Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Iwacom sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r., w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku nr 25.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2016.154

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Iwacom sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r., w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku nr 25

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 1069, poz. 1893 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, poz. 542, poz. 903 i poz. 904) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 15 września 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Iwacom sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku nr 25, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 220.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Iwacom sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r., w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku nr 25

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).