Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2014 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lotnicze lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. Nr 168, poz. 1637) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia roczny plan egzaminów teoretycznych na 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2014 r.

1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

Tab. 1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

LP.TERMIN SESJIGODZINY EGZAMINÓWMIEJSCEFORMA EGZAMINUZAKRES EGZAMINÓW
113.01.9 - 15Urząd Lotnictwa Cywilnego1)

ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru*)
23.02.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
33.03.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
431.03.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
55.05.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
62.06.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
730.06.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
8-----
98.09.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
106.10.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
113.11.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)
121.12.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

test wyboru*)

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Tab. 1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

LP.TERMIN SESJIGODZINY EGZAMINÓWMIEJSCEFORMA EGZAMINUZAKRES EGZAMINÓW
114 - 24.01.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
24 - 14.02.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
34 - 14.03.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
41 - 11.04.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
56 - 16.05.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
63 - 13.06.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
71 - 11.07.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
8-----
99 - 19.09.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
107 - 17.10.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
114 - 14.11.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)
122 - 12.129 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247

Warszawa

komputerowy system egzaminowania**)

______

1) Dalej jako "ULC"

*)

1. Egzaminy teoretyczne na licencje:

- FDL - licencja dyspozytora lotniczego

- SATCL - licencja praktykanta kontrolera ruchu lotniczego

- MML - licencja mechanika lotniczego obsługi technicznej

- FISC - świadectwo kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej

- AFISC - świadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

2. Egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

- uprawnienia instruktorskie wpisywane do świadectw kwalifikacji

- uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej

- inne uprawnienia wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

**)

1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Europejskiego Centralnego Banku Pytań (ECQB 01) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na licencje i uprawnienia:

- ATPL(A)/(H) - licencja pilota liniowego samolotowego/śmigłowcowego

- CPL(A)/(H)/(AS) - licencja pilota zawodowego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego

- MPL - licencja pilota samolotowego w załodze wieloosobowej

- IR(A)/(H)/(AS) - uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów (samoloty)/(śmigłowce)/(sterowce)

2. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:

- SPL - licencja pilota szybowcowego

- BPL - licencja pilota balowego

- PPL(A)/(H)/(AS) - licencja pilota turystycznego samolotowego/ śmigłowcowego/sterowcowego

- LAPL (A)/(H)/(S)/(B) - licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego/szybowcowego/balonowego

2. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ULC w zakładce egzaminy teoretyczne - nie organizuje się sesji w sierpniu 2014 r., co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

3. Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć minimum 14 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może do niego przystąpić aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.

Otrzymanie przez kandydata PIN-u w formie elektronicznej oraz hasła do załogowania się w systemie rezerwacyjnym jest jednoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu.

4. W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez LKE z wykorzystaniem komputerowego systemu, wprowadzono informatyczny system planowania.

Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu zgodnie z planem egzaminów, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl. Załogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej - po uprzedniej analizie wniosku kandydata i spełnieniu przez niego wymogów formalnych dopuszczających do egzaminu teoretycznego.

5. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

6. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILiP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów.

7. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego dla personelu lotniczego według wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przeprowadzane będą w:

LP.Nazwa ośrodkaAdresTelefon
1Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne ULCul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa(22) 520-74-31
2Ośrodek Egzaminacyjny EuroLOT S.A.ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa(22) 606-97-80
3Ośrodek Egzaminacyjny EXINul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik(81) 751-34-26
4Ośrodek Egzaminacyjny OKL RzeszówJasionka 915, 36-001 Trzebownisko(17) 771-33-00

Terminy egzaminów z języka angielskiego w poszczególnych ośrodkach należy ustalać indywidualnie pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. Dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl).

8. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego według wymogów ICAO dla praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kontrolerów ruchu lotniczego przeprowadzane będą w terminach ustalanych każdorazowo z danym ośrodkiem w:

LP.Nazwa ośrodkaAdresTerminy sesjiTelefon
1Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne ULCul. M. Flisa 2, 02-247 WarszawaPierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca(22) 520-74-31
2Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznejul. Wieżowa 8, 02-147 WarszawaKażdy wtorek i czwartek(22) 574-56-38
3Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinieul. Dywizjonu 303/12, 08-521 DęblinKażda środa i piątek(81) 551-77-85