Dz.Urz.MSiT.2018.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 57
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Programu "Sport Wszystkich Dzieci" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się Program "Sport Wszystkich Dzieci" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

PROGRAM "SPORT WSZYSTKICH DZIECI"

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Warszawa, listopad 2018 r.

I. WSTĘP

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

III. ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

VI. OPIS, TERMINY I WARUNKI REALIZACJ ZADAŃ

VII. WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

VIII. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

X. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

XI. PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

XII. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

I. 

WSTĘP

Badania eksperckie jednoznacznie wskazują na pogłębiające się tendencje spadkowe dotyczące sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 3 . Konsekwencją braku ruchu jest w szczególności wzrost liczby dzieci z wadami postawy, a także częstotliwość występowania innych schorzeń. W nawiązaniu do powyższego stworzono nowy model zarządzania projektami sportu powszechnego jako podstawy wszystkich działań systemowych kierowanych do dzieci i młodzieży, funkcjonujący pod nazwą Program "Sport Wszystkich Dzieci", zwany dalej: "programem".

1. Głównymi celami programu są:

1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Poprzez udział w różnorodnych zadaniach o charakterze sportowym bezpośredni beneficjenci i adresaci programu będą mieli szereg możliwości nabycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, co niewątpliwie może wpływać także na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową.

Co istotne, aktywność ruchowa powinna być fundamentalnym elementem kompleksowego procesu wychowawczego. W pierwszych latach życia dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a początek edukacji jest okresem, w którym duży wpływ na rozwój tych cech ma udział w zorganizowanych szkolnych i pozaszkolnych przedsięwzięciach sportowych. Dlatego też, kompleksowa oferta Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) ukierunkowana na upowszechnianie sportu, ma za zadanie spowodować zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej nie obarczonych presją osiągnięcia wyniku sportowego.

Biorąc powyższe pod uwagę Program "Sport Wszystkich Dzieci" ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założenia programowe zakładają powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. Zadania które stanowią wskazany Program pomimo swojego zróżnicowanego charakteru, łączą szereg istotnych elementów tworząc kompleksową ofertę edukacji sportowej dla młodego pokolenia Polaków.

II. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629), zwanej dalej "ustawą".

2) § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1801), zwanego dalej "rozporządzeniem".

III. 

ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

1. Projekt "Lokalny Animator Sportu".

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

IV. 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do podmiotów - osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w pkt 3.

Jednocześnie przy spełnieniu powyżej wskazanych warunków o przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, o których mowa w dziale III mogą ubiegać się:

1) zadanie Projekt "Lokalny Animator Sportu" adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) zadanie "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży" adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich,

3) zadanie "Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe" może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

V. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku przeznacza się kwotę 54 500 000 zł w podziale na zadania:

1. Projekt "Lokalny Animator Sportu" - 23 000 000 zł - w naborze rozdysponowano całą kwotę.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - 15 500 000 zł.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - 16 000 000 zł - w I naborze rozdysponowano kwotę w wysokości 9 700 000 zł.

Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

VI. 

OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

l) Projekt "Lokalny Animator Sportu"

Projekt "Lokalny Animator Sportu" jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci

i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Projekt jest uzupełnieniem opracowanych i wdrożonych przez MSiT projektów aktywizacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Główne cele zadania:

1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

2) stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,

3) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,

4) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,

6) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,

7) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

Projekt całościowo będzie realizowany i koordynowany przez wyłonioną w wyniku procedury naboru wniosków organizację pozarządową realizującą zadanie na poziomie ogólnopolskim.

Projekt "Lokalny Animator Sportu", mogą realizować na podstawie złożonych wniosków do wybranego w naborze wnioskodawcy, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy w charakterze animatora sportu, m.in nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy. Wymagana jest pisemna rekomendacja jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których podmioty zgłaszające animatora prowadzą podstawową działalność statutową, która powinna obejmować również deklarację wsparcia finansowego lub w innej formie, dla rekomendowanego do udziału w projekcie animatora.

Projekt "Lokalny Animator Sportu" polega na udziale finansowym MSiT w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe, na obiektach powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz na terenie obiektów sportowych wskazanych przez JST.

Główne warunki realizacji zadania:

1) projekt "Lokalny Animator Sportu" może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez MSiT może odbywać się wyłącznie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2019 r. Zadanie ma charakter ogólnopolski - będzie realizowane we wszystkich województwach. Animatorem może być osoba, wytypowana przez jednostkę samorządu terytorialnego, do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności na obiektach Orlik oraz pozostałych obiektach sportowych wskazanych przez JST, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,

2) jednostka samorządu terytorialnego (JST) może zgłosić jedną osobę, przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu "Moje Boisko - Orlik 2012", która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych. Możliwe jest także zgłoszenie dwóch osób przy założeniu, że kwota przyznanej przez MSiT dla danego obiektu dotacji, będzie podzielona na dwie osoby,

3) dopuszczalne jest łączenie miejsca pracy animatora z innymi obiektami sportowymi przy zachowaniu zasady, że co najmniej 80 % godzin określonych jako obowiązkowy czas pracy zrealizowanych będzie na terenie obiektu "Moje Boisko - Orlik 2012". Rozliczenia obowiązkowego czasu pracy należy dokonać w cyklu rocznym. W tym wariancie samorząd lokalny powinien umożliwić animatorowi wykorzystanie obiektów sportowych (np. hal sportowych, sal gimnastycznych lub innego rodzaju infrastruktury sportowej) na potrzeby realizacji projektu,

4) wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" składać się będzie z części wypłacanej przez wnioskodawcę w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą JST w zakresie finansowym (co najmniej 1200 zł brutto miesięcznie wypłaconych ze środków JST), jak i realizacyjnym (minimum 60 godzin wymaganego miesięcznego pracy animatora opłaconych ze środków JST), przy założeniu, że realizując projekt animator przepracuje łącznie 120 godzin,

5) na podstawie złożonego przez JST wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatora, wnioskodawca realizujący zadanie zawrze ze wskazanym animatorem umowę według poniższych kryteriów:

a) w przypadku zgłoszenia jednej osoby w projekcie "Lokalny Animator Sportu" w 2019 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże środki finansowe w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez wnioskodawcę jako wynagrodzenie za wykonaną pracę w liczbie 60 godzin,

b) w przypadku zgłoszenia dwóch osób, Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże środki finansowe w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez wnioskodawcę, jako wynagrodzenie za wykonaną pracę, do podziału dla każdej ze zgłoszonych osób w wysokości 600 zł brutto, przy utrzymaniu łącznej liczby 60 godzin pracy,

6) animatorzy będą wybrani przez wnioskodawcę z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

a) kwalifikacje (wykształcenie i posiadane uprawnienia),

b) rodzaj umowy proponowany przez JST/Zarządcę obiektu (najwyżej punktowana umowa o pracę - na czas nieokreślony, najniżej punktowana umowa zlecenie),

c) zaprezentowanie przez animatora planu działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną),

d) doświadczenie i kompetencje (staż pracy na Orliku; osiągnięte-potwierdzone sukcesy w pracy Animatora np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i organizacjach, inne udokumentowane działania),

7) wymagane jest aby wnioskodawca uwzględnił w kalkulacji wysokości wynagrodzenia animatora przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z 2018 r. poz. 650),

8) podstawowy zakres obowiązków animatora ustala wnioskodawca realizujący zadanie, przy współpracy z samorządem zarządzającym obiektami sportowymi na terenie, których zadanie jest realizowane, przy założeniu maksymalizacji wykorzystania czasu pracy (w szczególności w zakresie dotacji z MSiT) na organizowanie i prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć i wydarzeń sportowych (w różnych sportach i aktywnościach) bez określania limitów procentowych/czasowych dla poszczególnych działań,

9) wymagane jest, aby wnioskodawca przedstawiając kompleksową ofertę realizacji projektu, posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze z udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować, m.in. datę realizacji, liczbę i wiek uczestników, zakres zadania, itp.

Podstawowe zadania animatora:

1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,

2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,

3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,

5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,

6) promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,

7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,

8) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.

Podstawowe zadania realizacyjne wnioskodawcy w skali ogólnopolskiej:

1) wspomaganie JST w zapewnieniu systematycznej działalności sportowej na obiektach Orlik poprzez przekazywanie środków z FRKF jako dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów na tych obiektach,

2) promocja aktywności fizycznej i sportu,

3) rozszerzenie funkcjonalności ww. obiektów z uwzględnieniem takich funkcji jak: animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli,

4) promowanie systematycznego uczestnictwa w sporcie, jako formy przeciwdziałania zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

5) inicjowanie lokalnych programów współpracy z klubami sportowymi w celu wyszukiwania młodych talentów sportowych,

6) rozwój i promocja wolontariatu sportowego,

7) kontrola pracy animatorów (wizytacje na obiektach) w wymiarze co najmniej 20% wszystkich obiektów zgłoszonych do programu (proporcjonalna liczba w każdym z województw) monitoring i wsparcie merytoryczne animatorów uwzględniające utrzymanie wysokiej jakości ofert obiektów Orlik oraz wspieranie inicjatyw animatorów,

8) przygotowanie miesięcznego i rocznego planu pracy animatora,

9) przygotowanie rocznego harmonogramu działań związanych z pracą animatorów,

10) przedstawienie koncepcji systemu zarządzania pracą animatorów (optymalizacja organizacji i kontroli efektywności pracy animatorów),

11) popularyzacja konkursów organizowanych w Polsce oraz za granicą przez różne podmioty, w których mogą brać udział animatorzy i ich otoczenie, np. wolontariusze, zorganizowane grupy odbiorców, lokalne organizacje pozarządowe,

12) ewaluacja projektu i comiesięczne raportowanie do MSiT,

13) przedstawienie koncepcji i wdrożenie elektronicznego portalu informacyjnego programu Lokalny Animator Sportu, zawierającego między innymi: bazę obiektów i animatorów uczestniczących w programie, informacje o rodzaju i harmonogramie zajęć organizowanych zajęć sportowych oraz inne informacje dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

14) podnoszenie kwalifikacji animatorów.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży ma istotne znaczenie dla upowszechniania prozdrowotnej aktywności fizycznej. Udział w rywalizacji sportowej uczy systematyczności, cierpliwości i wytrwałości, kształtując samodyscyplinę, jak również wpływa korzystnie na zdrowie. Dlatego też uczestnictwo w zorganizowanej aktywności fizycznej oraz udział w rówieśniczej rywalizacji sportowej umożliwia pozytywne rozładowanie energii młodych ludzi, jest również działaniem profilaktycznym przeciw niebezpieczeństwom i patologiom.

Główne cele zadania:

1) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,

3) krzewienie idei fair play,

4) ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

5) stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,

6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

7) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,

8) identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,

9) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych - uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,

10) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

Główne warunki realizacji:

1) zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,

2) zadanie musi mieć charakter ogólnopolski lub ponadregionalny (uczestnikami imprezy sportowej muszą być dzieci i młodzież z terenu co najmniej dwóch województw),

3) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci i młodzież,

4) zadanie nie może dotyczyć przedsięwzięć realizowanych w obszarze systemu sportu młodzieżowego (np. imprez sportowych organizowanych dla uczestników objętych programem MSiT dot. szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, Pucharów Polski i Mistrzostw Polski),

5) liczba uczestników, sposób rekrutacji oraz zasięg zadania (liczba województw) musi być opisany we wniosku,

6) liczba uczestników imprezy sportowej w sportach indywidualnych nie może być mniejsza niż 100 osób, natomiast w przypadku sportów zespołowych nie mniejsza niż 200 osób,

7) w przypadku organizacji interdyscyplinarnej imprezy sportowej liczba uczestników nie może być mniejsza niż 400 osób,

8) w przypadku realizacji kilku przedsięwzięć jednostkowych (imprez sportowych) będących składowymi wnioskowanego zadania, wymagane jest wyszczególnienie tych przedsięwzięć w zał. nr 1 oraz w zał. nr 2 jednostkowych do wniosku,

9) wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować.

W ramach naboru wniosków na realizację przedmiotowego zadania Minister Sportu i Turystyki wyłoni także:

2a) podmioty organizujące ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach - szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zadanie 2a) polega na dofinansowaniu ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego. Sport szkolny jest istotnym elementem edukacji młodego pokolenia, służąc utrwalaniu nawyków sportowych, umożliwiając wybór tzw. "sportu na całe życie". Sport szkolny to również przedsionek do szkolenia klubowego dzieci i młodzieży w różnych formach i na różnych poziomach doskonalenia sportowego. Funkcją wiodącą interdyscyplinarnych zawodów szkolnych jest umożliwienie szerokiego uczestnictwa dzieci i młodzieży w aktywności fizycznej bez względu na posiadane predyspozycje i umiejętności. Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży realizowane będzie poprzez dofinansowanie zawodów sportowych organizowanych w różnych sportach dla uczniów, w kategoriach:

a) szkoły podstawowe,

b) szkoły ponadpodstawowe.

Główne warunki realizacji zadania 2a):

1) zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,

2) realizacja zadania musi mieć charakter ogólnopolski (realizowane jednocześnie na terenie 16 województw),

3) zadanie musi mieć charakter systemowy - forma realizacji od szczebla gminnego do wojewódzkiego (we wniosku należy przedstawić schemat realizacyjny zawierający dane rzeczowo finansowe - liczbę uczestników projektu do szczebla wojewódzkiego oraz zaangażowanie finansowe partnerów lokalnych i wojewódzkich),

4) realizacja zadania musi być komplementarna z polityką MSiT polegającą m.in. na zwiększaniu dostępności do uczestnictwa w systemie współzawodnictwa szkolnego dla uczniów nie uprawiających sportu w sekcjach klubów sportowych,

5) uczestnikami zadania mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,

6) liczba uczestników oraz zasięg realizacji zadania musi być dokładnie opisany we wniosku,

7) wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, z udziałem środków publicznych. We wniosku o dofinansowanie należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować,

8) wymagane jest, aby przedstawione przez wnioskodawcę regulaminy rozgrywania imprez sportowych (w poszczególnych sportach) wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół zawierały pisemne potwierdzenie wyrażone przez odpowiednie polskie związki sportowe (pzs) w zakresie zgodności z regulaminami dotyczącymi rywalizacji sportowej organizowanej przez pzs,

9) w przypadku realizacji wielu przedsięwzięć sportowych (jednostkowych imprez sportowych) będących składowymi wnioskowanego zadania, wymagane jest przedstawienie tych przedsięwzięć przez wnioskodawcę w formie zestawienia z uwzględnieniem miesiąca, w którym odbędzie się dana impreza,

10) realizacja zadania musi uwzględniać przygotowanie, opracowanie oraz wdrożenie elektronicznego systemu informacji wspomagającego przeprowadzanie i obsługę zawodów sportowych jak również umożliwiającego pozyskiwanie danych dotyczących bezpośrednich uczestników przedsięwzięcia na każdym etapie/szczeblu rozgrywek sportowych (możliwość generowania danych w różnych konfiguracjach dotyczących "unikalnych" uczestników projektu - m.in. posiadanie licencji zawodniczych, częstotliwość startów w podziale na sporty - osobostarty),

11) współzawodnictwo szkolne rozgrywane w ramach zadania dotyczy sportów (w szczególności olimpijskich) uprawianych w szkołach we wszystkich województwach (za wyjątkiem sportów zimowych, gier zespołowych oraz indywidualnych sportów olimpijskich, które są wyłączone z obowiązku organizowania współzawodnictwa jednocześnie w całym kraju - 16 województwach). Są to głównie sporty zespołowe, lekka atletyka, a także sporty zimowe oraz inne. System zawodów sportowych realizowany od szczebla lokalnego (finansowanego w ramach środków "własnych" wnioskodawcy) ma za zadanie stworzenie wszystkim dzieciom, a w szczególności tym, które nie uczestniczą w zorganizowanym systemie współzawodnictwa klubowego, warunków do czynnego udziału w różnych formach aktywności sportowej,

12) dofinansowaniu mogą podlegać zawody od szczebla ponadpowiatowego do finałów wojewódzkich włącznie,

13) przeprowadzenie i przedstawienie wraz z końcowym rozliczeniem zadania analizy, dotyczącej bezpośrednich uczestników systemu rozgrywek szkolnych, zawierającej szczególności:

a) dane dotyczące ilości uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadających licencje zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uczestnictwo zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe startujących w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa oraz krajowym, w podziale na poszczególne sporty, płeć uczestników oraz inne istotne parametry,

b) dane dotyczące ilości uczniów szkół podstawowych, i ponadpodstawowych posiadających licencje zawodnicze polskich związków sportowych startujących w szkolnych zawodach sportowych w sportach, które uprawiają w klubie, w podziale na poszczególne sporty, płeć uczestników oraz inne istotne parametry,

c) dane dotyczące ilości uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadających licencje zawodnicze polskich związków sportowych startujących w szkolnych zawodach sportowych w sportach, których nie uprawiają w klubie, w podziale na poszczególne sporty, płeć uczestników oraz inne istotne parametry,

d) stosowne rekomendacje i propozycje skutecznych rozwiązań dotyczące zoptymalizowania dostępności uczestnictwa dzieci i młodzieży szkolnej w systemie szkolnych zawodów sportowych na każdym szczeblu rozgrywkowym, ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego poziomu wyjściowego rywalizacji sportowej (zawodnicy klubowi rywalizują między sobą, analogicznie uczniowie niezrzeszeni w klubach sportowych nie posiadający licencji pzs).

3. "Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe"

Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych rozwiązań ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych. Adresowane jest do polskich związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz państwowych instytutów badawczych, które wykorzystując zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne będą mogły stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

Główne cele zadania:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów,

3) przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

4) optymalne wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych,

5) identyfikacja talentów sportowych.

Główne warunki realizacji zadania:

1) zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od dnia 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,

2) rekomendowane jest, aby konstrukcja programowa przedsięwzięcia realizowanego w ramach niniejszego zadania zakładała i zawierała rozwiązania systemowe, możliwe do implementowania oraz kontynuacji w roku 2020,

3) przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego zadania musi mieć charakter projektu systemowego i być realizowane oraz koordynowane przez wyłonione w wyniku procedury naboru wniosków polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski, państwowy instytut badawczy,

4) zaleca się wykorzystanie przy realizacji zadania potencjału organizacji pozarządowych, w szczególności klubów sportowych, w zakresie szkoleniowym, organizacyjnym i infrastrukturalnym,

5) uczestnikami niniejszego zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych. Rekomendowana jest realizacja projektu na bazie istniejących oraz nowych grup ćwiczebnych/naborowych,

6) w trakcie realizacji zadania realizator jest zobowiązany do przeprowadzenia wizytacji we wszystkich grupach ćwiczebnych objętych dofinansowaniem (wizytacje muszą być szczegółowo dokumentowane - termin, miejsce, przebieg, wnioski),

7) przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego zadania nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników,

8) wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pn.

9) stawka miesięcznego wynagrodzenia koordynatora na poziomie krajowym projektu ze środków MSiT wynosi do 4000 zł brutto/miesiąc, a w przypadku koordynatora wojewódzkiego/regionalnego do 2500 zł brutto/miesiąc,

10) nie można łączyć funkcji koordynatora na poziomie krajowym/regionalnym/wojewódzkim z funkcją trenera kadry narodowej oraz z prowadzeniem zajęć sportowych dofinansowanych w ramach zdania,

11) ze środków MSiT nie można finansować wynagrodzenia dla osób pełniących inne funkcje niż wskazane w pkt 12) i 13) np.:

* trener/kierownik programu - krajowy/główny/wspomagający,

* trener/kierownik programu - regionalny/główny/wspomagający,

* trener/kierownik programu - wojewódzki/główny/wspomagający,

12) rekomendacje kwalifikacji dla osób pełniących funkcje koordynatora na poziomie krajowym projektu z ramienia polskiego związku sportowego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, państwowego instytutu badawczego:

* wykształcenie wyższe, wskazane kierunkowe (np. AWF), studia podyplomowe dotyczące wychowania fizycznego lub sportu,

* uprawnienia instruktora lub trenera nadane przez PZS,

* doświadczenie szkoleniowe (udokumentowane min 5 lat),

* doświadczenie organizacyjne w sporcie,

13) wymagane kryteria kwalifikacji dla osób pełniących funkcję:

- koordynatora regionalnego/wojewódzkiego:

* wykształcenie wyższe, lub średnie,

* uprawnienia instruktora lub trenera nadane przez PZS,

* doświadczenie szkoleniowe w danym sporcie lub administracyjne w organizacjach sportowych,

- osoby prowadzącej zajęcia z dziećmi/ młodzieżą,

* wykształcenie min. średnie,

* doświadczenie lub przygotowanie pedagogiczne - udokumentowane prowadzenie zajęć sportowych w szkole, klubie lub innej jednostce prowadzącej zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

Podstawowe zadania realizacyjne wnioskodawcy:

1) przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego zadania powinno uwzględniać pełny zakres programowy zgodnie z założeniami przedstawionego zadania,

2) prowadzenie bieżącego monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz właściwy nadzór merytoryczny i finansowy.

Komponenty programowe możliwe do uwzględnienia w realizacji zadania:

1) prowadzenie zajęć sportowych,

2) zakup i dystrybucja sprzętu sportowego,

3) organizacja obozów sportowych,

4) podnoszenie kompetencji kadr kultury fizycznej,

5) promocja i wydawnictwa metodyczno - szkoleniowe dot. zadania.

W przypadku zaplanowania zakupu i dystrybucji sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku ujednoliconego, dostosowanego do specyfiki projektu, kompletu sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany do jego realizacji. Stosowna specyfikacja sprzętu sportowego musi zawierać się w treści wniosku.

W poniższej tabeli przedstawiono schemat wydatków możliwych do poniesienia ze środków MSiT na poszczególne komponenty programowe.

Wszystkie komponenty realizacyjne określone poniżej będące składową zadania muszą być odpowiednio uzasadnione i tworzyć kompletną całość umożliwiającą osiągnięcie pożądanych efektów realizacyjnych, które powinny być precyzyjnie określone we wniosku.

Tabela nr 1 - procentowy podział wydatków ze środków MSiT

Lp.Rodzaj komponentu programowegoPodział wydatków ze środków MSiT (%)
1.* prowadzenie zajęć sportowychminimum 70
2.** organizacja obozów sportowychmaksimum 30
3.promocja i wydawnictwa metodyczne
4.szkolenia kadr dla potrzeb realizacji projektu
5.zakup i dystrybucja sprzętu sportowego
Razem100

* Maksymalna stawka dofinansowania jednostki zajęć sportowych ze środków MSiT nie może przekroczyć 40 zł za godzinę. We wniosku należy wskazać zaplanowaną liczbę jednostek zajęć sportowych wraz z kwotą dofinansowania.

** Maksymalna stawka dofinansowania uczestnika obozu sportowego ze środków MSiT nie może przekroczyć 85 zł/dzień w odniesieniu do wszystkich kosztów związanych z jego realizacją. We wniosku należy wskazać termin obozu (liczba planowanych dni) oraz liczbę uczestników wraz z kwotą dofinansowania.

Negatywnie rozpatrzone pozostaną wnioski przewidujące:

1) pobieranie opłat od uczestników,

2) realizację zadania w ramach programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej,

3) realizację zadania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Uwaga: Istotne informacje dotyczące wszystkich zadań realizowanych w ramach programu.

1. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury wnioskodawcami.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego programu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Zadania programu mogą być realizowane wyłącznie na terenie kraju.

4. W przypadku realizacji zadań przy udziale podmiotów nie będących w strukturach organizacyjnych wnioskodawcy, należy je wyszczególnić we wniosku w rubryce dotyczącej zdolności realizacyjnej wnioskodawcy oraz scharakteryzować zakres współpracy.

5. W zakresie związanym z realizacją Programu "Sport Wszystkich Dzieci"(w zakresie zadania 1 i 2), w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, muszą złożyć stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,1669). W zakresie zadania nr 3 podmiot realizujący zadanie uzyskuje od osób prowadzących zajęcia zgody/oświadczenia na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Zgoda/oświadczenie, o którym mowa powyżej zawiera także informację o wyrażeniu zgody przez osoby prowadzące zajęcia na wprowadzanie do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl) oraz przetwarzanie w tej Bazie ich danych przez podmiot realizujący zadanie, w celu dokumentowania przeprowadzenia testów sprawnościowych, ich monitoringu oraz ewaluacji wyników. Osoby prowadzące zajęcia uzyskują od wszystkich uczestników oraz od ich rodziców zgodę/oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika, a także na wprowadzanie tych danych do systemów informatycznych, przez podmiot realizujący zadanie, w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Zgoda/oświadczenie, o którym mowa powyżej zawiera także informację o wyrażeniu zgody przez uczestnika oraz jego rodziców na w prowadzanie do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl) oraz przetwarzanie w tej Bazie wyników (o których mowa w rozdziale VI programu - pkt 3 - Główne warunki realizacji zadania, ppkt 7), przez osobę prowadzącą zajęcia w celu dokumentowania przeprowadzenia testów sprawnościowych, ich monitoringu oraz ewaluacji wyników.

6. Wnioskodawca, z którym Minister Sportu i Turystyki zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania, zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego programu. Wnioskodawca, o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi Sportu i Turystyki na warunkach określonych w umowie.

7. Wnioskodawcy zobowiązani będą do niezbywania związanego z realizacją zadań sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków zakupionych na swoją rzecz ze środków pochodzących z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania zakupu.

8. Z ważnych przyczyn dopuszcza się zbycie sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Szczegółowe warunki realizacji będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wnioskodawcami wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury.

VII. 

WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA I JEGO WYSOKOŚĆ

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w poniżej określonej wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

1. Zadanie Projekt "Lokalny Animator Sportu" - udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł wskazanych we wniosku jak i przy rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 50% całości kosztów bezpośrednich zadania dotyczących zatrudnienia animatora. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć na:

1) pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej (trenerskiej) dla osób bezpośrednio realizujących zadanie,

2) wynagrodzenia koordynatorów regionalnych,

3) szkolenia koordynatorów regionalnych,

4) szkolenia animatorów.

2. Zadanie "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży" - udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 20% całości kosztów zadania (w tym również zadań jednostkowych, którymi są poszczególne imprezy sportowe będące składowymi zadania). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć na:

1) dyplomy, medale, puchary,

2) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,

3) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,

4) promocję zadania, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,

5) obsługę sędziowską,

6) obsługę techniczną,

7) obsługę medyczną,

8) wyżywienie,

9) zakwaterowanie,

10) inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym) - do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

3. Zadanie "Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe" - udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 30% całości kosztów zadania (w tym również zadań jednostkowych). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć na:

1) obsługę: instruktorską, trenerską,

2) dyplomy, medale, puchary,

3) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego,

4) promocję i wydawnictwa,

5) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,

6) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,

7) wyżywienie,

8) zakwaterowanie,

9) obsługę techniczną,

10) inne koszty bezpośrednie - do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym z wyłączeniem kosztów osobowych związanych z koordynacją zadania nr 3).

Ze środków MSiT można pokryć koszty pośrednie naliczane od sumy kosztów bezpośrednich finansowanych ze środków MSiT w poniżej określonej wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

1) Projekt "Lokalny Animator Sportu" - do 10%.

2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - do 8%.

3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - do 10%.

Koszty pośrednie dla wszystkich zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na:

1) pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,

2) zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

3) pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji,

4) opłaty bankowe,

5) opłaty za nośniki energii,

6) koszty realizacji zamówień publicznych,

7) koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie realizowanej umowy itp.,

8) wynagrodzenie osób obsługujących zadanie np. obsługi księgowej, koordynatora projektu - krajowego/regionalnego/wojewódzkiego,

9) prowadzenie i obsługa strony internetowej/portalu (dot. wyłącznie zadania nr 1)

10) ewaluację, monitoring i kontrolę realizacji (dot. wyłącznie zdania nr 1).

Ze środków MSiT nie można dofinansować kosztów pośrednich w zakresie:

1) remontów biura,

2) wyposażenia biura w meble,

3) badań i ubezpieczeń pracowniczych,

4) doszkalania pracowników,

5) odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii,

6) funduszu socjalnego,

7) ryczałtów samochodowych.

4. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa od całkowitych kwot określonych na zadania 2 i 3 programu.

VIII. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1. Zadanie Projekt "Lokalny Animator Sportu"

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

1) spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w rozporządzeniu oraz zgodność z założeniami programu,

2) przedstawienie koncepcji działań wymaganych w ramach realizacji zadania,

3) udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych, funduszy UE oraz innych środków,

4) zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w niniejszym programie,

5) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych, rzeczowych i doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,

6) znaczenie zadania dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

7) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych, w szczególności wartość kosztów bezpośrednich w stosunku do kosztów pośrednich zadania,

8) udział w realizacji zadania wolontariuszy,

9) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane),

10) wykazanie stosownego doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych, w tym zawierających elementy wykorzystujące sport i aktywność fizyczną do przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Dodatkowo punktowane będą wnioski spełniające poniższe kryteria:

1) złożone przez wnioskodawców będących podmiotami o zasięgu ogólnopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012",

2) promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

3) promujące wolontariat w sporcie,

4) ukierunkowane na profilaktykę przeciwdziałania agresji, patologiom społecznym.

2. Zadanie "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży"

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

1) spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w rozporządzeniu oraz zgodność z założeniami programu,

2) zgodność treści wniosku z zadaniami i priorytetami określonymi w niniejszym programie,

3) zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,

4) znaczenie zadania dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

5) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,

6) udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych oraz funduszy UE oraz innych środków,

7) udział w realizacji zadania wolontariuszy,

8) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w różnych środowiskach,

9) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane),

10) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, przy udziale środków publicznych.

Dodatkowo punktowane będą wnioski spełniające poniższe kryteria:

1) o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym,

2) promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

3) w których zapewniono powszechny udział uczniów, w szczególności nie będących zawodnikami klubów sportowych posiadającymi licencje polskich związków sportowych (w przypadku zadania 2 a),

4) promujące wolontariat w sporcie,

5) sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym.

3. Zadanie "Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe"

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

1) spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w rozporządzeniu oraz zgodność z założeniami programu,

2) udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych, funduszy UE oraz innych środków,

3) zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w niniejszym programie,

4) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych, rzeczowych i doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,

5) znaczenie zadania dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

6) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych, w szczególności wartość kosztów bezpośrednich w stosunku do kosztów pośrednich zadania,

7) udział w realizacji zadania wolontariuszy,

8) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania zadania w różnych środowiskach,

9) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane),

10) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, przy udziale środków publicznych.

Dodatkowo punktowane będą wnioski spełniające poniższe kryteria:

1) zawierające kompleksowe, systemowe rozwiązania w zakresie upowszechniania różnych sportów - odpowiednio dla każdego ze sportów,

2) o charakterze ogólnopolskim,

3) promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

4) w których, w trakcie naboru uczestników, zapewniony będzie powszechny udział dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, w szczególności o niskim statusie ekonomicznym,

5) ukierunkowane na profilaktykę agresji, patologii społecznych oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu,

6) w których uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport,

7) uwzględniające w założeniach programowych wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, w szczególności klubów sportowych w zakresie szkoleniowym, organizacyjnym i infrastrukturalnym.

W zakresie naboru na realizację wszystkich zadań programu "Sport Wszystkich Dzieci" odrzuceniu podlegać będą wnioski:

1) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

2) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzone podpisem,

3) dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu programu,

4) dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe wnioskodawcy,

5) złożone przez wnioskodawców nieuprawnionych do udziału w naborze,

6) zawierające błędy rachunkowe.

Wszystkie zadania niniejszego programu powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ostateczna interpretacja zapisów programu należy do Ministra Sportu i Turystyki.

IX. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:

a) dla zadania nr 1 - Projekt "Lokalny Animator Sportu" - do dnia 14 grudnia 2018 r"

b) dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - do dnia 11 stycznia 2019 r.

c) dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - do dnia 18 stycznia 2019 r. Wnioski w ramach dodatkowego II naboru wniosków na realizację zadania, należy nadsyłać do dnia 15 marca 2019 r.

2. Dla zadań określonych w dziale III ust. 1, 3 wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki i następnie wysłany (lub złożony w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie nazwy właściwego zadania - nabór na 2019 r.

3. Dla zadania określonego w dziale III ust. 2 pn. "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży" wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT (https://wnioski.msit.gov.pl/). Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie nazwy zadania - nabór na 2019 r. Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

4. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT lub data stempla pocztowego.

5. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.

6. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ust. 5.

7. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

8. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Wymagane dokumenty do wszystkich zadań:

1. Wniosek wraz z załącznikami:

1) załącznik 1 - zakres rzeczowy zadania,

2) załącznik 2 - preliminarz kosztów bezpośrednich,

3) załącznik 3 - preliminarz kosztów pośrednich,

4) załącznik 4 - regulamin zadania,

5) załącznik 5 - program zadania.

2. Zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia) wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

3. Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

Pouczenie

1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.

2. Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.

5. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

6. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.

X. 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi odpowiednio:

a) dla zadania nr 1 - nie później niż do dnia 4 stycznia 2019 r.,

b) dla zadania nr 2 - nie później niż do dnia 14 marca 2019 r.,

c) dla zadania nr 3 - nie później niż do dnia 29 marca 2019 r.

XI. 

PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana przez członków komisji oceniającej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Rozstrzygnięcia naboru są publikowane na stronie internetowej MSiT i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioskodawcy o przyznanej dotacji będą powiadamiani również pisemnie.

W zakresie zadania projekt "Lokalny Animator Sportu" Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do wybrania jednego wnioskodawcy realizującego zadanie.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku, gdy środki FRKF przeznaczone na realizację zadań w ramach niniejszego programu nie zostaną rozdysponowane w całości.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone zostaną środki na realizację programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministrem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), rozporządzenia oraz niniejszym programem.

XII. 

ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz stanowiskiem w tym zakresie Ministra Sportu i Turystyki.

2. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa o dofinansowanie zadania.

3. Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.

4. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania zawartym w umowie.

5. Wnioskodawca, zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania - na warunkach określonych w umowie.

6. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy:

1) załącznik 6 - rozliczenie rzeczowo-finansowe,

2) załącznik 7 - rozliczenie finansowe kosztów pośrednich,

3) załącznik 8 - sprawozdanie merytoryczne,

4) załącznik 9 - deklaracja rozliczająca dotację,

5) załącznik 10 - zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 9 z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.15) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 lutego 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 10 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 14 z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 marca 2019 r.

3 Według badań GUS (2009), około 50% dzieci niemal w każdej kategorii wiekowej do 14 roku życia ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry. Podobne wnioski przynoszą wcześniejsze badania (por. Woynarowska, Mazur, 2000; Supranowicz i wsp., 2002; Maniecka-Bryła, 2004). Jak wynika z badań Trześniowskiego (1990, 1996), Dobosza (2003) i Przewędy (1996, 2003, 2009), pomimo możliwego do zaobserwowania trendu w zwiększaniu wysokości ciała oraz akceleracji rozwoju, poziom sprawności oraz wydolności fizycznej młodych ludzi stale i systematycznie pogarsza się. Teza ta znajduje potwierdzenie w wielu badaniach (por. min. Woynarowska, 2002; TNS OBOP, 2011; Dobosz, 2012 i wcześniejsze).