Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Baring Private Equity Asia Gp VI Limited z siedzibą na Kajmanach w drodze decyzji o sygn. DPS-WPAII.456.6.2018.as.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2019.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ NA BARING PRIVATE EQUITY ASIA GP VI LIMITED Z SIEDZIBĄ NA KAJMANACH W DRODZE DECYZJI O SYGN. DPS-WPAII.456.6.2018.AS

Na podstawie art. 171 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.) ogłasza się rozstrzygnięcie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji z dnia 26 marca 2019 r. o sygn. DPS-WPAII.456.6.2018.AS):
DPS-WPAII.456.6.2018.AS

Warszawa, dnia 26 marca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) - dalej "Kpa" w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 298, z późn. zm.) - dalej "ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym" oraz na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.) - dalej "ustawa o obrocie instrumentami finansowymi"

Komisja Nadzoru Finansowego

nakłada na Baring Private Equity Asia GP VI Limited z siedzibą na Kajmanach karę pieniężną w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w związku z naruszeniem art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wobec niezawiadomienia Komisji o zamiarze pośredniego stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego, w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

(...)