Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 100 gospodarstwom domowym oraz 10 jednostkom publicznym podległym Gminie Suchy Las, w ramach realizowanego projektu pn. "Zapewnienie dostępu c/o szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2014.58

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 100 gospodarstwom domowym oraz 10 jednostkom publicznym podległym Gminie Suchy Las, w ramach realizowanego projektu pn. "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 23 października 2014 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 100 gospodarstwom domowym oraz 10 jednostkom publicznym podległym Gminie Suchy Las, w ramach realizowanego projektu pn. "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 204.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 100 gospodarstwom domowym oraz 10 jednostkom publicznym podległym Gminie Suchy Las, w ramach realizowanego projektu pn. "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las" oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).