Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w... - OpenLEX

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci pomiędzy Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2008.6.14

Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci pomiędzy Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 29 lutego 2008 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci pomiędzy Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

w sprawie wydania decyzji o dostępie

telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci

pomiędzy Polską Telefonią Komórkową

Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

i Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.