Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 400 gospodarstwom domowym oraz w 12 jednostkach podległych Gminie Miasto Skarżysko-Kamienna znajdujących się w 14 lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Skarżysko-Kamienna, w zakresie realizacji projektu pn. "Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2015.130

Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 400 gospodarstwom domowym oraz w 12 jednostkach podległych Gminie Miasto Skarżysko-Kamienna znajdujących się w 14 lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Skarżysko-Kamienna, w zakresie realizacji projektu pn. "Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 1069) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 29 października 2015 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 400 gospodarstwom domowym oraz w 12 jednostkach podległych Gminie Miasto Skarżysko-Kamienna znajdujących się w 14 lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Skarżysko-Kamienna, w zakresie realizacji projektu pn. "Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, w pokoju nr 48.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 400 gospodarstwom domowym oraz w 12 jednostkach podległych Gminie Miasto Skarżysko-Kamienna znajdujących się w 14 lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Skarżysko-Kamienna, w zakresie realizacji projektu pn. "Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Skarżysko-Kamienna usługi dostępu do Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).