Dz.Urz.ULC.2018.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 19
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2019 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1745 i 2091) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia roczny plan egzaminów teoretycznych na 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2019 r.

1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

Tab. 1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

LP.TERMIN

SESJI

GODZINY

EGZAMINÓW

MIEJSCEFORMA

EGZAMINU

ZAKRES

EGZAMINÓW

1.7.01.9 - 15Urząd Lotnictwa Cywilnego 1  ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
2.4.02.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
3.4.03.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
4.1.04.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
5.6.05.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
6.3.06.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
7.1.07.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
8.-----
9.9.09.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
10.7.10.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
11.4.11.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
12.2.12.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Tab. 1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

LP.TERMIN

SESJI

GODZINY

EGZAMINÓW

MIEJSCEFORMA

EGZAMINU

ZAKRES

EGZAMINÓW

1.8 - 18.01.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
2.5 - 15.02.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
3.5 - 15.03.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)

*)

1. Egzaminy teoretyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji:

- FDL - licencja dyspozytora lotniczego,

- MML - licencja mechanika lotniczego obsługi technicznej,

- FISC - świadectwo kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej,

- AFISC - świadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej.

2. Egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

- uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji,

- uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej,

- inne uprawnienia wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji.

**)

1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Europejskiego Centralnego Banku Pytań (ECQB 3.0) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na licencje i uprawnienia:

- ATPL (A)/(H) - licencja pilota liniowego samolotowego/śmigłowcowego,

- CPL (A)/(H)/(AS) - licencja pilota zawodowego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego,

- IR (A)/(H)/(AS) - uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów (samoloty)/(śmigłowce)/(sterowce).

2. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i na licencje:

- SPL - licencja pilota szybowcowego,

- BPL - licencja pilota balowego,

- PPL (A)/(H)/(AS) - licencja pilota turystycznego samolotowego/ śmigłowcowego/sterowcowego,

- LAPL (A)/(H)/(S)/(B) - licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego/szybowcowego/balonowego.

3. Egzaminy teoretyczne na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part. 66 - aktualnie zawieszone, do odwołania.

4.2 - 12.04.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)
5.7 - 17.05.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)
6.4 - 14.06.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)
7.2 - 12.07.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)
8.-----
9.10 - 20.09.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)
10.8 - 18.10.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)
11.5 - 15.11.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)
12.3 - 13.129 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawakomputerowy system egzaminowania* *)

2. Informujemy, że w sierpniu nie organizuje się sesji egzaminacyjnej, co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

3. Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć 30 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być do niego dopuszczony aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.

4. Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL (A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR (A)/(As)/(H) przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o aktualną wersję banku pytań European Central Question Bank. Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL (A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H)/(S)/(B) przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL (A) i PPL (H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

5. Pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl można dokonać rezerwacji na egzamin. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN - u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o egzamin teoretyczny.

6. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

7. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILiP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów.

8. Egzamin z języka angielskiego lub polskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dane teleadresowe do kontaktu w sprawie egzaminu KSEJ - piloci:

Nazwa ośrodka egzaminacyjnegoAdresTelefon/e-mailTerminy sesji
Centrum szkoleniowo - egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)ul. Flisa 2 02 - 247 Warszawa22 520 74 43 apawlowska@ulc.gov.plKażda środa i piątek

Dane teleadresowe do kontaktu w sprawie egzaminu KSEJ - kontrolerzy:

Nazwa ośrodka egzaminacyjnegoAdresTelefon/e-mailTerminy sesji
Centrum szkoleniowo - egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)ul. Flisa 2 02 - 247 Warszawa22 520 74 43 apawlowska@ulc.gov.plWybrane wtorki i czwartki

10. W ramach Krajowego Systemu Egzaminów Językowych działają 3 dodatkowe ośrodki egzaminacyjne:

Nazwa ośrodka egzaminacyjnegoAdresZakres egzaminówTelefon / e - mail
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinieul. Dywizjonu 303 nr 35 08-521 DęblinJęzyk angielski dla pilotów i kontrolerów22 520 74 43 apawlowska@ulc.gov.pl
Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki RzeszowskiejJasionka 915 36-001 TrzebowniskoJęzyk angielski dla pilotów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmieul. Pocztowa 54 22-100 ChełmJęzyk angielski dla pilotów
1 Dalej jako "ULC"