Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.24

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ W DRODZE DECYZJI O SYGN. DPS-WPO.450.30.2018

Na podstawie art. 171 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) ogłasza się rozstrzygnięcie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPS-WPO.456.30.2018).
DPS-WPO.456.30.2018Warszawa, dnia 2 października 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. dalej "Kpa"), w związku z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm. dalej "ustawa o obrocie instrumentami finansowymi") w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, z późn. zm. dalej "ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym),

po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek złożony w dniu 6 kwietnia 2018 r. przez Danutę Wingert o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 marca 2018 r., sygn. DPS/WPAII/456/4/2018/JF, dotyczącą nałożenia kary pieniężnej w wysokości 12 000 zł,

Komisja Nadzoru Finansowego

utrzymuje w mocy

decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 marca 2018 r., sygn. DPS/WPAII/456/4/2018/JF, dotyczącą nałożenia na Danutę Wingert kary pieniężnej w wysokości 12 000 zł wobec stwierdzenia, iż Danuta Wingert dopuściła się naruszenia art. 107 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zbycia akcji Athena Investments Dom Maklerski Spółka Akcyjna nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, w wyniku którego udział Danuty Wingert w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Athena Investments Dom Maklerski Spółka Akcyjna spadł poniżej 10%.