Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2012.72

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Opole Lubelskie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, grupom docelowym wyłonionym w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Opole Lubelskie", o numerze POIG.08.03.00-06-072/09, w ramach działania 8.3 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Opole Lubelskie dostępu do Internetu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 31 grudnia 2012 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Opole Lubelskie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, grupom docelowym wyłonionym w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Opole Lubelskie", o numerze POIG.08.03.00-06-072/09, w ramach działania 8.3 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Opole Lubelskie dostępu do Internetu - zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 201.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Opole Lubelskie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, grupom docelowym wyłonionym w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Opole Lubelskie", o numerze POIG.08.03.00-06-072/09, w ramach działania 8.3 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Opole Lubelskie dostępu do Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908.