Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.39

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

Na podstawie art. 28I ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kategorii A21 zaistniałego w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 11:17 na przejeździe kolejowo - drogowym kat. "D", zlokalizowanym w stacji Szaflary, w km 25,749 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH

Ministerstwo Infrastruktury

RAPORT Nr PKBWK/03/2019

z badania poważnego wypadku kategorii A 21 zaistniałego w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:17 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii "D" zlokalizowanym w stacji Szaflary, w km 25,749 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane

obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu

Raport zatwierdzony Uchwałą

Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Nr 6/PKBWK/2019 z dnia 09 lipca 2019 r.

ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

tel.: (22) 630-14-33, fax: (22) 630-14-39,

e-mail: pkbwk@mi.gov.pl.

https://www.gov.pl/infTasrruktura/panstwowa-komisia-badania-wvpadkow-kolejowych

WARSZAWA dnia 09 lipca 2019 r.

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).