Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej umowę o połączeniu sieci, zawartą w dniu 8 listopada 2007 r. pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie warunków współpracy dotyczących Wiązek Łączy Międzysieciowych oraz dostosowania do Ramowej Oferty TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połączeń, zakańczania połączeń i hurtowego dostępu do sieci.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2010.2.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2010 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej umowę o połączeniu sieci, zawartą w dniu 8 listopada 2007 r. pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie warunków współpracy dotyczących Wiązek Łączy Międzysieciowych oraz dostosowania do Ramowej Oferty TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połączeń, zakańczania połączeń oraz hurtowego dostępu do sieci

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 8 lutego 2010 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej umowę o połączeniu sieci, zawartą w dniu 8 listopada 2007 r. pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie warunków współpracy dotyczących Wiązek Łączy Międzysieciowych oraz dostosowania do Ramowej Oferty TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połączeń, zakańczania połączeń oraz hurtowego dostępu do sieci, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 217.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

zmieniającej umowę o połączeniu sieci,

zawartą w dniu 8 listopada 2007 r.

pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A.

z siedzibą w Warszawie

a Telekomunikacją Polską S.A.

z siedzibą w Warszawie, w zakresie warunków

współpracy dotyczących Wiązek Łączy

Międzysieciowych oraz dostosowania

do Ramowej Oferty TP

o dostępie telekomunikacyjnym

w zakresie rozpoczynania połączeń,

zakańczania połączeń

oraz hurtowego dostępu do sieci

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.