Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2017.101

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 02 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Olsztyn usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą sieci przewodowej, wybudowanej w ramach realizowanych przez Gminę Miasto Olsztyn projektów pn. "Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn" i "Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn", 154 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Miastu Olsztyn oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Olsztyn usługi dostępu do Internetu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, poz. 1579, poz. 1823, poz. 1948, poz. 1954 i poz. 2003 oraz z 2017 r. poz. 935) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 6 czerwca 2017 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Olsztyn usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą sieci przewodowej, wybudowanej w ramach realizowanych przez Gminę Miasto Olsztyn projektów pn. "Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn" i "Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn", 154 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Miastu Olsztyn oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Olsztyn usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2. Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 204.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Olsztyn usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą sieci przewodowej, wybudowanej w ramach realizowanych przez Gminę Miasto Olsztyn projektów pn. "Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn" i "Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn", 154 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Miastu Olsztyn oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Olsztyn usługi dostępu do Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5. Wyniki postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).