Ogłoszenie Programu "Sportowe Wakacje +" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z... - OpenLEX

Ogłoszenie Programu "Sportowe Wakacje +" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2020 r.

DECYZJA Nr 32
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia Programu "Sportowe Wakacje +" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i z 2020 r. poz. 284) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się Program "Sportowe Wakacje +" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

grafikaMinisterstwo
Sportu
PROGRAM "Sportowe Wakacje +" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Spis treści

I. WSTĘP

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

III. ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

VI. OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

VII. WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

VIII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

IX. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

X. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W KONKURSIE

XI. KRYTERIA OCENY OFERT

XII ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

I. 

WSTĘP

Aktywność fizyczna jest warunkiem niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka - od lat jej niezastąpiony wpływ na zdrowie podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization - WHO) w swoich oficjalnych wytycznych. W strategii dotyczącej aktywności fizycznej dla regionu Europy na lata 2016 - 2025, WHO zwraca uwagę, że aktywność fizyczna pełni funkcję profilaktyczną we wszystkich grupach wieku - od małych dzieci po osoby starsze 2 .

Niespodziewanie dla wszystkich, zupełnie nowym zjawiskiem w procesie utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka okazała się epidemia Covid-19, która nagle wymusiła zmianę naszych codziennych nawyków, w tym również przyzwyczajeń dających dotychczas możliwość swobodnego uprawiania sportu w dowolnym czasie i formie. Z dnia na dzień, pandemia stała się przyczyną odwołania wszelkich aktywności o charakterze sportowym - zajęć, zawodów, eventów i rozgrywek sportowych. Niespotykane dotąd okoliczności zamknęły wszystkich w domach bez możliwości zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, stając na drodze również największym imprezom sportowym - igrzyskom olimpijskim i mistrzostwom świata.

Pandemia wpłynęła również negatywnie na funkcjonowanie całego sektora gospodarki zajmującego się działalnością sportową, zamrażając wszelką aktywność na niemal trzy miesiące. Z punktu widzenia działań systemowych, program "Sportowe Wakacje +", jest elementem wspomagającym uruchomienie działalności szeroko rozumianej branży sportowej. Na możliwość powrotu do działalności choćby w ograniczonym zakresie, oczekuje całe środowisko - sektor przedsiębiorców z atrakcjami sportowymi i turystycznymi oraz klienci, dla których program będzie okazją do odzyskania równowagi w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ aktywności fizycznej na ograniczenie występowania tzw. chorób cywilizacyjnych: otyłości, cukrzycy, czy chorób układu krążenia. Ponadto aktywność fizyczna ma również znaczenie dla wzmacniania zdrowia psychicznego. Osoby uprawiające sport mają m.in. wyższe poczucie własnej wartości, mniej się stresują oraz mają lepsze relacje społeczne. Szczególnie istotną rolę aktywność fizyczna odgrywa również w kształtowaniu stylu życia oraz nawyków zdrowotnych młodych ludzi, wpływając na ich dobre samopoczucie oraz będąc inwestycją w przyszłe zdrowie 3 .

Przesłanki te nabierają znaczenia kluczowych zmiennych strategicznych dla polityk publicznych w tym zakresie w sytuacji, gdy poziom aktywności fizycznej znacznej części populacji w Polsce jest bardzo niski, a epidemia Covid-19 jeszcze zmniejszyła ten potencjał. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród dzieci i młodzieży, co w perspektywie długoletniej, może mieć wpływ na kondycję polskiego społeczeństwa i związany z tym poziom wydatków na profilaktykę i ochronę zdrowia oraz świadczeń finansowanych przez instytucje typu Narodowy Fundusz Zdrowia czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które będą odwrotnie proporcjonalne do nakładów przeznaczonych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Stąd tak istotny staje się element uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozach - aktywnym sportowym wypoczynku. Organizacja obozów sportowych, wdrażanie najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, będzie okazją do odbudowy potencjału poziomu aktywności fizycznej, tak osłabionego w wyniku pandemii. Działania w tym zakresie powinny opierać się na horyzontalnej perspektywie oceny skutków jakie epidemia Covid-19 wywiera na szeroko rozumiany sektor sportu/aktywności fizycznej i wprost nawiązywać do związanego z tym utrzymania potencjału zdrowotnego mieszkańców Polski.

Z punktu widzenia utrzymania dobrego stanu zdrowia i odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej najmłodszych, podjęto już decyzję o wzmocnieniu wsparcia małych i średnich klubów sportowych, realizowanego w ramach programu KLUB, wprowadzając możliwość wyboru nowego modelu finansowania, jakim jest przeznaczenie 100% dofinansowania na wsparcie pracy trenerów. Wprowadzenie w ramach programu "Sportowe Wakacje +", możliwości dofinansowania organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, jest kolejnym elementem wsparcia szeroko rozumianego sektora sportowego oraz okazją do wzmocnienia - zakłóconego pandemią - procesu wychowania, edukacji oraz przekazywania nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej.

Dlatego tak ważne są działania integrujące polityki publiczne wokół działań cennych dla tkanki społecznej, w których sport jest również istotnym elementem pozwalającym na utrzymanie tożsamości narodowej, a wszelkie działania łączące go z pamięcią historyczną są kolejnym ogniwem w "łańcuchu kształtowania nawyku aktywności fizycznej" i dobrych praktyk w tym zakresie.

Inicjatywa opracowania i wdrożenia programu "Sportowe Wakacje +" jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze utrzymania dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z epidemią Covid-19, w kontekście promowania aktywnego wypoczynku w kraju oraz umacniania tożsamości narodowej i wiedzy historycznej poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym poznawaniu walorów turystycznych Polski oraz upamiętnieniu postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski.

Przekazywanie wiedzy o bohaterach, którzy oddali to, co najcenniejsze dla Ojczyzny jest jednym z podstawowych elementów kształtowania współczesnego patriotyzmu. Pamięć o tych, którzy mieli odwagę by pokazać swoją niezłomność nie tylko na stadionach, ale także w życiu jak Maria Kwaśniewska w Berlinie w 1936 r. (podczas uroczystości wręczenia medali oszczepniczkom jako jedyna nie podniosła ręki w faszystowskim pozdrowieniu), Halina Konopacka, Stanisław Marusarz, Janusz Kusociński, czy Józef Noji i wielu innych, powinna być utrwalana w kolejnych pokoleniach, by wskazywać, że wolność i niepodległość to najważniejsze wartości, które można kształtować, chronić i pielęgnować także poprzez sport.

W Polsce rokrocznie odbywa się wiele imprez sportowych o rożnym charakterze i zakresie, tj. lokalnym, ogólnopolskim, masowym i kameralnym, związanych poprzez osoby patronów i określone wydarzenia dziejowe z pamięcią historyczną i upamiętnieniem ważnych osób i rocznic istotnych dla Polski. Ich wachlarz jest różnorodny, są to imprezy biegowe ale także inne wydarzenia: pikniki, festyny sportowe, dni sportu. Wiele organizacji sportowych - klubów oraz innych stowarzyszeń i fundacji, nosi imiona Polaków sportowców. Realizują one w ramach swej działalności statutowej zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, opierając się na autorytetach swoich patronów, upamiętniając postaci ważne historycznie, będące wzorcami do naśladowania dla młodzieży, kultywują pamięć o nich.

Sport w tym wymiarze pełni rolę swoistego pomostu dla przekazywania wiedzy historycznej. Powszechnie organizowane są np. turnieje imienia postaci lub wydarzeń historycznych, memoriały upamiętniające znanych sportowców, biegi Niepodległości czy też c oraz bardziej popularna w ostatnich latach Mila Niepodległości - bieg na symbolicznym dystansie 1918 metrów.

Strategiczne działania podejmowane w obszarze sportu dla wszystkich powinny wspierać cenne inicjatywy i działania, które podtrzymują pamięć o niezłomnych Polakach, polskich patriotach, ważnych wydarzeniach historycznych, w tym w szczególności wszelkie inicjatywy podtrzymujące pamięć o sportowcach. Dzięki temu, młodzi ludzie poznają historię, ale też uzyskują szansę odnalezienia śladów takich osób w swoich lokalnych, małych ojczyznach. Wspólnym obowiązkiem jest sprawić by ta pamięć nie zanikła, ale była powodem do dumy, że sport i reprezentanci kraju są istotnym elementem pozwalającym na budowanie i pielęgnowanie tożsamości narodowej.

Główna idea programu to możliwość wspierania w kontekście historycznym działań, których celem jest pokazanie roli sportu jako środka pozytywnie wpływającego na utrzymanie zdrowia, sprzyjającego budowaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i aktywizacji społecznej oraz zapobiegającemu patologiom społecznym. Zadaniem programu jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej w rodzinie, środowisku pracy, w miejscu zamieszkania, w środowisku społecznym oraz zaktywizowanie przedstawicieli wszystkich środowisk do systematycznego uprawiania sportu, w oparciu o budowę i utrwalanie pamięci historycznej.

Działania te powinny łączyć przekazywanie nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej z wypracowaniem w społeczeństwie nawyku podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia, aby wpływać korzystnie na funkcjonowanie organizmu, podnosić poziom sprawności fizycznej i w efekcie dłużej pozostawać w dobrym stanie zdrowia, a tym samym zwiększyć poziom zadowolenia z życia i obniżyć koszty społeczne związane z niwelowaniem skutków hipokinezji i siedzącego trybu życia.

Model spędzania czasu wolnego przez najmłodszych, odpowiedni profil żywienia oraz kształtowanie fundamentów wiedzy historycznej i postaw patriotycznych jest bezpośrednio związany z wzorcem tych postępowań występujących w domu. Rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie kształtowania wiedzy, nawyków oraz postaw młodych ludzi. Wspólna aktywność, szczególnie sportowa, w której każdy odpowiedzialny jest za pozostałych wzmacnia więzi między dziećmi a rodzicami. Mając przykład aktywnych rodziców, dziecko czerpie dobre wzorce, kształtuje charakter oraz lepiej rozwija się fizycznie, intelektualnie i społecznie, natomiast komponent historyczny zwiększa jego horyzonty. Profilaktyka w postaci aktywnego trybu życia znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych.

W sposób naturalny, wspólna aktywność fizyczna oraz przekazywanie wiedzy historycznej jest również istotnym czynnikiem kształtowania więzi międzypokoleniowych oraz wpływu na kondycję i tryb życia seniorów, przeciwdziałając negatywnym efektom procesów starzenia. Promowanie zdrowego stylu życia oraz oferta wspólnej aktywności fizycznej powinny wspierać seniorów w dążeniu do wydłużenia okresu utrzymywania dobrego stanu zdrowia, ogólnej sprawności i samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Przy tym, jako żywi świadkowie historii, kształtują pamięć kulturową kolejnych pokoleń patriotów. Aktywność fizyczna jest najbardziej skutecznym - spośród znanych dotychczas - sposobem opóźniania procesów starzenia się i czynnikiem zachowania zdrowia oraz - co w przypadku osób w podeszłym wieku wydaje się najważniejsze - mobilności i wydłużenia okresu aktywności funkcjonalnej w życiu codziennym. 4

W dążeniu do zwiększenia zainteresowania społecznego podejmowaniem aktywności fizycznej istnieje konieczność prowadzenia działań promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi i kanałów komunikacji dostosowanych do odpowiednich grup odbiorców oraz specyfiki realizacji projektów historycznych.

Dane GUS 5  potwierdzają, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym, a aktywność fizyczną najczęściej podejmują okazjonalnie lub podczas wypoczynku sobotnio-niedzielnego, rzadko uczestniczą w systematycznej aktywności. Prowadzone działania promocyjne powinny uwzględniać i wykorzystywać badania na temat aktywności fizycznej Polaków opierając je na postaci lub wydarzeniu historycznym, które patronują zadaniu.

Program ma na celu łączenie wartości wynikających z upowszechniania aktywności fizycznej i wiedzy historycznej. Jego powszechny charakter obejmuje również zamazywanie białych plam na sportowej mapie Polski. Obszary położone poza ośrodkami miejskimi czy większymi skupiskami ludności posiadają pewne ograniczenia zarówno w dostępie do infrastruktury sportowej jak i ograniczenia w dostępności do źródeł historycznych, przez co automatycznie uboższa staje się potencjalna oferta skierowana do mieszkańców terenów wiejskich. Sport stanowi również istotny element aktywizacji społeczności lokalnych obszarów wiejskich. Imprezy sportowe i festyny rekreacyjne, przygotowywane nierzadko przy aktywnym udziale mieszkańców, są okazją do spotkań całych społeczności przy okazji lokalnych rocznic wydarzeń historycznych.

Główną ideą programu "Sportowe Wakacje +" jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego - aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, jako istotnych elementów pozwalających na utrzymanie tożsamości narodowej.

Główne kierunki oddziaływania to wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na:

1.
kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
2.
tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
3.
promocję zdrowego trybu życia;
4.
promowanie wolontariatu sportowego;
5.
promowanie wypoczynku w Polsce;
6.
podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
7.
rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
8.
promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
9.
edukację patriotyczną poprzez sport;
10.
tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
11.
inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

W ramach programu priorytetowo traktowane będą działania na rzecz wsparcia lokalnych społeczności poprzez:

1.
tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej - ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;
2.
organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;
3.
wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
4.
wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
5.
wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
6.
wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
7.
pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach - polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

II. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i z 2020 r. poz. 284).
2)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
3)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
4)
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

III. 

ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

1.
Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2.
Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
3.
Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
4.
Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
a)
na poziomie ogólnopolskim;
b)
na poziomie lokalnym.

IV. 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

V. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków pochodzących z części 25 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sportu. Wysokość dostępnych środków określana została w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 25 - Kultura fizyczna oraz w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020.

Na realizację zadań z zakresu Programu w ustawie budżetowej na 2020 rok zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020.

VI. 

OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1.
WSPIERANIE ORGANZACJI OTWARTYCH, OGÓLNODOSTĘPNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH ORAZ INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa uczestników, włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować w społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia.

Zadanie zakłada systematyczny i powszechny udział uczestników w zajęciach sportowych. Zgłaszane oferty powinny zmierzać do utrwalania postaw społecznych i kształtowania nawyku aktywnego trybu życia poprzez wskazanie korzyści z aktywności ruchowej. Powinny przyczyniać się do zmiany postaw odbiorców wobec potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, zwiększenia pozycji aktywności fizycznej w hierarchii wartości Polaków oraz przełożenia tych wartości na realną aktywność.

Główne cele zadania:

1)
zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa;
2)
tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia;
3)
zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych, w zakresie upowszechniania sportu i aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych;
4)
przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
5)
promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży;
6)
promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
7)
promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

Główne warunki realizacji:

1)
zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku,
2)
zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,
3)
zadanie nie może dotyczyć zajęć realizowanych już ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu,
4)
liczba uczestników, opis realizacji oraz zasięg zadania musi być sformułowany we wniosku,
5)
zajęcia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną.
2.
WSPIERANIE ORGANIZACJI TURNIEJÓW SPORTOWYCH

Współzawodnictwo sportowe ma istotne znaczenie dla upowszechniania prozdrowotnej aktywności fizycznej. Udział w rywalizacji sportowej uczy systematyczności, cierpliwości i wytrwałości, kształtując samodyscyplinę, jak również wpływa korzystnie na zdrowie. Dlatego też uczestnictwo w zorganizowanej aktywności fizycznej oraz udział w rywalizacji sportowej umożliwia kształtowanie pozytywnych nawyków, jest również działaniem profilaktycznym przeciw niebezpieczeństwom i patologiom. Przy tym, jest doskonałym sposobem integracji i kształtowania pozytywnych relacji sportowych w rodzinie, gdzie kształtują się wzorce pozstępowań w tym zakresie.

Główne cele zadania:

1)
promocja aktywności fizycznej w społeczeństwie,
2)
stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
3)
krzewienie idei fair play,
4)
tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego,
5)
stworzenie możliwości szerokiego udziału w rywalizacji sportowej łączącej pokolenia,
6)
niwelowanie barier ograniczających możliwości udziału mieszkańców terenów wiejskich w aktywności fizycznej,
7)
optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
8)
zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych - uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej,
9)
aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

Główne warunki realizacji:

1)
zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku,
2)
zadanie nie może dotyczyć przedsięwzięć realizowanych w obszarze systemu sportu młodzieżowego (np. imprez sportowych organizowanych dla uczestników objętych programem MSportu dot. szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, Pucharów Polski i Mistrzostw Polski,
3)
liczba uczestników, opis realizacji oraz zasięg zadania musi być sformułowany we wniosku,
4)
zadanie nie może dotyczyć zadań realizowanych już ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu,
5)
turnieje muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną.
3.
WSPIERANIE ORGANIZACJI EVENTÓW, KONKURSÓW I INNYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej społeczeństwa których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia - pokazanie roli sportu jako środka pozytywnie wpływającego na utrzymanie zdrowia, sprzyjającego budowaniu postaw obywatelskich i aktywizacji społecznej.

Wspierane zadania powinny służyć realizacji zadań publicznych, które upowszechniają rodzinny, aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Zakres realizowanych zadań powinien uwzględniać różnorodność zainteresowań i aktywności odbiorców oferty oraz potrzebę kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia, przyczyniając się w efekcie do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa. Zgłaszane oferty powinny mieć również charakter prozdrowotny i służyć podniesieniu świadomości dotyczącej związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej.

Działania te mogą być realizowane poprzez dofinansowanie imprez sportowych, konkursów, konferencji i publikacji specjalistycznych, eventów okolicznościowych oraz innych wydarzeń o charakterze sportowym, a zróżnicowanie projektów powinno wynikać ze specyficznych potrzeb adresatów programu, tj. rodzin, dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.

Główne cele zadania:

1.
zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa;
2.
tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego;
3.
podejmowanie nowych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
4.
zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych, w zakresie upowszechniania sportu i aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych;
5.
przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
6.
promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży;
7.
promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
8.
promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
9.
inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie.

Główne warunki realizacji:

1)
zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku,
2)
liczba uczestników, opis realizacji oraz zasięg zadania musi być sformułowany we wniosku,
3)
wydarzenia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
4)
zadanie nie może dotyczyć zadań realizowanych już ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu.
4.
WSPIERANIE ORGANIZACJI OBOZÓW SPORTOWYCH

Zadanie polega na wspieraniu organizacji obozów sportowych, które służyć mają upowszechnianiu i rozwojowi sportu w różnych środowiskach i grupach społecznych. Głównym założeniem realizacji tych działań będzie prowadzenie zajęć o charakterze ogólnorozwojowym w celu poprawy sprawności fizycznej, zapoznawania ze specyfiką danego sportu, ale również kształtowanie nawyków zdrowego, sportowego stylu życia, wdrażanie do systematycznej aktywności fizycznej, zachęcanie do uprawiania sportu w formach zorganizowanych, m.in. nabór do sekcji klubowych. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obozy sportowe realizowane na terenie całego kraju.

Spodziewanymi efektami tych działań będzie zwiększenie liczby dzieci i młodzieży aktywnie i systematycznie uprawiających sport. Wpłynie to również na poprawę efektywności i jakości działań klubów realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W szerszej perspektywie takie działanie powinno przynieść korzyści w postaci większej liczby uzdolnionej sportowo młodzieży, poprawy wyników w sportowej rywalizacji na arenach międzynarodowych i wreszcie, lepszej sprawności fizycznej polskiego "dorosłego" społeczeństwa.

Główne cele zadania:

1)
uczestnictwo w aktywnym sportowym wypoczynku,
2)
kształtowanie zdrowego stylu życia,
3)
upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie,
4)
dążenie do zwiększenia uczestnictwa Polaków w sporcie,
5)
wdrażanie najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
6)
promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych.

Główne warunki realizacji:

1)
zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku,
2)
uczestnikami obozów sportowych mogą być dzieci i młodzież,
3)
liczba uczestników, opis realizacji - ew. podział na grupy szkoleniowe oraz zasięg przedsięwzięcia, musi być sformułowany we wniosku
4)
do wniosku o dofinansowanie zadania należy dołączyć szczegółowy program zawierający treści szkoleniowe ukierunkowane na upowszechnianie sportu oraz regulamin uczestnictwa w obozie,
5)
do wniosku należy załączyć szczegółowy opis miejsca realizacji planowanego obozu, z uwzględnieniem warunków dot. zakwaterowania i wyżywienia uczestników, warunków sanitarnych oraz możliwości korzystania z obiektów sportowych,
6)
miejsce organizacji obozów należy tak dobierać, aby zapewniony był dobry dostęp do obiektów umożliwiających realizację zajęć sportowych,
7)
program obozów musi mieć sportowy charakter, a liczba zajęć stricte sportowych powinna wynosić co najmniej 2 godziny dziennie,
8)
kadra szkoleniowa musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu,
9)
liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
10)
w przypadku organizacji więcej niż jednego obozu, każdy z obozów musi spełniać wymogi o których mowa w pkt 9,
11)
każdy obóz sportowy musi trwać co najmniej 10 dni,
12)
w trakcie trwania obozu mogą być organizowane wewnętrzne zawody, turnieje, a także wycieczki krajoznawcze, itp.,
13)
wskazane jest uwzględnienie w programie obozu przeprowadzenia zajęć (np.
14)
w formie pogadanki, spotkania z zaproszonym gościem) dot. przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych i zagrożeniom cywilizacyjnym, a także dotyczących bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu,
15)
obozy sportowe mogą być organizowane wyłącznie na terenie kraju,
16)
do rozliczenia zadania należy załączyć dokumentację fotograficzną obozu z uwzględnieniem miejsc noclegowych, obiektów sportowych, itp.,
17)
stawka dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu na 1 uczestnika nie może przekroczyć kwoty 1000 zł za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie,
18)
dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu,
19)
zadanie nie może dotyczyć obozu realizowanego już ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu;
20)
obozy na poziomie ogólnopolskim organizować może wyłącznie operator krajowy;
21)
w przypadku organizacji obozów na poziomie ogólnopolskim, operator krajowy zobowiązuje się do:
*
pokrycia ze środków własnych 50% kosztów poziomu dofinansowania, o którym mowa w pkt 17; przy zachowaniu liczby uczestników określonych w pkt 18;
*
zorganizowania rekrutacji uczestników co najmniej 150 obozów;
22)
w przypadku organizacji obozów na poziomie ogólnopolskim, stawka dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu na 1 uczestnika nie może przekroczyć kwoty 500 zł za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie,
23)
w przypadku organizacji obozów na poziomie ogólnopolskim przez operatora krajowego, przekazanie informacji o których mowa w pkt 3-9 Głównych warunków realizacji następuje dopiero na etapie aktualizacji wniosku, tj. po dokonanym rozstrzygnięciu.

VII. 

WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

1.
Wymagane jest aby Wnioskodawca, przewidywał w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości 50% kosztów stawki poziomu dofinansowania na jednego uczestnika zadania, tj. 500 zł oraz zorganizował co najmniej 150 obozów.

Innymi źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury - na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub inne (w tym w postaci pracy wolontariuszy - na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu w ramach realizacji innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.
Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu oraz muszą być organizowane na terenie Polski.
3.
Ze środków dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania (tzw. koszty pośrednie), ze środków MSportu w łącznej wysokości nie większej niż 10% sumy kosztów bezpośrednich z dotacji.
4.
Przeznaczenie kosztów bezpośrednich w zadaniach Programu:
*
Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych,
*
Wspieranie organizacji eventów, konkursów, zajęć i innych wydarzeń sportowych,
*
Wspieranie organizacji turniejów sportowych:
a)
sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania pochodzący ze środków MSportu (bez nagród i ubiorów, do 10 % kosztów bezpośrednich MSportu),
b)
zakup lub produkcja materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) pochodzących ze środków MSportu do 10 % kosztów bezpośrednich MSportu,
c)
dyplomy, medale, puchary,
d)
transport uczestników, urządzeń i sprzętu,
e)
wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu,
f)
promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
g)
obsługa sędziowska,
h)
obsługa techniczna,
i)
obsługa informatyczna,
j)
obsługa medyczna,
k)
obsługa instruktorska i ekspercka,
l)
wyżywienie,
m)
zakwaterowanie,
n)
inne koszty bezpośrednie pochodzące ze środków MSportu (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym) - do akceptacji MSportu.
*
Wspieranie organizacji obozów sportowych:
a)
wyżywienie,
b)
zakwaterowanie,
c)
transport,
d)
inne koszty bezpośrednie pochodzące ze środków MSportu - ubezpieczenie.
5.
Przeznaczenie kosztów pośrednich z dotacji w zadaniach Programu:
a)
koszty związane z wynajmem lokalu biurowego i opłatami eksploatacyjnymi,
b)
zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
c)
koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
d)
opłaty za nośniki energii,
e)
koszty realizacji procedury zamówień publicznych,
f)
koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z obsługą zadania,
g)
wynagrodzenia osób obsługujących zadanie,
h)
inne koszty (do akceptacji MSportu).
6.
Ze środków pochodzących z dofinansowania MSportu nie można finansować jako obsługi zadania kosztów w zakresie:
a)
remontów biura,
b)
wyposażenia biura w meble,
c)
badań i ubezpieczeń pracowniczych,
d)
doszkalania pracowników,
e)
odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii,
f)
funduszu socjalnego,
g)
ryczałtów samochodowych.

VIII. 

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1.
Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków MSportu wyłącznie zadań o których mowa w DZIALE III niniejszego programu, których termin realizacji nie wykracza poza 31 grudnia określonego roku.
2.
Zadania powinny być realizowane w sposób i w terminach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Sportu a zleceniobiorcą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyznana kwota dofinansowania powinna być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie. Sprawozdania finansowe i merytoryczno-finansowe powinny być sporządzane w sposób prawidłowy, rzetelny i terminowy.
3.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu a zleceniobiorcą.
4.
Nie można planować przeznaczenia środków finansowych z dofinansowania MSportu na nagrody finansowe i rzeczowe, kwota planowana na zakup niezbędnego do realizacji sprzętu sportowego po stronie MSportu nie może przekraczać 10% kosztów bezpośrednich z dofinansowania.
5.
Wnioskodawca realizujący zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, plakat itp. materiały lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców (wraz z umieszczeniem na ww. materiałach logo Zleceniodawcy). Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić przy rozliczeniu sprawozdanie o wszystkich formach przekazywania informacji o dofinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu.

IX. 

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.
Ofertę stanowią: formularz oferty, załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy kosztów zadania publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy kosztów pośrednich ze środków MSportu oraz pozostałe wymagane dokumenty:
-
wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
-
kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem;
-
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku poprzedniego.
2.
Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, w tym załączniki 1, 2 i 3, muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (na podstawie odpowiedniego upoważnienia), zgodnie z zapisami statutu. W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.
3.
Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy je wydrukować, podpisać i przekazać w formie papierowej do MSportu. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
4.
Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy konkursu "Sportowe Wakacje +".
5.
Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu. Termin składania ofert będzie podawany w ogłoszeniu konkursowym z zachowaniem trybu art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
6.
Datą złożenia oferty jest data:
-
osobistego dostarczenia oferty do siedziby Ministerstwa Sportu albo data stempla pocztowego oraz
-
wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).
7.
Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również oferty przesłane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przekazania ich w formie papierowej, jak i analogicznie oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.
8.
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
9.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
10.
Wnioskodawcy, którzy będą realizować zadania do czasu ogłoszenia wyników konkursu, finansują zadanie na własne ryzyko.

X. 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty. Termin składania oraz rozpatrzenia ofert będzie podawany w ogłoszeniu konkursowym z zachowaniem trybu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki lub zwiększeniu ulegnie wysokość środków finansowych na realizację Programu w wyniku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym MSportu na 2020 rok w części 25-Kultura Fizyczna, Minister Sportu ogłasza kolejny konkurs w ramach niniejszego Programu, z zachowaniem trybu art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

XI. 

KRYTERIA OCENY OFERT

1.
Oferta podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
2.
Warunkiem rozpatrywania oferty pod względem merytorycznym jest jej pozytywna ocena pod względem formalnym.
3.
Ocena ofert jest dokonywana przez członków Komisji konkursowej powołanej przez Ministra Sportu.
4.
Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
-
spełnienie wymogów formalnych;
-
zgodność zakresu merytorycznego oferty z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru, w szczególności historyczny aspekt działań;
-
zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
-
zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
-
udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
-
oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
-
innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.
5.
Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:
-
niezgodność z zakresem merytorycznym programu;
-
sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
-
podpisane przez osoby nieuprawnione lub nieupoważnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem;
-
dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu;
-
dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji;
-
złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
-
złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu,
-
zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł określonych w warunkach konkursu,
-
oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.
6.
Kryteria merytoryczne oceny oferty wraz z oceną punktową oferty:
Znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu dla wszystkich, w szczególności historyczny aspekt działań/40
Zasięg działania wnioskodawcy oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania/20
Udział w realizacja zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy z UE oraz środków własnych lub pochodzących z innych źródeł/10
Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo/10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów/10
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/5
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/5
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
7.
Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.
8.
Listy podmiotów otrzymujących dofinansowanie są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sportu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu. O przyznaniu dotacji wnioskodawcy będą powiadamiani poprzez system AMODIT.
9.
Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji zadań i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Sportu.

XII. 

ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1.
Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu a zleceniobiorcą. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednio zaktualizowanego zakresu rzeczowo-finansowego zadania poprzez wprowadzenie zmian w ofercie oraz w załącznikach do umowy Nr 1, Nr 2 i Nr 3, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz stanowiskiem w tym zakresie Ministra Sportu.
2.
Szczegółowe warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania zadań regulowane są umową o dofinansowanie zadania.
3.
Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.
4.
Przyznane środki finansowe przekazywane będą w transzach na rachunek bankowy zleceniobiorcy, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania zawartym w umowie.
5.
Zleceniobiorca, zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania - na warunkach określonych w umowie.
6.
Dokumentację sprawozdawczą i rozliczeniową, przygotowaną w systemie AMODIT, określają załączniki do umowy:
1)
Nr 4 - rozliczenie rzeczowo-finansowe kosztów zadania publicznego;
2)
Nr 5 - rozliczenie finansowe kosztów pośrednich ze środków MSportu;
3)
Nr 6 - sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania publicznego;
4)
Nr 7 - deklaracja rozliczająca dotację;
5)
Nr 8 - zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych;
6)
Nr 9 - sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji części zadania w przypadku dofinansowania wynoszącego i przekraczającego 500 000 zł.

Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy, należy je wydrukować, podpisać i przekazać w formie papierowej do MSportu.

7.
Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozliczenia. Przy rozliczeniu umowy będą brane pod uwagę w szczególności:
1)
terminowe złożenie sprawozdania,
2)
zrealizowanie celu zadania,
3)
zgodność realizacji zadania z warunkami określonymi w ofercie i zawartej umowie,
4)
prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
5)
prawidłowość sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 WHO. (2015). Physical Activity Strategy for WHO European Region, http://www.euro.who.int/.
3 Instytut Matki i Dziecka, Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC, Warszawa 2018, http://www.imidtrued.pl/fdes/imid/Aktualności/Aktualnosci/raport%20HBSC%202018.pdf
4 Kozdroń. E Aktywność fizyczna w strategii działań w starzejącym się społeczeństwie - ekspertyza dla MSiT 2014 r.
5 Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Warszawa 2017 r.