Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/1/2013 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

Na podstawie art. 28l ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) ogłasza się Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/1/2013 z badania poważnego wypadku zaistniałego w dniu 03 marca 2012r. o godz. 20:55 na szlaku Sprowa - Starzyny w torze nr 1, w km 21,250 linii nr 64 Kozłów - Koniecpol, obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz.622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381.

RAPORT Nr PKBWK/1/2013

z badania poważnego wypadku kat. A 01

zaistniałego w dniu 03 marca 2012 r. o godz. 20:55 na szlaku Sprowa - Starzyny

w torze nr 1 w km 21,250 linii kolejowej nr 64 Kozłów - Koniecpol

obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

Raport zatwierdzony Uchwałą Państwowej Komisji

Badania Wypadków Kolejowych Nr 2/PKBWK/2013

grafika