Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

Na podstawie art. 28l ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kategorii A18 zaistniałego w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godz. 16:30 na przejeździe kolejowo - drogowym kat. "A" obsługiwanym przez dróżnika przejazdowego z posterunku 43, szlak Pierzyska - Gniezno, w torze nr 1, w km 43,141 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

RAPORT PKBWK/04/2019

z badania poważnego wypadku kat. A18 zaistniałego w dniu 02 sierpnia 208 r. o godz. 16:30 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. "A" obsługiwanym przez dróżnika przejazdowego z posterunku 43, szlak Pierzyska - Gniezno, w torze nr 1, w km 43, 141 linii kolejowej 353 Poznań Wschód - Skandawa obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii kolejowych w Poznaniu.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).