Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2018.48

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

Na podstawie art. 28l ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kat. A18 zaistniałego w dniu 2 listopada 2017 r. o godz. 18:49 szlak Śniadowo - Łapy, w torze nr 1, w km 37,119 linii kolejowej nr 36 Ostrołęka - Łapy, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

RAPORT Nr PKBWK/05/2018 z badania poważnego wypadku kat.A18 zaistniałęgo w dniu 2 listopada 2017 r. o godzinie 18:49 na przejeździe kolejowo - drogowym kat."A" z zawieszoną obsługą, usytuowanym w km 37, 199 szlaku Śniadowo- Łapy, w torze szlakowym nr 1, linii kolejowej nr 36: Ostrołęka - Łapy

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).