Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2007.25.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 września 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń zgodnym z obszarem stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 17 września 2007 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń zgodnym z obszarem stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych.

2. Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń zgodnym z obszarem stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych.

3. Projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z uzasadnieniem jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 221.

4. Podmioty zainteresowane przedstawieniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 17 października 2007 r. do godz. 16.15, w kancelarii Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu

Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia,

że na rynku świadczenia usługi zakańczania

połączeń zgodnym z obszarem stacjonarnej

publicznej sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni

Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące

nie występuje skuteczna konkurencja,

wyznaczenia Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST

z siedzibą w Łące jako przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą

pozycję na tym rynku i nałożenia na tego

przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rynek9@uke.gov.pl potwierdzonej następnie na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.