Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej... - OpenLEX

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 6 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej i przewodowej, 90 gospodarstwom domowym i 20 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Nowy Tomyśl, w zakresie realizacji projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2016.100

Akt indywidualny
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 6 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej i przewodowej, 90 gospodarstwom domowym i 20 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Nowy Tomyśl, w zakresie realizacji projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 1069, poz. 1893 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 147 i poz. 542) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 23 czerwca 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 6 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej i przewodowej, 90 gospodarstwom domowym i 20 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Nowy Tomyśl, w zakresie realizacji projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, w pokoju nr 41.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko w sprawie projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 6 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej i przewodowej, 90 gospodarstwom domowym i 20 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Nowy Tomyśl, w zakresie realizacji projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Nowy Tomyśl usługi dostępu do Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).