Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2008.7.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na rezerwację częstotliwości obejmującą 49 dupleksowych kanałów radiowych z zakresu 880,0-890,0 MHz oraz 925,0-935,0 MHz, z odstępem dupleksowym 45 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne z dniem 5 marca 2008 r., dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości obejmującą 49 dupleksowych kanałów radiowych (przez kanał dupleksowy rozumie się kanał dwuczęstotliwościowy składający się z dwóch kanałów jednoczęstotliwościowych, każdy o szerokości 200 kHz, stanowiących logiczną całość) z zakresu 880,0-890,0 MHz oraz 925,0-935,0 MHz, z odstępem dupleksowym 45 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:

1) ogłoszenia o przetargu na rezerwację częstotliwości obejmującą 49 dupleksowych kanałów radiowych z zakresu 880,0-890,0 MHz oraz 925,0-935,0 MHz, z odstępem dupleksowym 45 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmującej 49 dupleksowych kanałów radiowych z zakresu 880,0-890,0 MHz oraz 925,0-935,0 MHz, z odstępem dupleksowym 45 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej;

3) dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargu na rezerwację częstotliwości obejmującą 49 dupleksowych kanałów radiowych z zakresu 880,0-890,0 MHz oraz 925,0-935,0 MHz, z odstępem dupleksowym 45 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej.

3. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w pokoju nr 806.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godzinach 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w pokoju nr 806, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości

obejmującą 49 dupleksowych kanałów radiowych

z zakresu 880,0-890,0 MHz oraz 925,0-935,0 MHz,

z odstępem dupleksowym 45 MHz,

na obszarze całego kraju, do wykorzystywania

w publicznej sieci telekomunikacyjnej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

lub elektronicznej na adres e-mail:

przetarg900@uke.gov.pl potwierdzonej na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.