Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125 - 457,0125 MHz oraz 462,5125 - 467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2016.167

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125 - 457,0125 MHz oraz 462,5125 - 467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i poz. 1579) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 6 października 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125 - 457,0125 MHz oraz 462,5125 - 467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 7 listopada 2016 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w godzinach 8:15 - 16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125 - 457,0125 MHz oraz 462,5125 - 467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres."

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja450MHz@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;
2)
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).