Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.14.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych

Na podstawie § 6 ust. 2 decyzji nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 49) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych, uchwalony przez tę Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN PRACY

Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych, powołanej decyzją nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2006 r.

I.

Postanowienia ogólne

1.
Komisja do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych, zwana dalej "Komisją", jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Komisja działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.
3.
Siedzibą Komisji jest Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.
4.
Działalność Komisji obsługuje Wyższy Urząd Górniczy.
5.
Zadaniem Komisji jest analiza uwag i propozycji zgłaszanych przez urzędy górnicze, przedsiębiorców oraz inne zainteresowane jednostki do przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa o ochronie środowiska oraz o zagospodarowaniu przestrzennym i innych - w zakresie związanym z właściwością urzędów górniczych, i na tej podstawie:
1)
udzielanie stosownych wyjaśnień i odpowiedzi;
2)
przedstawianie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego wniosków legislacyjnych.

II.

Organizacja i zasady działania Komisji

1.
Komisja odbywa posiedzenia, w zależności od rozpatrywanej problematyki, w pełnym lub niepełnym składzie.
2.
Decyzję o udziale członka Komisji w poszczególnych posiedzeniach podejmuje Przewodniczący Komisji.
3.
Przewodniczący Komisji zaprasza do udziału w pracach autorów uwag i propozycji oraz przedstawicieli zainteresowanych jednostek organizacyjnych.
4.
Posiedzeniu Komisji przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony Wiceprzewodniczący.
5.
Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w pracach Komisji osoby spoza jej składu. Osobom tym przysługuje głos doradczy.
6.
Dla opracowania poszczególnych zagadnień należących do zakresu działania Komisji, Przewodniczący może powołać spośród członków Komisji lub spoza jej składu zespoły robocze oraz zlecić opracowania, ustalając zakres, tematykę i termin wykonania.
7.
Termin posiedzeń Komisji oraz porządek obrad ustala Przewodniczący. Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone powinny być powiadomione o terminie posiedzenia oraz otrzymać materiały będące przedmiotem posiedzenia na 14 dni przed posiedzeniem. Dopuszcza się również powiadomienie członków Komisji oraz przesyłanie materiałów z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych.
8.
Obecność członków Komisji na posiedzeniach jest obowiązkowa. O przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu należy zawiadomić Sekretarza Komisji.
9.
Sprawy przedkładane Komisji wymagają formy pisemnej.
10.
Zgłaszane uwagi i propozycje, o których mowa w pkt I.5, Przewodniczący Komisji kieruje do odpowiednich jednostek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych lub specjalistycznych urzędów górniczych, celem zajęcia stanowiska.
11.
W wyniku obrad Komisja wydaje opinię w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków obecnych na posiedzeniu Komisji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
12.
Członek Komisji niezgadzający się z podjętą uchwałą może złożyć do protokołu umotywowane odrębne stanowisko.
13.
Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół ten przesyłany jest wszystkim członkom Komisji, osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego - w terminie do 14 dni od daty posiedzenia.

III.

Postanowienia końcowe

1.
Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Udział w posiedzeniach Komisji jest bezpłatny.
3.
Zamiejscowi członkowie Komisji oraz osoby zaproszone otrzymują zwrot kosztów według zasad ustalonych przy podróżach służbowych.
4.
Regulamin pracy Komisji został uchwalony przez Komisję na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2006 r.