Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej... - OpenLEX

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni do nieruchomości oraz do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10 w Stalowej Woli, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu przez Miejski Zakład Budynków sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2017.94

Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni do nieruchomości oraz do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10 w Stalowej Woli, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu przez Miejski Zakład Budynków sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 poz. 1579, poz. 1823, poz. 1948, poz. 1954 i poz. 2003 oraz z 2017 r. poz. 935) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 24 maja 2017 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni do nieruchomości oraz do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10 w Stalowej Woli, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu przez Miejski Zakład Budynków sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 220.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni do nieruchomości oraz do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10 w Stalowej Woli, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu przez Miejski Zakład Budynków sp. z o. o.

z siedzibą w Stalowej Woli

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).