Dz.Urz.MSiT.2018.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 65
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 r."

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się, "Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 r.", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WSPIERANIA SPORTÓW NIEOLIMPIJSKICH POPRZEZ DOFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIA I UDZIAŁU ZAWODNIKÓW WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).