Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany Umowy Kolokacji, zawartej w dniu 6 sierpnia 2008 r. pomiędzy Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2009.31.93

Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany Umowy Kolokacji, zawartej w dniu 6 sierpnia 2008 r. pomiędzy Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 20 sierpnia 2009 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany Umowy Kolokacji, zawartej w dniu 6 sierpnia 2008 r. pomiędzy Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie a Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 301.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

w sprawie zmiany Umowy Kolokacji,

zawartej w dniu 6 sierpnia 2008 r. pomiędzy

Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie

a Telekomunikacją Polską S.A.

z siedzibą w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.