglących

5.3.1 Zasady ogólne

5.3.2 Łączność radiotelefoniczna w niebezpieczeństwie

- Postępowanie statku powietrznego w niebezpieczeństwie

- Postępowanie stacji, do której jest adresowana depesza o niebezpieczeństwie lub stacji, która jako pierwsza potwierdziła odbiór depeszy o niebezpieczeństwie

- Stosowanie ciszy radiowej

- Postępowanie wszystkich innych stacji

- Zakończenie wymiany korespondencji dot. niebezpieczeństwa i odwołania ciszy radiowej

5.3.3 Łączność radiotelefoniczna w sytuacji naglącej

- Postępowanie statku powietrznego zawiadamiającego o sytuacji naglącej, oprócz sytuacji opisanej w pkt. 5.3.3.4

- Postępowanie stacji wywołanej lub pierwszej stacji, która potwierdzi odebranie depeszy o niebezpieczeństwie

- Postępowanie wszystkich innych stacji

- Postępowanie statku powietrznego wykorzystywanego do transportu medycznego

- Postępowanie stacji wywołanej lub innych stacji odbierających depesze transportu medycznego

5.4 Łączność w czasie aktów bezprawnej ingerencji

grafika

Rozdział 6. Radionawigacyjna służba lotnicza

6.1 Zasady ogólne

6.2 Wykorzystywanie radionamierników

grafika

Rozdział 7. Lotnicza służba rozgłaszania.

7.1 Zasady ogólne

7.1.1 Przygotowanie komunikatów.

7.1.2 Częstotliwości i rozkłady transmisji

7.1.3 Przerwa w nadawaniu komunikatów

7.2 Procedury radiotelefonicznego nadawania komunikatów

7.2.1 Sposób nadawania

grafika

Rozdział 8. Ruchoma służba lotnicza - łącza transmisji danych

8.1 Zasady ogólne

8.1.1 Struktura depesz przesyłanych łączami transmisji danych

8.1.2 Zobrazowanie depesz przesyłanych łączami transmisji danych

8.2 Procedury CPDLC

- Ustanowienie CPDLC

- Wymiana depesz operacyjnych CPDLC

- Zobrazowanie depesz CPDLC

- Depesze pisane otwartym tekstem

- Sytuacje awaryjne i niebezpieczne oraz procedury w przypadku awarii wyposażenia

- Służby wydawania zezwolenia z wyprzedzeniem

grafika

Dodatek A do tomu II - Lista specjalistycznych terminów oraz ich definicje dotyczące planowania telekomunikacji lotniczej

1. Do powszechnego zastosowania

2. Do wykorzystania w planowaniu stałej służby lotniczej

3. Do wykorzystania w ruchomej służbie lotniczej

grafika

Dodatek B do tomu II - Wytyczne dotyczące nadawania długich depesz w sieci AFTN

grafika

MIĘDZYNARODOWE NORMY

I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK 10

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA

________________

TOM III - SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI

(CZĘŚĆ I - CYFROWE SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH

CZĘŚĆ II - SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ)

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie

zmiany, które zostały przyjęte przez

Radę przed dniem 27 lutego 2007 r.

i zastępuje, z dniem 22 listopada 2007 r.,

wszystkie poprzednie wydania

Załącznika 10, Tom III.

Informacje dotyczące zastosowania

Norm i Zalecanych Metod Postępowania

znajdują się w Przedmowie.

Wydanie drugie

Lipiec 2007

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ZMIANY

Zmiany publikowane są regularnie w Dzienniku Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO oraz w comiesięcznym uzupełnieniu do Katalogu publikacji i środków audiowizualnych ICAO, z którymi posiadacze niniejszej publikacji powinni się zapoznać. Tabele do zapisu zmian zamieszczono poniżej.

ZAPIS ZMIAN I POPRAWEK

ZMIANYPOPRAWKI
NrData wprowadzeniaData wpisuWpisującyNrData wydaniaData wpisuWpisujący
70-82Wprowadzone w niniejszym wydaniustrona I-3-210.02.2009
8320.11.2008
84Nie dotyczy tego tomu
8518.11.2010
86Nie dotyczy tego tomu
87Nie dotyczy tego tomu

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

grafika

CZĘŚĆ I - SYSTEMY CYFROWEJ TRANSMISJI DANYCH

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE

grafika

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

[w opracowaniu]

ROZDZIAŁ 3. LOTNICZA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

3.1 DEFINICJE

3.2 WPROWADZENIE

3.3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.4 WYMAGANIA OGÓLNE

3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI ATN

3.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUG KOMUNIKACJI ATS

3.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAZEWNICTWA I ADRESOWANIA ATN

3.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ATN

TABELE DO ROZDZIAŁU 3

RYSUNEK DO ROZDZIAŁU 3

grafika

ROZDZIAŁ 4. RUCHOMA SATELITARNA SŁUŻBA LOTNICZA (AMS(R)S)

4.1 DEFINICJE

4.2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.3 CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH

4.4 DOSTĘP Z PRIORYTETEM I BLOKOWANIE

4.5 PRZECHWYCENIE I ŚLEDZENIE SYGNAŁU

4.6 WYMAGANE CHARAKTERYSTYKI

4.7 INTERFEJSY SYSTEMU

grafika

ROZDZIAŁ 5. ŁĄCZE TRANSMISJI DANYCH POWIETRZE-ZIEMIA SSR MODU S

5.1 DEFINICJE ZWIĄZANE Z PODSIECIĄ MODU S

5.2 CHARAKTERYSTYKA PODSIECI MODU S

5.3 TABELE STANÓW DCE I XDCE

5.4 FORMATY PAKIETÓW MODU S

TABELE DO ROZDZIAŁU 5

RYSUNKI DO ROZDZIAŁU 5

grafika

ROZDZIAŁ 6. CYFROWE ŁĄCZE VHF (VDL) POWIETRZE-ZIEMIA

6.1. DEFINICJE I MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

6.2 CHARAKTERYSTYKI SYSTEMOWE INSTALACJI NAZIEMNEJ

6.3 CHARAKTERYSTYKI SYSTEMOWE INSTALACJI STATKU POWIETRZNEGO

6.4 PROTOKOŁY I USŁUGI WARSTWY FIZYCZNEJ

6.5 PROTOKOŁY I USŁUGI WARSTWY ŁĄCZA

6.6 PROTOKOŁY I USŁUGI WARTSWY PODSIECI TRANSMISJI DANYCH

6.7 ZALEŻNA FUNKCJA ZBIEŻNOŚCI RUCHOMEJ PODSIECI TRANSMISJI DANYCH VDL

6.8 MODUŁ GŁOSOWY DLA MODU 3

6.9 VDL MODU 4

TABELE DO ROZDZIAŁU 6

RYSUNKI DO ROZDZIAŁU 6

ZAŁĄCZNIK DO ROZDZIAŁU 6

grafika

ROZDZIAŁ 7 POŁĄCZENIA PODSIECI TRANSMISJI DANYCH

[w opracowaniu]

ROZDZIAŁ 8. SIEĆ AFTN

8.1 DEFINICJE

8.2 WARUNKI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z DALEKOPISEM ORAZ UKŁADAMI UŻYWANYMI W AFTN

8.3 KROTNICA ZWIĄZANA Z KANAŁAMI LOTNICZEGO DALEKOPISU RADIOWEGO Z PRZEDZIAŁU PRACY 2,5 - 30 MHZ

8.4 PARAMETRY MIĘDZYREGIONALNYCH OBWODÓW AFS

8.5 WARUNKI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PRZESYŁANIEM KOMUNIKATÓW ATS

8.6 WARUNKI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWĄ WYMIANĄ DANYCH ZIEMIA-ZIEMIA PRZY ŚREDNICH I WYSOKICH PRĘDKOŚCIACH TRANSMISJI SYGNAŁU

TABELE DO ROZDZIAŁU 8

RYSUNKI DO ROZDZIAŁU 8

grafika

ROZDZIAŁ 9. SYSTEM ADRESOWANIA STATKU POWIETRZNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK DO ROZDZIAŁU 9. -

OGÓLNOŚWIATOWY SYSTEM PRZYZNAWANIA, PRZYDZIELANIA I STOSOWANIA ADRESÓW STATKÓW POWIETRZNYCH

1. WPROWADZENIE

2. OPIS SYSTEMU

3. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

4. PRZYZNAWANIE ADRESÓW STATKÓM POWIETRZNYM

5. PRZYDZIELANIE ADRESÓW STATKOM POWIETRZNYM

6. ZASTOSOWANIE ADRESÓW STATKÓW POWIETRZNYCH

7. ZARZĄDZANIE TYMCZASOWYMI PRZYDZIAŁAMI ADRESÓW STATKÓW POWIETRZNYCH

TABELA 9-1. PRZYZNAWANIE ADRESÓW STATKÓW POWIETRZNYCH PAŃSTWOM

grafika

ROZDZIAŁ 10. POŁĄCZENIA POMIĘDZY JEDNĄ A WIELOMA STACJAMI

10.1 USŁUGA ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI LOTNICZYCH PRZEZ SATELITĘ

10.2 USŁUGA ROZPOWSZECHNIANIA PRODUKTÓW WAFS PRZEZ SATELITĘ

grafika

ROZDZIAŁ 11. ŁĄCZE TRANSMISJI DANYCH HF

11.1 DEFINICJE I ZDOLNOŚCI SYSTEMU

11.2 SYSTEM ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH HF

11.3 PROTOKÓŁ ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH HF

11.4 PODSYSTEM ZARZĄDZANIA NAZIEMNEGO

TABELE DO ROZDZIAŁU 11

RYSUNEK DO ROZDZIAŁU 11

grafika

ROZDZIAŁ 12. URZĄDZENIE NADAWCZO - ODBIORCZE UNIWERSALNEGO DOSTĘPU

12.1 DEFINICJE I CHARAKTERYSTYKI CAŁEGO SYSTEMU

12.2 CHARAKTERYSTYKI SYSTEMOWE INSTALACJI NAZIEMNEJ

12.3 CHARAKTERYSTYKI SYSTEMU INSTALACJI POKŁADOWEJ

12.4 CHARAKTERYSTYKI WARSTWY FIZYCZNEJ

12.5 MATERIAŁ POMOCNICZY

TABELE DO ROZDZIAŁU 12

RYSUNKI DO ROZDZIAŁU 12

grafika

CZĘŚĆ II - SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ

ROZDZIAŁ 1 DEFINICJE

grafika

ROZDZIAŁ 2. RUCHOMA RADIOKOMUNIKACYJNA SŁUŻBA LOTNICZA

2.1 CHARAKTERYSTYKI SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI VHF

2.2 CHARAKTERYSTYKI SYSTEMOWE INSTALACJI NAZIEMNYCH

2.3 CHARAKTERYSTYKI SYSTEMOWE INSTALACJI POKŁADOWYCH

2.4 PARAMETRY JEDNOWSTĘGOWEGO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI (SSB) HF DLA WYKORZYSTANIA W RUCHOMEJ SŁUŻBIE LOTNICZEJ

RYSUNKI DO ROZDZIAŁU 2

grafika

ROZDZIAŁ 3. SYSTEM SELCAL

grafika

ROZDZIAŁ 4. LOTNICZE OBWODY MOWY

4.1 WARUNKI TECHNICZNE SYGNALIZACJI I PRZYŁĄCZANIA LOTNICZYCH OBWODÓW MOWY DLA ZASTOSOWAŃ ZIEMIA-ZIEMIA

grafika

ROZDZIAŁ 5. NADAJNIK SYGNAŁÓW NIEBEZPIECZŃSTWA STATKU POWIETRZNEGO

5.1 INFORMACJE OGÓLNE

5.2 SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA SKŁADNIKA 121,5 MHZ NADAJNIKA SYGNAŁÓW NIEBEZPIECZEŃSTWA STATKU POWIETRZNEGO (ELT) DLA DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO- RATOWNICZYCH

5.3 SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA SKŁADNIKA 406 MHZ NADAJNIKA SYGNAŁÓW NIEBEZPIECZEŃSTWA STATKU POWIETRZNEGO (ELT) DLA DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO- RATOWNICZYCH

grafika

DODATEK DO ROZDZIAŁU 5

KODOWANIE NADAJNIKA SYGNAŁÓW NIEBEZPIECZEŃSTWA STATKU POWIETRZNEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. KODOWANIE NADAJNIKA ELT

grafika

DODATEK DO CZĘŚCI I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE CYFROWEGO ŁĄCZA VHF (VDL)

1. MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE CYFROWEGO ŁĄCZA VHF (VDL)

2. OPIS SYSTEMU

3. ZASADY SYSTEMU VDL

3.1 ZASADY PRZEKAZYWANIA TRANSMISJI

3.2 JAKOŚĆ USŁUGI VDL DLA TRASOWANIA ATN

4. KONCEPCJA SIECI STACJI NZIEMNEJ VDL

4.1 DOSTĘP

4.2 KWESTIE INSTYTUCJONALNE ZWIĄZANE Z OPERATORAMI NAZIEMNYCH SIECI VDL

4.3 URZĄDZENIA NAZIEMNEJ STACJI VDL

4.4 LOKALIZACJA STACJI NAZIEMNEJ

4.5 TECHNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI STACJI NAZIEMNEJ

4.6 POŁĄCZENIE STACJI NAZIEMNEJ Z SYSTEMAMI POŚREDNIMI

5. KONCEPCJA DZIAŁANIA VDL W POWIETRZU

5.1 AWIONIKA

5.2 CERTYFIKACJA AWIONIKI VDL

5.3 REJESTRACJA STATKU POWIETRZNEGO U OPERATORÓW SIECI VDL

grafika

DODATEK DO CZĘŚCI II. MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW ŁACZNOŚCI

1. ŁĄCZNOŚĆ VHF

1.1 CHARAKTERYSTYKI AUDIO URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI VHF

1.2 SYSTEM Z PRZESUNIĘTĄ NOŚNĄ (OFF-SET) Z SEPARACJĄ MIĘDZYKANAŁOWĄ 25 KHZ, 50 KHZ I 100 KHZ

2. SYSTEM SELCAL

grafika

MIĘDZYNARODOWE NORMY

I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK 10

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA

___________

TOM IV

SYSTEMY DOZOROWANIA I UNIKANIA KOLIZJI

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie

zmiany, które zostały przyjęte przez

Radę przed dniem 27 lutego 2007 r.

i zastępuje, z dniem 22 listopada 2007 r.,

wszystkie poprzednie wydania

Załącznika 10, Tom IV.

Informacje dotyczące zastosowania

Norm i zalecanych metod postępowania

znajdują się w Przedmowie.

Wydanie czwarte

Lipiec 2007

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ZMIANY

Zmiany publikowane są regularnie w Dzienniku Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO oraz w comiesięcznym uzupełnieniu do Katalogu publikacji i środków audiowizualnych ICAO, z którymi posiadacze niniejszej publikacji powinni się zapoznać. Tabele do zapisu zmian zamieszczono poniżej.

POPRAWKI I ERRATA

ZMIANYPOPRAWKI
NrData wprowadzeniaData wpisuWpisującyNrData wydaniaData wpisuWpisujący
70 - 82Wprowadzone w niniejszym wydaniu
83Nie dotyczy tego tomu
84Nie dotyczy tego tomu
8518.11.2010
86Nie dotyczy tego tomu
87Nie dotyczy tego tomu

Spis treści

Przedmowa

grafika

1. Definicje

grafika

2. Postanowienia ogólne

2.1. Wtórny radar dozorowania (SSR)

2.2. Kwestie czynnika ludzkiego

grafika

3. Systemy dozorowania

3.1. Charakterystyka systemów wtórnych radarów dozorowania

T-3 Tabele do rozdziału 3

R-3 Rysunki do rozdziału 3

D-3 Dodatek do rozdziału 3 - Kody wysokości barometrycznych przekazywanych przez radar wtórny.

grafika

4. Pokładowy system unikania kolizji (ACAS)

4.1. Definicje dotyczące pokładowego systemu unikania kolizji

4.2. Ogólne postanowienia i charakterystyka systemu ACAS I

4.3. Postanowienia ogólne dotyczące systemów ACAS II i ACAS III

4.4. Skuteczność układów logicznych systemu unikania kolizji ACAS II

4.5. Używanie sygnału rozszerzony squitter przez system ACAS

grafika

5. Sygnał rozszerzony squitter modu S

5.1. Charakterystyka systemu nadawczego

5.2. Charakterystyka systemu odbiorczego (ADS-B In i TIS-B In)

T-5 Tabele do rozdziału 5

R-5 Rysunki do rozdziału 5

grafika

6. Systemy multilateraycjne

6.1. Definicje

6.2. Wymagania funkcjonalne

6.3. Ochrona środowiska częstotliwości radiowych

6.4. Wymagania wykonawcze

grafika

7. Wymagania techniczne dla pokładowych aplikacji dozorowania

7.1. Wymagania ogólne

grafika

Dodatek. Materiał pomocniczy dotyczący pokładowego systemu unikania kolizji (ACAS)

1. Wyposażenie, funkcje i możliwości

2. Czynniki wpływające na skuteczność systemu

3. Warunki techniczne wdrażania systemu

4. Typowe algorytmy i parametry wykrywania zagrożeń i generowania wskazówek

5. Techniki dozorowania hybrydowego stosowane przez system ACAS II

6. Skuteczność układów logicznych systemu unikania kolizji

grafika

T - D Tabele do Dodatku do Tomu IV

grafika

R - D Rysunki do Dodatku do tomu IV

grafika

MIĘDZYNARODOWE NORMY

I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK 10

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA

_______________

TOM V

WYKORZYSTANIE ZAKRESU

RADIOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie

zmiany, które zostały przyjęte przez

Radę przed dniem 13 marca 2001 r.

i zastępuje, z dniem 1 listopada 2001 r.,

wszystkie poprzednie wydania

Załącznika 10, Tom V.

Informacje dotyczące zastosowania

Norm i Zalecanych Metod Postępowania

znajdują się w Przedmowie.

Wydanie drugie

Lipiec 2001

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ZMIANY

Zmiany publikowane są regularnie w Dzienniku ICAO oraz w miesięcznym uzupełnieniu do Katalogu wydawnictw i środków audiowizualnych ICAO, z którymi posiadacze niniejszej publikacji powinni się zapoznać. Tabele przedstawione poniżej służą do zapisu zmian.

ZAPIS ZMIAN I POPRAWEK

ZMIANYPOPRAWKI
NrData wprowadzeniaData wpisuWpisującyNrData wydaniaData wpisuWpisujący
71-76Wprowadzone w niniejszym wydaniu
7728/11/02
78Nie dotyczy tego tomu
79Nie dotyczy tego tomu
80Nie dotyczy tego tomu
81Nie dotyczy tego tomu
82Nie dotyczy tego tomu
83Nie dotyczy tego tomu
84Nie dotyczy tego tomu
85Nie dotyczy tego tomu
86Nie dotyczy tego tomu
87Nie dotyczy tego tomu

SPIS TREŚCI

Przedmowa

grafika

ROZDZIAŁ 1. Definicje

grafika

ROZDZIAŁ 2. Częstotliwości alarmowe

2.1 Częstotliwości dla nadajników do lokalizacji awarii (ELT) w akcjach poszukiwań i ratownictwa

2.2 Częstotliwości dla poszukiwań i ratownictwa

grafika

ROZDZIAŁ 3. Wykorzystanie częstotliwości poniżej 30 MHz

3.1 Metody pracy

3.2 Zarządzanie częstotliwościami NDB

grafika

ROZDZIAŁ 4. Wykorzystanie częstotliwości powyżej 30 MHz

4.1 Wykorzystanie w zakresie 117,975 - 137 MHz

4.2 Wykorzystanie częstotliwości w zakresie 108 - 117,975 MHz

4.3 Wykorzystanie w zakresie 960 - 1 215 MHz dla systemów DME

4.4 Wykorzystanie w zakresie 5 030,4 - 5 150,0 MHz

grafika

ZAŁĄCZNIK do Rozdziału 4.

Wykaz częstotliwości do przydzielania

grafika

DODATKI

DODATEK A. Czynniki wpływające na rozmieszczenie częstotliwości VHF

1. Kryteria stosowane przy określaniu separacji geograficznej między stacjami naziemnymi przy wspólno-kanałowej pracy urządzeń VHF obsługujących obszar w granicach horyzontu radiowego

2. Kryteria stosowane przy określaniu rozmieszczenia częstotliwości sąsiednich kanałów, przy uwzględnieniu selektywności odbiornika i innych parametrów systemu

3. Kryteria stosowane przy określaniu rozmieszczenia częstotliwości sąsiednich kanałów dla urządzeń VHF obsługujących obszar poza granicą horyzontu radiowego

4. Kryteria stosowane przy określaniu separacji geograficznej między stacjami naziemnymi oraz między statkami powietrznymi i stacjami naziemnymi przy wspólno-kanałowej pracy urządzeń VHF obsługujących obszar poza granicą horyzontu radiowego

5. Kryteria stosowane przy określaniu rozmieszczenia częstotliwości wspólno- kanałowych dla urządzeń VHF VOLMET

6. Kryteria stosowane przy określaniu rozmieszczenia częstotliwości sąsiednich kanałów dla urządzeń VHF VOLMET

7. Parametry wielkiej częstotliwości dla cyfrowych systemów VHF, zapewnienie odporności na zakłócenia

grafika

DODATEK B. Czynniki wpływające na rozmieszczenie częstotliwości LF/MF i unikanie szkodliwych zakłóceń

grafika

DODATEK C. Wytyczne dla dalekosiężnej operacyjnej łączności nadzorowanej

grafika