Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 52 hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu, a także umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 24 stacjonarnych komputerów umożliwiających dostęp do Internetu oraz w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 30 gospodarstwom domowym w zakresie realizacji projektu "Mew@ -Morze Cyfrowych Kompetencji", w ramach działania 8.3 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 5 grudnia 2013 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 52 hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu, a także umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 24 stacjonarnych komputerów umożliwiających dostęp do Internetu oraz w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 30 gospodarstwom domowym w zakresie realizacji projektu "Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji", w ramach działania 8.3 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 303.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na na świadczenie przez gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 52 hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu, a także umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 24 stacjonarnych komputerów umożliwiających dostęp do Internetu oraz w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Nowe Warpno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 30 gospodarstwom domowym w zakresie realizacji projektu "Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji", w ramach działania 8.3 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).