Ogłoszenie Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2020 r.

DECYZJA Nr 39
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się Program "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie w dniu następujacym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Warszawa, październik 2019 r.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 27 z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.Urz.MSpor.2020.32) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 maja 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 36 z dnia 15 września 2020 r. (Dz.Urz.MSpor.2020.51) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.