Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyznaczenia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą na krajowym rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych i nałożenie obowiązków regulacyjnych przewidzianych w ustawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2006.4.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyznaczenia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą na krajowym rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych i nałożenia obowiązków regulacyjnych przewidzianych w ustawie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 27 kwietnia 2006 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyznaczenia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą na krajowym rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych i nałożenia obowiązków regulacyjnych przewidzianych w ustawie.

2. Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyznaczenia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą na krajowym rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych i nałożenia obowiązków regulacyjnych przewidzianych w ustawie.

3. Projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z uzasadnieniem jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 221.

4. Podmioty zainteresowane przedstawieniem swojego stanowiska do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 29 maja 2006 r. do godz. 1615, w kancelarii Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu

Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyznaczenia

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie

i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych

zajmujących kolektywną pozycję

znaczącą na krajowym rynku świadczenia

usługi dostępu i rozpoczynania połączeń

w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

i nałożenia obowiązków regulacyjnych

przewidzianych w ustawie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rynek15@uke.gov.pl, potwierdzonej następnie na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66):

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20,

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).