Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Dawida Rachuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SKYLINE Dawid Rachuta do znajdującej się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu nieruchomości przy ul. Newtona w Poznaniu, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerami porządkowymi 4A i 4B.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2015.128

Akt indywidualny
Wersja od: 28 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Dawida Rachuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SKYLINE Dawid Rachuta do znajdującej się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu nieruchomości przy ul. Newtona w Poznaniu, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerami porządkowymi 4A i 4B

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 1069) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 28 października 2015 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Dawida Rachuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SKYLINE Dawid Rachuta do znajdującej się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu nieruchomości przy ul. Newtona w Poznaniu, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerami porządkowymi 4A i 4B, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 219.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Dawida Rachuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SKYLINE Dawid Rachuta

do znajdującej się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu nieruchomości przy ul. Newtona w Poznaniu, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerami porządkowymi 4A i 4B

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).