Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/07/2018 z postępowania w sprawie wypadku

Na podstawie art. 28l ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/07/2018 z postępowania w sprawie wypadku kat. B37 zaistniałego w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 06:20 szlak Nysa - Nowy Świętów, w torze nr 2, w km 129,650 linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

RAPORT Nr PKBWK/07/2018

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).