Dz.Urz.MI.2018.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

Na podstawie art. 28l ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kat. A21 zaistniałego w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 18:57 szlak Opole Zachodnie - Szydłów, w km 1,934 linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie - Nysa, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

RAPORT Nr PKBWK/04/2018 z badania poważnego wypadku kat. A 21 zaistniałego w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 18:57 na przejeździe kolejowo - drogowym kat. D zlokalizowanym na szlaku jednotorowym Opole Zachodnie - Szydłów, w km 1,934 linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie - Nysa

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).