Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2006.10.59

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej w dniu 2 sierpnia 2001 r. pomiędzy GTS Energis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12 poz. 66 i Nr 104, poz. 708) ogłasza się, co następuje:
1. Rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne z dniem 18 września 2006 r., dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku GTS Energis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "GTS Energis", z dnia 5 lipca 2006 r. o wydanie decyzji w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej w dniu 2 sierpnia 2001 r. pomiędzy GTS Energis i Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku GTS Energis z dnia 5 lipca 2006 r. o wydanie decyzji w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej w dniu 2 sierpnia 2001 r., pomiędzy GTS Energis i Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z uzasadnieniem, stanowiący przedmiot postępowania konsultacyjnego, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 214.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji, stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 18 października 2006 r. do godz. 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 214, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej w dniu 2 sierpnia 2001 r, pomiędzy GTS Energis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

lub elektronicznej na adres e-mail:

uke@uke.gov.pl potwierdzonej na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66 i Nr 104, poz.708):

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20,

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.