Ogłoszenie Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu... - OpenLEX

Ogłoszenie Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2016.26

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2017 r.

DECYZJA Nr 50
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r. poz. 471) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się Program "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK 2  

grafika

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

OGŁASZA

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

I. WSTĘP

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

III. ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

VI. OPIS, TERMINY I WARUNKI REALIZACJ ZADAŃ

VII. WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

VIII. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

X. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

XI. PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

XII. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

I. 

WSTĘP

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów 3  wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej - zalecany poziom aktywności fizycznej (co najmniej 60 minut przez 7 dni w tygodniu wysiłku od umiarkowanego do intensywnego, w tym zajęcia wychowania fizycznego w szkole) osiągało tylko 24,2% młodzieży w wieku 11-15 lat (29,8% chłopców, 18,6% dziewcząt). Analizując wyniki badań można zauważyć, wyraźny spadek odsetka młodzieży spełniającej zalecenia wraz z wiekiem, przy czym tendencja spadkowa najmocniej rysuje się u dziewcząt.

Warto podkreślić, że obecnie obowiązujący wymiar zajęć wychowania fizycznego w szkołach 4  (maksymalnie 3 razy w tygodniu po 45 minut godzin dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 razy w tygodniu po 45 minut dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum) jest niewystarczający do spełniania podstawowych zaleceń WHO 5 .

Niestety, ze względu na niski poziom uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, duża część młodzieży nie podejmuje aktywności fizycznej nawet w zakresie obowiązkowych zajęć w szkole. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli 6  wynika, że w wybranym tygodniu roku szkolnego 2012/13, nie uczestniczyło czynnie w zajęciach wychowania fizycznego (łącznie nieobecni lub obecni niećwiczący) 15% uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych, 23% w gimnazjach oraz 30% w szkołach ponadgimnazjalnych. Badanie Instytutu Matki i Dziecka 7  wykazało, że powszechne jest zwalnianie z lekcji wychowania fizycznego przez rodziców lub przez samych uczniów, a absencja rośnie wraz z wiekiem oraz jest częstsza u dziewcząt niż chłopców. Duża część uczniów krytycznie ocenia jakość zajęć - tylko 37% uważa je za ciekawe, a 63% chętnie w nich uczestniczy.

Wraz ze spadkiem poziomu uczestnictwa w aktywnościach rozwijających młodzież fizycznie postępuje spadek sprawności fizycznej młodych Polaków. Zjawisko to odzwierciedlają wyniki badań przeprowadzanych cyklicznie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie od 1979 r. 8  Obrazują one spadek sprawności dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej oraz w zakresie każdej badanej sprawności motorycznej, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, i to pomimo utrzymującej się tendencji do zwiększania się wysokości ciała u obu płci. W latach 1999-2009 pogorszenie wyników dotyczyło sześciu spośród dziewięciu prób, regres w największym stopniu dotyczył gibkości, wytrzymałości i siły, w mniejszym stopniu szybkości biegowej.

Obniżony poziom aktywności fizycznej, skutkujący nierzadko nadwagą i otyłością, jest efektem dużej liczby godzin przeznaczanych przez młodzież na tzw. zachowania sedenteryjne (wykonywane w unieruchomieniu ciała, zwykle w pozycji siedzącej). W czasie wolnym, w dniach szkolnych, aż 66% młodzieży spędzało 2 i więcej godzin dziennie na oglądaniu telewizji, 55% przez minimum 2 godziny korzystało z komputera, a 44% poświęcało tyle czasu na granie w gry komputerowe lub konsolowe 9 . Należy przy tym pamiętać, że dodatkowo młodzież spędza przynajmniej kilka godzin dziennie w pozycji siedzącej w szkole.

W związku z powyższym, Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

1. Celem programu jest:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

II. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r. poz. 471), zwanej dalej "ustawą";

2) § 10 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252), zwanego dalej "rozporządzeniem".

III. 

ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Program "Szkolny Klub Sportowy" jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży - szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni 10  w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2017 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych 11  dla każdej grupy.

Szacuje się, że w ramach realizacji Programu zostanie utworzonych ponad 14 tys. grup ćwiczebnych w ponad 7,5 tys. szkół we wszystkich gminach w Polsce. Liczba uczestników Programu powinna przekroczyć 350 tys. uczniów 12 .

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A - uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; grupa B - uczniowie klas 1-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy 13 .

Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.).

IV. 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

V. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 42,65 mln zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

VI. 

OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

W ramach naboru wniosków na realizację niniejszego zadania Minister Sportu i Turystyki wyłoni:

* podmiot koordynujący realizację zadania na poziomie krajowym;

* podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim.

1. Do zadań podmiotu koordynującego realizację zadania na poziomie krajowym należeć będzie:

1) koordynacja, nadzór i kontrola pracy podmiotów realizujących zadanie na poziomie wojewódzkim;

2) bieżąca współpraca z podmiotami realizującymi zadanie na poziomie wojewódzkim;

3) prowadzenie pełnej sprawozdawczości realizacji zadania z możliwością prezentacji wszystkich danych w przekrojach terytorialnych (województwo, powiat, gmina), obejmującej w szczególności następujące informacje:

a. liczba uczestników programu (baza imienna umożliwiająca identyfikację unikatowych uczestników);

b. liczba osób prowadzących zajęcia w ramach programu (baza imienna);

c. liczba grup ćwiczebnych prowadzonych w ramach programu;

d. liczba szkół, których uczniowie stworzyli grupy ćwiczebne (z podziałem na typy szkół);

e. liczba zajęć sportowych przeprowadzonych w ramach programu (w podziale na sporty);

f. liczba uczestników posiadających licencje polskich związków sportowych (lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez polski związek sportowy);

g. liczba prowadzących zajęcia sportowe, którzy jednocześnie są szkoleniowcami w klubach sportowych (w podziale na sporty uprawiane w klubach).

4) przygotowanie raportu sprawozdawczo-ewaluacyjnego podsumowującego realizację zadania, prezentującego analizę danych (w tym graficzną - wykresy oraz mapy) wymienionych w ust 3.

5) przygotowywanie comiesięcznych sprawozdawczo-ewaluacyjnych raportów z realizacji zadania;

6) koordynacja organizacji testów sprawnościowych uczestników projektu oraz transferu ich wyników do elektronicznej bazy danych wskazanej w umowie dotacyjnej;

7) koordynacja systemu kontroli i wizytacji prowadzonych przez podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim;

8) prowadzenie bieżącego monitoringu nad realizacją zadania (w tym wizytowanie zajęć sportowych realizowanych w grupach ćwiczebnych prowadzonych w co najmniej 140 szkołach ze wszystkich województw);

9) opracowanie i wdrożenie elektronicznego dziennika zajęć;

10) stworzenie i prowadzenie strony internetowej zadania oraz profilu zadania na serwisie społecznościowym Facebook;

11) opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby programu;

12) prowadzenie działań promujących program.

2. Do zadań podmiotu realizującego zadanie na poziomie wojewódzkim należeć będzie:

1) prowadzenie rekrutacji uczestników projektu;

2) zatrudnienie osób prowadzących zajęcia sportowe;

3) zapewnienie uczestnikom zajęć dostępu do obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego (przy współpracy z organem prowadzącym szkołę);

4) prowadzenie bieżącego monitoringu (w tym wizytowanie zajęć sportowych realizowanych w grupach ćwiczebnych w co najmniej 10% szkół z danego województwa) oraz nadzoru merytorycznego i finansowego nad realizacją zadania zgodnie z warunkami określonymi w Programie,

5) współpraca z podmiotem koordynującym zadanie na poziomie krajowym, w szczególności w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania;

6) koordynacja organizacji testów sprawnościowych uczestników projektu oraz transferu ich wyników do elektronicznej bazy danych wskazanej w umowie dotacyjnej.

3. Główne warunki realizacji:

1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2017 roku;

2) uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży - szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

3) uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;

4) każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;

5) grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników;

6) w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne 14 ;

7) Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć;

8) w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy) 15 ;

9) osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;

10) dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);

11) podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim pozyskuje zobowiązania osób prowadzących zajęcia sportowe do wypełniania dziennika projektu (w wersji elektronicznej) umożliwiającego dokumentowanie realizacji zadania;

12) podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim przy współpracy z organami prowadzącymi szkoły zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;

13) podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim musi określić (w załączniku nr 4 do wniosku) liczbę uczestników, liczbę grup ćwiczebnych i miejsce ich funkcjonowania;

14) zajęcia sportowe z uczniami z jednej szkoły może realizować maksymalnie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole 16 ;

15) rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;

16) rekomenduje się, aby w każdej z gmin zlokalizowanych na terenie 16 województw powstała co najmniej jedna grupa ćwiczebna.

17) uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

18) wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do elektronicznej bazy danych wskazanej w umowie dotacyjnej;

19) Przyznane środki finansowe zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie.

4. Finansowanie programu:

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia schemat systemowego rozwiązania współfinansowania programu "Szkolny Klub Sportowy" przez MSiT.

Tabela 1. Schemat kosztowy dla zajęć sportowych prowadzonych w ramach programu SKS:

Liczba grup ćwiczebnych

w szkole

Liczba zajęć sportowych

(60-minutowych) dla 1 grupy

Wartość dofinansowania MSiT prowadzenia zajęć

w 1 szkole (zł)

Łączna liczba grup ćwiczebnychŁączna liczba uczestników Programu (dla 25 osób w 1 grupie ćwiczebnej)Liczba szkół, których uczniowie będą uczestniczyć w Programie
1702 80014 286357 15014 286
21405 6007 143

Minister Sportu i Turystyki przeznaczy środki finansowe na realizację zadania w poszczególnych województwach proporcjonalnie do liczby uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 2. Proponowany schemat podziału środków (w zakresie kosztów bezpośrednich) z uwzględnieniem % populacji uczniów w poszczególnych województwach

WojewództwoLiczba uczniów w szkołach dla młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 17 Udział liczby uczniów w danym województwie w liczbie uczniów ogółem (%)Podział kwot programu

(w zakresie kosztów bezpośrednich) proporcjonalnie na poszczególne województwa (zł)

dolnośląskie328 3986,82 735 070
kujawsko-pomorskie264 9935,52 207 000
lubelskie274 4965,72 286 146
lubuskie127 0412,61 058 064
łódzkie294 0466,12 448 969
małopolskie441 8259,23 679 750
mazowieckie688 00814,35 730 091
opolskie110 5592,3920 793
podkarpackie278 5725,82 320 093
podlaskie145 9883,01 215 865
pomorskie306 6336,42 553 800
śląskie534 27311,14 449 705
świętokrzyskie154 2193,21 284 417
warmińsko-mazurskie183 0883,81 524 853
wielkopolskie469 3929,83 909 342
zachodniopomorskie201 2414,21 676 040
Razem4 802 77210040 000 000

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanych powyżej schematów organizacji i dofinansowania zadania ze środków MSiT.

5. Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu.

1. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury, wnioskodawcami.

2. Realizacja programu musi mieć charakter niekomercyjny - nie może zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju.

4. W zakresie związanym z realizacją Programu "Szkolny Klub Sportowy", w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

5. Wnioskodawca, z którym Minister Sportu i Turystyki zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania, zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego programu. Wnioskodawca, o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi Sportu i Turystyki na warunkach określonych w umowie.

VII. 

WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5% kosztów bezpośrednich dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład własny może być pokryty w formie pieniężnej (np. ubezpieczenia uczestników zajęć sportowych, dofinansowania do wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych, bądź udostępnianej infrastruktury - na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi). Wkład własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych (w tym w postaci pracy wolontariuszy - na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia). Wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

Środki finansowe (w zakresie dotacji z MSiT) związane z pokryciem kosztów bezpośrednich można przeznaczyć wyłącznie na dofinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu (w przypadku podmiotów wnioskujących o realizację zadania na poziomie wojewódzkim).

W przypadku podmiotów wnioskujących o realizację koordynacji zadania na poziomie krajowym, środki finansowe (w zakresie dotacji z MSiT) związane z pokryciem kosztów bezpośrednich można przeznaczyć na:

1) promocję przedsięwzięcia, działania marketingowe, usługi wydawnicze,

2) obsługę techniczną (w tym prace informatyczne),

3) koszty prowadzenia monitoringu, kontroli i nadzoru nad realizacją zadania,

4) inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym) - do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Ze środków MSiT można pokryć koszty pośrednie w wysokości do 5% sumy kosztów bezpośrednich.

Koszty pośrednie mogą być przeznaczone wyłącznie na:

1) pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,

2) zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

3) ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych,

4) pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji,

5) opłaty bankowe,

6) opłaty za nośniki energii,

7) koszty realizacji zamówień publicznych,

8) koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie realizowanej umowy itp.,

9) wynagrodzenie osób obsługujących zadanie np. obsługi księgowej, koordynatora projektu.

Ze środków MSiT nie można dofinansować kosztów pośrednich w zakresie:

1) remontów biura,

2) wyposażenia biura w meble,

3) badań i ubezpieczeń pracowniczych,

4) doszkalania pracowników,

5) odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii,

6) funduszu socjalnego,

7) ryczałtów samochodowych.

VIII. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

1) spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w rozporządzeniu oraz zgodność z założeniami programu,

2) zgodność zakresu merytorycznego z założeniami i warunkami realizacji Programu,

3) zasięg terytorialny Programu - w szczególności stosunek liczby gmin, w których proponuje się utworzenie grup ćwiczebnych do liczby gmin w danym województwie ogółem;

4) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,

5) stan zasobów kadrowych, rzeczowych oraz doświadczenie wnioskodawcy dotyczące realizacji zadań o podobnym charakterze (organizowania zajęć sportowych, o co najmniej wojewódzkim zasięgu), wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,

6) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem środków własnych,

7) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane).

W zakresie naboru odrzuceniu podlegać będą wnioski:

1) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

2) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzone podpisem,

3) dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu programu,

4) dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe wnioskodawcy,

5) złożone przez wnioskodawców nieuprawnionych do udziału w naborze,

6) zawierające błędy rachunkowe.

Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 30 grudnia 2016 r.

2. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach dołączonych do ogłoszenia konkursowego. Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie "Program Szkolny Klub Sportowy".

3. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą).

4. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.

5. W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem "za zgodność z oryginałem". Kopie pozbawione klauzuli "za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.

6. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

7. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek wraz z załącznikami:

1) załącznik 1 - zakres rzeczowy zadania,

2) załącznik 2 - preliminarz kosztów bezpośrednich,

3) załącznik 3 - preliminarz kosztów pośrednich,

4) załącznik 4 - wykaz grup ćwiczebnych (tylko dla podmiotów wnioskujących o realizację zadania na poziomie wojewódzkim),

5) załącznik 5 - program/harmonogram zadania (tylko dla podmiotów wnioskujących o realizację zadania na poziomie krajowym).

2. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

3. Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

Pouczenie

1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.

2. Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania danego wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.

5. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

6. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.

X. 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 20 stycznia 2017 r.

XI. 

PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana przez członków komisji oceniającej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Rozstrzygnięcia naboru publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. O przyznaniu dotacji wnioskodawcy będą powiadamiani również pisemnie.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministrem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz niniejszym programem.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania wyboru tylko jednego wykonawcy programu "Szkolny Klub Sportowy" na terenie danego województwa, jak również prawo do nierozstrzygnięcia naboru dla województwa, z terenu którego nie wpłyną wnioski spełniające priorytety i kryteria określone ramami ogłoszonego naboru.

W zakresie zadania Program "Szkolny Klub Sportowy" planowana kwota dofinansowania do rozdysponowania na poszczególne województwa jest proporcjonalna do liczby uczniów szkół dla dzieci i młodzieży.

XII. 

ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz stanowiskiem w tym zakresie Ministra Sportu i Turystyki.

2. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania reguluje umowa o dofinansowanie zadania.

3. Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.

4. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania zawartym w umowie.

5. Wnioskodawca, zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania - na warunkach określonych w umowie.

6. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy:

1) załącznik 6 - rozliczenie rzeczowo-finansowe kosztów zadania,

2) załącznik 7 - rozliczenie finansowe kosztów pośrednich,

3) załącznik 8 - sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania,

4) załącznik 9 - deklaracja rozliczająca dotację,

5) załącznik 10 - zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 52 z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MSiT.2016.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 18 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.Urz.MSiT.2017.24) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 45 z dnia 11 września 2017 r. (Dz.Urz.MSiT.2017.68) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 września 2017 r.

3 Instytut Matki i Dziecka, Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, Warszawa 2015 r.
4 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204, z późn. zm.).
5 Przy czym, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, nie można określić tygodniowej minimalnej liczby godzin zajęć wychowania fizycznego, ponieważ podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący kształcenie zintegrowane (wymiar 3 godzin tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych obowiązuje jedynie w przypadku realizacji zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli wychowania fizycznego, co dotyczy około 12% zajęć tego typu).
6 Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych, Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (nr ewid. 108/2013/P/12/067/KNO), Warszawa 2013. Kontrola obejmowała 43 szkoły, do których uczęszczało 18 tys. uczniów.
7 Instytut Matki i Dziecka, Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat, Warszawa 2013 r.
8 Wolański N., Dobosz J., Tendencja przemian motoryczności człowieka (międzydekadowe zmiany efektywności), [w]: Wilczewski A. (red.), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012 r.
9 Instytut Matki i Dziecka, Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny, Warszawa 2011 r.
10 Dla grup funkcjonujących wyłącznie w semestrze jesienno-zimowym roku szkolnego 2017/18 okres prowadzenia zajęć wynosi 14 tygodni.
11 Dla grup funkcjonujących wyłącznie w semestrze jesienno-zimowym roku szkolnego 2017/18 zakłada się przeprowadzenie 28 jednostek zajęć sportowych.
12 Przy założeniu, że w grupach ćwiczebnych będzie uczestniczyć średnio 25 uczniów.
13 Nie dotyczy szkół, do których zostały przeniesione grupy funkcjonujące w ramach programu "SKS" w innych szkołach w II semestrze roku szkolnego 2016/17, w związku ze zmianą sieci szkół w wyniku reformy oświatowej.
14 Nie dotyczy szkół, do których zostały przeniesione grupy funkcjonujące w ramach programu "SKS" w innych szkołach w II semestrze roku szkolnego 2016/17, w związku ze zmianą sieci szkół w wyniku reformy oświatowej.
15 Dotyczy szkół, w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów.
16 Nie dotyczy szkół, do których zostały przeniesione grupy funkcjonujące w ramach programu "SKS" w innych szkołach w II semestrze roku szkolnego 2016/17, w związku ze zmianą sieci szkół w wyniku reformy oświatowej.
17 Źródło: System Informacji Oświatowej (SIO), stan na 30.09.2015 r.