Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz... - OpenLEX

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze 26.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2008.10.44

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3.600-3.800 MHz na obszarze 26.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne z dniem 2 kwietnia 2008 r., dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości obejmującą cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3.600-3.800 MHz na obszarze przetargowym 26.2 obejmującym obszar gmin Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie Jędrzejowskim; gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz w powiecie kazimierskim; gmin Chęciny, Chmielnik, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk w powiecie kieleckim; gmin Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia, Smyków, Stąporków w powiecie koneckim; gmin Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim; gmin Bliżyn, Łączna w powiecie skarżyskim; gmin Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim; miasta Kielce w województwie świętokrzyskim do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:

1) ogłoszenia o przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3.600-3.800 MHz na obszarze 26.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów;

2) decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3.600-3.800 MHz na obszarze gmin Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim; gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz w powiecie kazimierskim; gmin Chęciny, Chmielnik, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk w powiecie kieleckim; gmin Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia, Smyków, Stąporków w powiecie koneckim; gmin Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim; gmin Bliżyn, Łączna w powiecie skarżyskim; gmin Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim; miasta Kielce w województwie świętokrzyskim do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów;

3) dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3.600-3.800 MHz na obszarze 26.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów.

3. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w pokoju nr 806.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godzinach 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w pokoju nr 806, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące przetargu

na rezerwacje częstotliwości

z zakresu 3.600-3.800 MHz

na obszarze 26.2 do wykorzystywania

w sieciach typu punkt - wiele punktów

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

lub elektronicznej na adres e-mail:

przetarg26.2@uke.gov.pl potwierdzonej na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.