Dz.Urz.MSiT.2018.75

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2018 r.

DECYZJA Nr 51
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Programu "Sport dla Wszystkich" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się Program "Sport Dla Wszystkich" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

grafika

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI OGŁASZA

PROGRAM "SPORT DLA WSZYSTKICH"

w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

DZIAŁ I. WSTĘP

DZIAŁ II. PODSTAWA PRAWNA

DZIAŁ III. RODZAJE ZADAŃ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

DZIAŁ IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

DZIAŁ V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

DZIAŁ VI. OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

DZIAŁ VII. WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

DZIAŁ VIII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

DZIAŁ IX. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

DZIAŁ X. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W KONKURSIE

DZIAŁ XI. KRYTERIA OCENY OFERT

DZIAŁ XII. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

DZIAŁ  I

WSTĘP

Inicjatywa opracowania i wdrożenia programu "Sport dla wszystkich" jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze utrzymania odpowiedniego poziomu potencjału biologicznego populacji mieszkańców Polski. Strategiczne działania podejmowane w obszarze sportu dla wszystkich powinny służyć społeczeństwu w wypracowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia, aby wpływać korzystnie na funkcjonowanie organizmu, podnosić poziom sprawności fizycznej i w efekcie dłużej pozostawać w dobrym stanie zdrowia, a tym samym zwiększyć poziom zadowolenia z życia i obniżyć koszty społeczne związane z niwelowaniem skutków hipokinezji i siedzącego trybu życia.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO), zdrowe osoby dorosłe (w wieku 18-64 lat) powinny podejmować wysiłek fizyczny:

- umiarkowany, co najmniej 150 min. na tydzień lub

- intensywny, co najmniej 75 min. na tydzień lub

- kombinację wysiłków umiarkowanych i intensywnych z dostosowaniem czasu trwania do intensywności.

Według badań Eurobarometru 2 , w 2013 r. aż 52% Polaków (wzrost o 3 p. proc. w porównaniu z 2010 r.) odpowiedziało, że nigdy nie ćwiczy, ani nie uprawia sportu, przy średniej dla ogółu krajów członkowskich wynoszącej 42%. Eurobarometr wskazuje, że regularną aktywność w Polsce podejmuje 27% osób, co daje miejsce w ostatniej czwórce Unii Europejskiej.

Dane GUS 3  potwierdzają wyniki badania europejskiego. Regularne uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 4  lub rekreacji ruchowej 5  zadeklarowało 22% Polaków, zaś 25% - jedynie sporadyczne uczestnictwo. Oznacza to, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Wśród osób w wieku 15-64 lat, 54% nie uprawia żadnej formy sportu ani ćwiczeń fizycznych 6 .

Główną ideą programu "Sport dla Wszystkich" jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego - aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

Główne cele programu:

* zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

* tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

* wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

* promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

* promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

* przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

* niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety Programu:

* inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;

* promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;

* integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

DZIAŁ  II

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

DZIAŁ  III

RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

DZIAŁ  IV

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

DZIAŁ  V

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Wysokość dostępnych środków określana jest w ustawie budżetowej w części 25 - Kultura fizyczna oraz w planie rzeczowo-finansowym MSiT na dany rok.

Na realizację zadań z zakresu Programu w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym MSiT na dany rok.

DZIAŁ  VI

OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

UPOWSZECHNIANIE SPORTU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

W ramach programu realizowane będą następujące zadania:

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",

4. Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej (odnoszących się do obszarów z pkt 1-3).

1. UPOWSZECHNIANIE SPORTU W RODZINIE ORAZ W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH

Zadanie polega na wspieraniu działań, których celem jest pokazanie roli sportu jako środka pozytywnie wpływającego na utrzymanie zdrowia, sprzyjającego budowaniu postaw obywatelskich i aktywizacji społecznej oraz zapobiegającego patologiom społecznym. Zadanie to ma na celu podniesienie poziomu aktywności fizycznej w rodzinie, w środowisku pracy, w miejscu zamieszkania, w środowisku społecznym oraz zaktywizowanie przedstawicieli wszystkich środowisk do systematycznego uprawiania sportu.

Model spędzania przez najmłodszych czasu wolnego oraz profil żywienia jest bezpośrednio związany z wzorcem tych postępowań występujących w domu. Rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie kształtowania nawyków oraz postaw młodych ludzi. Wspólna aktywność, szczególnie sportowa, w której każdy odpowiedzialny jest za pozostałych wzmacnia więzi między dziećmi a rodzicami. Mając przykład aktywnych rodziców, dziecko czerpie dobre wzorce, kształtuje charakter oraz lepiej rozwija się fizycznie, intelektualnie i społecznie. Ponadto, profilaktyka w postaci aktywnego trybu życia znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych.

W sposób naturalny, wspólna aktywność fizyczna jest również istotnym czynnikiem kształtowania więzi międzypokoleniowych oraz wpływu na kondycję i tryb życia seniorów, przeciwdziałając negatywnym efektom procesów starzenia. Upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz oferta systematycznej aktywności fizycznej mają wspierać seniorów w dążeniu do wydłużenia okresu utrzymywania dobrego stanu zdrowia, ogólnej sprawności i samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Dzięki temu będą mogli kontynuować pracę zawodową oraz aktywnie uczestniczyć w wybranych formach życia społecznego. Aktywność fizyczna jest najbardziej skutecznym - spośród znanych dotychczas - sposobem opóźniania procesów starzenia się i czynnikiem zachowania zdrowia oraz - co w przypadku osób w podeszłym wieku wydaje się najważniejsze - mobilności i wydłużenia okresu aktywności funkcjonalnej w życiu codziennym. 7

W dążeniu do zwiększenia zainteresowania społecznego podejmowaniem aktywności fizycznej istnieje możliwość prowadzenia działań promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi i kanałów komunikacji dostosowanych do odpowiednich grup odbiorców. Z uwagi na to, zadanie polega na propagowaniu aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez oddziaływania promocyjne w tym zakresie, wskazując na korzyści płynące z aktywności fizycznej dla zdrowia i rozwoju fizycznego.

Dane GUS 8  potwierdzają, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym, a aktywność fizyczną najczęściej podejmują okazjonalnie lub podczas wypoczynku sobotnio-niedzielnego, rzadko uczestniczą w systematycznej aktywności. Prowadzone działania promocyjne powinny uwzględniać i wykorzystywać badania na temat aktywności fizycznej Polaków.

Głównym motywem uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej wg GUS była przyjemność i rozrywka (58,5%, przy 66,0% w 2012 r. oraz 51,3% w 2008 r.) 9 . Istotny czynnik stanowiła także chęć utrzymania kondycji fizycznej oraz zachowania właściwej sylwetki (dla 21% mężczyzn oraz 26% kobiet) oraz powody zdrowotne, które były najważniejsze dla 13,2% kobiet oraz 9,2% mężczyzn.

Wśród głównych barier 10  dla uprawiania sportu lub rekreacji ruchowej wymieniane są: brak czasu (30%), brak zainteresowania, chęci lub preferowanie biernego wypoczynku (19%), stan zdrowia i przeciwwskazania lekarza (18%) oraz wiek (13,7%).

Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje na zjawiska dotyczące podejmowania aktywności fizycznej w Polsce, zgodnie z którymi:

* ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej;

* Polacy najczęściej podejmują aktywność fizyczną okazjonalnie lub podczas wypoczynku sobotnio-niedzielnego, rzadko uczestniczą w systematycznej aktywności fizycznej;

* Polacy rzadko wskazują przebywanie w grupie jako motywację do uprawiania sportu.

Główne cele zadania:

* zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa;

* tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego;

* podejmowanie nowych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

* zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych, w zakresie upowszechniania sportu i aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych;

* przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

* promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży;

* promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;

* promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

* inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie.

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na:

* upowszechnianie i wykorzystanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych walorów sportu; o zwiększenie możliwości udziału w aktywności sportowej;

* upowszechnienie różnorodnych form aktywności sportowej oraz innowacyjnych projektów sportu dla wszystkich; o stymulowanie aktywności społecznej w obszarze sportu.

Projekty upowszechniania sportu powinny być kierowane do różnorodnych grup społecznych i środowiskowych, a ich zróżnicowanie wynikać ze specyficznych potrzeb adresatów programu, tj.

- dzieci, młodzieży,

- dorosłych,

- osób starszych,

- rodziny.

W ramach podejmowanych działań, w szczególności wspierane będą projekty prozdrowotne, których celem jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, m.in. poprzez podniesienie świadomości dotyczącej związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej na każdym etapie życia.

W przypadku działań promocyjnych, o otrzymanie dofinansowania ubiegać się mogą organizacje, które zamierzają realizować w szczególności przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, np. kampanie, akcje promocyjne, konferencje, szkolenia, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe i inne publikacje, imprezy promocyjne i popularyzujące.

Zgłaszane oferty powinny zmierzać do utrwalania postaw społecznych i kształtowania nawyku aktywnego trybu życia poprzez wskazanie korzyści z aktywności ruchowej. Powinny przyczyniać się do zmiany postaw odbiorców wobec potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, zwiększenia pozycji aktywności fizycznej w hierarchii wartości Polaków oraz przełożenia tych wartości na realną aktywność.

2. UPOWSZECHNIANIE SPORTU W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej społeczności wiejskich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców rejonów wiejskich. Obszary położone poza ośrodkami miejskimi czy większymi skupiskami ludności posiadają pewne ograniczenia zarówno w dostępie do infrastruktury sportowej jak i ograniczenia w dostępności wykwalifikowanych kadr funkcjonujących w sporcie, przez co automatycznie uboższa staje się potencjalna oferta skierowana do mieszkańców terenów wiejskich. Istotnym czynnikiem jest także odległość do obiektów sportowych co dodatkowo tworzy barierę w dostępie dla potencjalnych użytkowników. Jednocześnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe czy historyczne, istnieje szereg sportów bardzo dobrze zakorzenionych w środowisku wiejskim i cieszących się sporą popularnością (np. kolarstwo, zapasy, biegi przełajowe). Zainteresowaniem cieszą się także wszelkie inicjatywy pozwalające na zmniejszenie ww. barier poprzez działania o charakterze infrastrukturalnym oraz programy "miękkie", zwiększające dostępną ofertę aktywności fizycznej. Sport stanowi również istotny element aktywizacji społeczności lokalnych obszarów wiejskich. Imprezy sportowe i festyny rekreacyjne, przygotowywane nierzadko przy aktywnym udziale mieszkańców, są okazją do spotkań całych społeczności.

Główne cele zadania:

* stymulowanie mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w różnych formach sportowej aktywności;

* tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu;

* podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;

* niwelowanie barier ograniczających możliwości udziału mieszkańców terenów wiejskich w aktywności fizycznej.

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na:

* wspieranie organizacji przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców wsi, w formach takich jak np.: turnieje, zawody, zajęcia i obozy sportowe oraz imprezy masowe o charakterze rekreacyjnym;

* włączenie samorządów terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji działających w środowisku wiejskim do wspomagania merytoryczno-finansowego realizowanych zadań na terenie działania poszczególnych organizatorów;

* zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych i pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska;

* współpracę ze szkołami w zakresie organizacji zajęć sportowych w czasie wolnym od nauki;

* współpracę z lokalnymi podmiotami i klubami sportowymi.

Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie, które w szczególności statutowo zajmują się działaniami na rzecz rozwoju sportu w środowisku wiejskim. Zakres zadań powinien służyć rozwojowi sportu na terenach wiejskich i zwiększaniu aktywności fizycznej mieszkańców wsi i małych miasteczek.

Wspierane będą projekty sportowych przedsięwzięć charakteryzujących się szerokim, powszechnym angażowaniem mieszkańców obszarów wiejskich, tworzących warunki do upowszechniania sportu w środowisku wiejskim zgodnie ze specyfiką środowiska oraz potrzebami i warunkami infrastruktury terenów wiejskich.

Wszelkie działania w tym zakresie powinny być kierowane do mieszkańców wsi, bez względu na wiek i sprawność fizyczną, obejmując aktywnością sportową możliwie najszersze kręgi tej społeczności.

3. WSPIERANIE ORGANIZOWANYCH W POLSCE SPORTOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ"

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej społeczności Polonii i Polaków za granicą, co również bezpośrednio pozostaje w zgodności z realizacją postanowień "Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020".

W przypadku środowisk polonijnych i polskiej diaspory za granicą, sport jest istotnym elementem pozwalającym na utrzymanie tożsamości narodowej i więzi z krajem pochodzenia. Realizowane w tym zakresie działania stanowią odpowiedź na zgłaszane przez te środowiska oczekiwania związane z wielopłaszczyznowym rozwojem kontaktów z Polską, w tym m.in. umacnianie polskiej tożsamości poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Istotne znaczenie dla tych działań, ma w szczególności rozwijanie więzi młodego pokolenia z Polską poprzez promowanie bezpośrednich kontaktów i podróży do Polski w postaci organizacji imprez i obozów sportowych.

Główne cele zadania:

* wspieranie organizowanych w kraju polonijnych imprez sportowych, jak np. zawody sportowe, obozy sportowe z udziałem dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych, dających okazję do spotkań Polonii z różnych krajów z rówieśnikami z kraju;

* wykorzystanie przedsięwzięć sportowych jako instrumentu zbliżenia Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski do kraju pochodzenia i wzmocnienia więzi z krajem ojczystym.

W ramach podejmowanych działań realizowane będą przedsięwzięcia sportowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, organizowane na terenie Polski, kierowane do szerokich grup przedstawicieli środowisk Polonii oraz Polaków zamieszkujących za granicą. Inicjatywy te mają na celu angażowanie jak największej liczby uczestników, a także wspieranie organizowania sportowego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży polonijnej na terenie Polski, służącego rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w środowiskach polonijnych oraz utrzymywaniu więzi z krajem pochodzenia.

4. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA SPORTU REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ.

Zadanie upowszechniania sportu podejmowane do realizacji przez fundacje, polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej omówionych powyżej środowisk i grup społecznych określonych w zadaniach nr 1-3. W związku z tym cele, priorytety i formy organizacyjne dla zadań realizowanych przez fundacje są takie same jak wymienione w programie cele upowszechniania sportu wskazane dla poszczególnych grup społecznych i środowiskowych. Wspierane zadania powinny służyć upowszechnianiu i rozwojowi sportu w różnych środowiskach i grupach społecznych. Zakres realizowanych zadań powinien uwzględniać różnorodność zainteresowań i aktywności odbiorców oferty oraz potrzebę kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia, przyczyniając się w efekcie do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa. Zgłaszane oferty powinny mieć również charakter prozdrowotny i służyć podniesieniu świadomości dotyczącej związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej.

Główne cele zadania:

* zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa;

* tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

* podejmowanie nowych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

* przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

* promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży;

* promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;

* promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

* inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie.

Określenie grupy potencjalnych realizatorów zadania wynika z faktu, iż w ustawie budżetowej środki finansowe przeznaczone na realizację zadań przez organizacje pozarządowe działające jako fundacje stanowią odrębną pozycję planu budżetu również dla części 25 - kultura fizyczna.

Ponadto, fundacje działające w obszarze kultury fizycznej są naturalnym sprzymierzeńcem priorytetowych obszarów działalności MSiT. Uwolnienie i zagospodarowanie potencjału fundacji, które zgłaszają wielkie zainteresowanie problematyką sportu dla wszystkich, umożliwia dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, a przedsięwzięcia te będą służyć szeroko rozumianemu upowszechnianiu wiedzy i dobrych praktyk w pracy ze wszystkimi grupami społecznymi i środowiskowymi. Z uwagi na to, w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki zastosowano analogiczne rozwiązanie, tj. wyodrębniono środki finansowe dla fundacji działających w obszarze kultury fizycznej.

DZIAŁ  VII

WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

1. Wymagane jest aby Wnioskodawca, przewidywał w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

a) nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",

b) nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania

4. Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej (odnoszących się do obszarów z pkt 1-3).

Innymi źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury - na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub inne (w tym w postaci pracy wolontariuszy - na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2. Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu oraz muszą być organizowane na terenie Polski.

3. Ze środków dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania (tzw. koszty pośrednie), w łącznej wysokości nie większej niż 10% sumy kosztów bezpośrednich z dotacji.

4. Przeznaczenie kosztów bezpośrednich w zadaniach Programu w ramach upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania pochodzący ze środków MSiT (bez nagród i ubiorów, do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT),

b) zakup lub produkcja materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) pochodzących ze środków MSiT do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT,

c) dyplomy, medale, puchary,

d) transport uczestników, urządzeń i sprzętu,

e) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu,

f) promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,

g) obsługa sędziowska,

h) obsługa techniczna,

i) obsługa informatyczna,

j) obsługa medyczna,

k) obsługa instruktorska i ekspercka,

l) wyżywienie,

m) zakwaterowanie,

n) inne koszty bezpośrednie pochodzące ze środków MSiT (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym) - do akceptacji MSiT.

5. Przeznaczenie kosztów pośrednich z dotacji w zadaniach programu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

a) koszty związane z wynajmem lokalu biurowego i opłatami eksploatacyjnymi,

b) zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

c) koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,

d) opłaty za nośniki energii,

e) koszty realizacji procedury zamówień publicznych,

f) koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z obsługą zadania,

g) wynagrodzenia osób obsługujących zadanie,

h) inne koszty (do akceptacji MSiT).

6. Ze środków pochodzących z dofinansowania MSiT nie można finansować jako obsługi zadania kosztów w zakresie:

a) remontów biura,

b) wyposażenia biura w meble,

c) badań i ubezpieczeń pracowniczych,

d) doszkalania pracowników,

e) odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii,

f) funduszu socjalnego,

g) ryczałtów samochodowych.

DZIAŁ  VIII

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków MSiT wyłącznie zadań o których mowa w DZIALE III niniejszego programu, których termin realizacji nie wykracza poza 31 grudnia określonego roku.

2. Zadania powinny być realizowane w sposób i w terminach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyznana kwota dofinansowania powinna być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie. Sprawozdania finansowe i merytoryczno-finansowe powinny być sporządzane w sposób prawidłowy, rzetelny i terminowy.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą.

4. Przedmiotem dofinansowania mogą być te zadania, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty.

5. Nie można planować przeznaczenia środków finansowych z dofinansowania MSiT na nagrody finansowe i rzeczowe, kwota planowana na zakup niezbędnego do realizacji sprzętu sportowego nie może przekraczać 10% kosztów bezpośrednich z dofinansowania.

6. Wnioskodawca realizujący zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, plakat itp. materiały lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców (wraz z umieszczeniem na ww. materiałach logo Zleceniodawcy). Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić przy rozliczeniu sprawozdanie o wszystkich formach przekazywania informacji o dofinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

DZIAŁ  IX

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę stanowią, formularz oferty, załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy kosztów zadania publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy kosztów pośrednich ze środków MSiT oraz pozostałe wymagane dokumenty:

- wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;

- kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.

2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, w tym załączniki, muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (na podstawie odpowiedniego upoważnienia), zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczątką wnioskodawcy. W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

3. Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

4. Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy konkursu "Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych - budżet 2019".

5. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Termin składania ofert będzie podawany corocznie w ogłoszeniu konkursowym z zachowaniem trybu art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

6. Datą złożenia oferty jest data:

- osobistego dostarczenia oferty do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego oraz

- wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

7. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również oferty przesłane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przekazania ich w formie papierowej, jak i analogicznie oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

8. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ustępie 2.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

10. Wnioskodawcy, którzy będą realizować zadania do czasu ogłoszenia wyników konkursu, finansują zadanie na własne ryzyko.

DZIAŁ  X

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty i jest ogłaszany w IV kwartale roku poprzedzającego rok realizacji zadań. Termin składania oraz rozpatrzenia ofert będzie podawany corocznie w ogłoszeniu konkursowym z zachowaniem trybu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki lub zwiększeniu ulegnie wysokość środków finansowych na realizację Programu w wyniku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym MSiT na dany rok w części 25-Kultura Fizyczna, Minister Sportu i Turystyki ogłasza kolejny konkurs w ramach niniejszego Programu, z zachowaniem trybu art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DZIAŁ  XI

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferta podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Warunkiem rozpatrywania oferty pod względem merytorycznym jest jej pozytywna ocena pod względem formalnym.

3. Ocena ofert jest dokonywana przez członków Komisji konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.

4. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- spełnienie wymogów formalnych;

- zgodność zakresu merytorycznego oferty z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;

- zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

- zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

- udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

- oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

- innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.

5. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

- niezgodność z zakresem merytorycznym programu;

- sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

- podpisane przez osoby nieuprawnione lub nieupoważnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczątką;

- dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu;

- dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji;

- dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty;

- złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

- złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł określonych w warunkach konkursu,

- oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

6. Kryteria merytoryczne oceny oferty wraz z oceną punktową oferty:

Znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu dla wszystkich/40
Zasięg działania wnioskodawcy oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania/20
Udział w realizacja zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy z UE oraz środków własnych lub pochodzących z innych źródeł/10
Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo/10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów/10
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/5
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/5
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100

7. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

8. Listy podmiotów otrzymujących dofinansowanie są publikowane na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. O przyznaniu dotacji wnioskodawcy będą powiadamiani poprzez system AMODIT.

9. Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji zadań i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki.

DZIAŁ  XII

ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednio zaktualizowanego zakresu rzeczowo-finansowego zadania poprzez wprowadzenie zmian w ofercie oraz w załącznikach do umowy Nr 1, Nr 2 i Nr 3, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz stanowiskiem w tym zakresie Ministra Sportu i Turystyki.

2. Szczegółowe warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania zadań regulowane są umową o dofinansowanie zadania.

3. Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.

4. Przyznane środki finansowe przekazywane będą w transzach na rachunek bankowy zleceniobiorcy, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania zawartym w umowie.

5. Zleceniobiorca, zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania - na warunkach określonych w umowie.

6. Dokumentację sprawozdawczą i rozliczeniową, przygotowaną w systemie AMODIT, określają załączniki do umowy:

1) Nr 4 - rozliczenie rzeczowo-finansowe kosztów zadania publicznego;

2) Nr 5 - rozliczenie finansowe kosztów pośrednich ze środków MSiT;

3) Nr 6 - sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania publicznego;

4) Nr 7 - deklaracja rozliczająca dotację;

5) Nr 8 - zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych;

6) Nr 9 - sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji części zadania w przypadku dofinansowania wynoszącego i przekraczającego 500 000 zł.

Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy, należy je wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT.

7. Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozliczenia. Przy rozliczeniu umowy będą brane pod uwagę w szczególności:

1) terminowe złożenie sprawozdania,

2) zrealizowanie celu zadania,

3) zgodność realizacji zadania z warunkami określonymi w ofercie i zawartej umowie,

4) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,

5) prawidłowość sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Sport and Physical Activity, Special Eurobarometer 412, Bruksela 2014
3 Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Warszawa 2017 r.
4 Za osoby regularnie uczestniczące uznano członków gospodarstw domowych deklarujących podejmowanie ćwiczeń min. 1 w tygodniu. Dane dot. młodzieży szkolnej z wyłączeniem aktywności na obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego.
5 Termin "rekreacja ruchowa" jest stosowany przez GUS, stąd jego obecność w analizie wyników badania. "Rekreacja ruchowa" obejmuje niezorganizowane formy aktywności fizycznej, w opozycji do "zajęć sportowych", rozumianych jako zorganizowana forma aktywności fizycznej.
6 Badanie Diagnoza Społeczna 2015, Warszawa 2015
7 Kozdroń. E Aktywność fizyczna w strategii działań w starzejącym się społeczeństwie - ekspertyza dla MSiT 2014 r.
8 Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Warszawa 2017 r.
9 Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Warszawa 2017 r.; respondenci musieli wybrać jeden główny motyw uprawiania sportu lub rekreacji mchowej.
10 Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Warszawa 2017 r.