Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 350 gospodarstwom domowym i w 7 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Iłów, objętych projektem pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2016.58

Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 350 gospodarstwom domowym i w 7 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Iłów, objętych projektem pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 1069, poz. 1893 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 147) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 8 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 350 gospodarstwom domowym i w 7 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Iłów, objętych projektem pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, w pokoju nr 48.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 350 gospodarstwom domowym i w 7 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Iłów, objętych projektem pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Iłów usługi dostępu do Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).