Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2018.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2018 r.

DECYZJA Nr 50
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Programu "Sport Akademicki" w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się Program "Sport Akademicki" w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

grafika

PROGRAM "SPORT AKADEMICKI"

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

I. WSTĘP

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

III. ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

VI. OPIS, TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

VII. WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

VIII. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

X. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

XI. PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

XII. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

I. 

WSTĘP

Stan zdrowia polskiego społeczeństwa stale i systematycznie pogarsza się. Poziom aktywności fizycznej znacznej części populacji w Polsce jest bardzo niski. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród dzieci i młodzieży 2 , co w perspektywie długoletniej, może mieć wpływ na kondycję polskiego społeczeństwa i związany z tym poziom wydatków na profilaktykę i ochronę zdrowia oraz świadczeń finansowanych przez ZUS, które będą odwrotnie proporcjonalne do nakładów przeznaczonych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Studenci i absolwenci uczelni są kolejnym ogniwem w "łańcuchu kształtowania nawyku aktywności fizycznej" i dobrych praktyk w tym zakresie.

Inicjatywa opracowania i wdrożenia programu "Sport akademicki" jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze utrzymania odpowiedniego poziomu potencjału biologicznego populacji mieszkańców Polski. Strategiczne działania podejmowane w obszarze sportu dla wszystkich powinny służyć społeczeństwu w wypracowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia, aby wpływać korzystnie na funkcjonowanie organizmu, podnosić poziom sprawności fizycznej i w efekcie dłużej pozostawać w dobrym stanie zdrowia, a tym samym zwiększyć poziom zadowolenia z życia i obniżyć koszty społeczne związane z niwelowaniem skutków hipokinezji i siedzącego trybu życia.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO), zdrowe osoby dorosłe (w wieku 18-64 lat) powinny podejmować wysiłek fizyczny:

- umiarkowany, co najmniej 150 min. na tydzień lub

- intensywny, co najmniej 75 min. na tydzień lub

- kombinację wysiłków umiarkowanych i intensywnych z dostosowaniem czasu trwania do intensywności.

Według badań Eurobarometru 3 , w 2013 r. aż 52% Polaków (wzrost o 3 p. proc. w porównaniu z 2010 r.) odpowiedziało, że nigdy nie ćwiczy, ani nie uprawia sportu, przy średniej dla ogółu krajów członkowskich wynoszącej 42%. Eurobarometr wskazuje, że regularną aktywność w Polsce podejmuje 27% osób, co daje miejsce w ostatniej czwórce Unii Europejskiej.

Dane GUS 4  potwierdzają wyniki badania europejskiego. Regularne uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 5  lub rekreacji ruchowej 6  zadeklarowało 22% Polaków, zaś 25% jedynie sporadyczne uczestnictwo. Oznacza to, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Rola środowiska akademickiego - stymulującego aktywność fizyczną, budującego świadomość znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka, ma bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw społecznych w tym obszarze. Wszelkie dostępne wyniki badań wskazują, że osoby aktywne fizycznie osiągają lepsze wyniki w nauce, co przekłada się na wyższą produktywność w pracy oraz wyższe zarobki. Osoby aktywne osiągają również wyższą średnią długość życia oraz generują mniejsze obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Naturalne miejsce w tym procesie zajmują uczelnie, stając się automatycznie partnerami w realizacji głównej idei programu "Sport akademicki", jaką jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego - aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

W nawiązaniu do powyższego stworzono nowy model zarządzania projektami sportu powszechnego jako podstawy wszystkich działań systemowych kierowanych do młodzieży akademickiej, funkcjonujący pod nazwą Program "Sport akademicki", zwany dalej: "programem".

II. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

2) § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), zwanego dalej "rozporządzeniem".

III. 

ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim.

IV. 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do podmiotów - osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

V. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 r. przeznacza się kwotę 6 000 000 zł.

Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

VI. 

OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Środowisko akademickie to społeczność licząca prawie 1 300 000 studentów z ponad 390 publicznych i niepublicznych uczelni na terenie całego kraju, która buduje swój kapitał społeczny i zawodowy, istotny z punktu widzenia rozwoju kraju. Mając na uwadze późniejsze role społeczne przyszłych absolwentów szkół wyższych, ich świadomość znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka, będzie oddziaływała na kształtowanie przyszłych polityk publicznych w tym obszarze. Działania aktywizujące środowiska akademickie, zarówno w zakresie współzawodnictwa uczelnianego, jak i powszechnej kultury fizycznej studentów, budują świadomość wagi aktywności fizycznej w nowoczesnym, europejskim społeczeństwie.

Zakres realizowanych zadań powinien uwzględniać różnorodność zainteresowań studentów oraz potrzebę kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Ma to znaczenie w kontekście podjęcia przez studentów roli liderów stymulujących aktywność fizyczną w środowisku pracy i zamieszkania, m.in. poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje i przygotowujące nowe kadry dla sportu powszechnego. Oferta programowa kierowana do środowiska akademickiego powinna obejmować wszelkie możliwe formy aktywności zarówno w sportach indywidualnych, zespołowych oraz innych alternatywnych formach popularnych wśród studentów (różnego rodzaju odmiany fitness, tańca, tzw. sporty miejskie). Oferta ta powinna jednocześnie uwzględniać możliwość indywidualnego rozwoju sportowego oraz podejmowania rywalizacji na wszystkich poziomach współzawodnictwa akademickiego, a także wykorzystywać istniejącą akademicką bazę sportową.

1. Głównymi celami programu są:

1) zwiększenie aktywności fizycznej studentów;

2) tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów;

3) kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;

4) wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na:

* inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów;

* wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;

* tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

Główne warunki realizacji:

1. Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć mogą wyłącznie studenci.

3. Liczba uczestników, sposób rekrutacji oraz zasięg zadania (np. liczba uczelni, województw) musi być opisany we wniosku.

4. W przypadku realizacji kilku przedsięwzięć jednostkowych będących składowymi wnioskowanego zadania, wymagane jest wyszczególnienie tych przedsięwzięć w zał. nr 1 oraz w zał. nr 2 jednostkowych do wniosku.

5. Przedmiotem dofinansowania mogą być te zadania, których realizację zaplanowano po terminie złożenia wniosku.

6. Nie można planować przeznaczenia środków finansowych z dofinansowania MSiT na nagrody finansowe i rzeczowe, kwota planowana na zakup niezbędnego do realizacji sprzętu sportowego nie może przekraczać 10% kosztów bezpośrednich z dofinansowania.

7. Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować.

8. Przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego zadania nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników.

Uwaga: Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu.

1. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury, wnioskodawcami.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego programu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Zadania programu mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski (z wyłączeniem Akademickich Mistrzostw Europy i Europejskich Igrzysk Akademickich).

4. W przypadku realizacji zadań przy udziale podmiotów nie będących w strukturach organizacyjnych wnioskodawcy, należy je wyszczególnić we wniosku w rubryce dotyczącej zdolności realizacyjnej wnioskodawcy oraz scharakteryzować podstawy i zakres współpracy (np. stosowne porozumienie).

5. Wnioskodawca, z którym Minister Sportu i Turystyki zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania, zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego programu. Wnioskodawca, o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi Sportu i Turystyki na warunkach określonych w umowie.

VII. 

WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

1. Wymagane jest aby Wnioskodawca, przewidywał w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania, tj. wysokość kwoty dotacji może stanowić nie więcej niż 80% całości kosztów zadania. Innymi źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury - na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub inne (w tym w postaci pracy wolontariuszy - na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2. Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu oraz muszą być organizowane na terenie Polski (z wyłączeniem Akademickich Mistrzostw Europy i Europejskich Igrzysk Akademickich).

3. Ze środków dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania (tzw. koszty pośrednie), w łącznej wysokości nie większej niż 10% sumy kosztów bezpośrednich z dotacji.

4. Przeznaczenie kosztów bezpośrednich w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Programu:

a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania pochodzący ze środków MSiT (bez nagród i ubiorów, do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT),

b) zakup lub produkcja materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów pochodzących ze środków MSiT (bez nagród i ubiorów do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT),

c) dyplomy, medale, puchary,

d) transport uczestników, urządzeń i sprzętu,

e) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu,

f) promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,

g) obsługa sędziowska,

h) obsługa techniczna,

i) obsługa informatyczna,

j) obsługa medyczna,

k) obsługa instruktorska i ekspercka

l) wyżywienie,

m) zakwaterowanie,

n) inne koszty bezpośrednie pochodzące ze środków MSiT (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym) - do akceptacji przez MSiT.

5. Przeznaczenie kosztów pośrednich z dotacji w zadaniach programu:

a) koszty związane z wynajmem lokalu biurowego i opłatami eksploatacyjnymi,

b) zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

c) koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,

d) opłaty za nośniki energii,

e) koszty realizacji procedury zamówień publicznych,

f) koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z obsługą zadania,

g) wynagrodzenia osób obsługujących zadanie,

h) inne koszty (do akceptacji przez MSiT).

6. Ze środków pochodzących z dofinansowania MSiT nie można finansować jako obsługi zadania kosztów w zakresie:

a) remontów biura,

b) wyposażenia biura w meble,

c) badań i ubezpieczeń pracowniczych,

d) doszkalania pracowników,

e) odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii,

f) funduszu socjalnego,

g) ryczałtów samochodowych.

VIII. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Warunkiem rozpatrywania wniosku pod względem merytorycznym jest pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym.

3. Ocena wniosków jest dokonywana przez członków Komisji naborowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.

4. Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- spełnienie wymogów formalnych;

- zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;

- zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

- zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

- udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

- oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

- innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.

5. Odrzuceniu podlegają wnioski zawierające błędy formalne, w szczególności:

- niezgodność z zakresem merytorycznym programu;

- sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

- podpisane przez osoby nieuprawnione lub nieupoważnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczątką;

- dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu;

- dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji;

- dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia wniosku;

- złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

- zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł określonych w warunkach konkursu,

- wnioski odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

6. Kryteria merytoryczne oceny wniosku wraz z oceną punktową wniosku:

Znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu akademickiego/40
Zasięg działania wnioskodawcy oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania/20
Udział w realizacja zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy z UE oraz środków własnych lub pochodzących z innych źródeł/10
Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u studentów nieaktywnych sportowo/10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów/10
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/5
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/5
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100

7. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

8. Listy podmiotów otrzymujących dofinansowanie są publikowane na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. O przyznaniu dotacji wnioskodawcy będą powiadamiani poprzez system AMODIT oraz pisemnie.

9. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji zadań i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki.

IX. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać do dnia 23 listopada 2018 r.

2. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami: załącznik nr 1- zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - plan rzeczowo - finansowy kosztów bezpośrednich zadania publicznego, załącznik nr 3 - plan finansowy kosztów pośrednich zadania publicznego pochodzących ze środków MSiT, załącznik nr 4 - program i regulamin zadania publicznego oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami:

- zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie;

- statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem;

3. Wszystkie dokumenty składające się na wniosek, w tym załączniki, muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (na podstawie odpowiedniego upoważnienia), zgodnie z zapisami statutu, umowy lub aktu założycielskiego przewidzianego dla prowadzenia działalności wnioskodawcy oraz opatrzone pieczątką wnioskodawcy (jeśli taką posiada). W przypadku wniosków dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy wniosku, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT. Wnioski konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

5. Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy naboru "Sport akademicki 2019".

6. Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki w IV kwartale roku poprzedzającego rok realizacji zadań.

7. Datą złożenia wniosku jest data:

- osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego oraz

- wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

8. Wnioski niekompletne, sporządzone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również wnioski przesłane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przekazania ich w formie papierowej, jak i analogicznie wnioski dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

9. W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów, wszystkie muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osoby wymienione w ustępie 3. Kopie pozbawione klauzuli "za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.

10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

11. Wnioskodawcy, którzy będą realizować zadania do czasu ogłoszenia wyników naboru, finansują zadanie na własne ryzyko.

12. Wszystkie rubryki wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek wraz z załącznikami:

1) załącznik 1 - zakres rzeczowy zadania publicznego,

2) załącznik 2 - plan rzeczowo - finansowy kosztów bezpośrednich zadania publicznego,

3) załącznik 3 - plan finansowy kosztów pośrednich zadania publicznego po stronie MSiT,

4) załącznik 4 - program i regulamin zadania publicznego.

2. zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie;

3. statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.;

Pouczenie

1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.

2. Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.

5. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.

X. 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 4 stycznia 2019 r.

XI. 

PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana przez członków komisji oceniającej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania Administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Rozstrzygnięcia naboru są publikowane na stronie internetowej MSiT i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioskodawcy o przyznanej dotacji będą powiadamiani również pisemnie.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku, gdy środki FRKF przeznaczone na realizację zadań w ramach niniejszego programu nie zostaną rozdysponowane w całości.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania w ramach programu "Sport akademicki" zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w umowie z Ministrem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenia oraz niniejszym programem.

XII. 

ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania.

2. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa o dofinansowanie zadania zawarta między Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą.

3. Zadania powinny być realizowane w sposób i w terminach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyznana kwota dofinansowania powinna być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie. Sprawozdania finansowe i merytoryczno-finansowe powinny być sporządzane w sposób prawidłowy, rzetelny i terminowy.

4. Wnioskodawca, realizujący zadanie zobowiązuje się do informowania o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, plakat itp. materiały lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców (wraz z umieszczeniem na ww. materiałach logo Zleceniodawcy). Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić przy rozliczeniu sprawozdanie o wszystkich formach przekazywania informacji o dofinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

5. Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.

6. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania zawartym w umowie.

7. Wnioskodawca, zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania - na warunkach określonych w umowie.

8. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy:

1) załącznik 5 - rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania publicznego,

2) załącznik 6 - rozliczenie finansowe kosztów pośrednich zadania publicznego po stronie MSiT,

3) załącznik 7 - sprawozdanie merytoryczne,

4) załącznik 8 - deklaracja rozliczająca dotację,

5) załącznik 9 - zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Według badań GUS (2009), około 50% dzieci niemal w każdej kategorii wiekowej do 14 roku życia ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry. Podobne wnioski przynoszą wcześniejsze badania (por. Woynarowska, Mazur, 2000; Supranowicz i wsp., 2002; Maniecka-Bryła, 2004). Jak wynika z badań Trześniowskiego (1990, 1996), Dobosza (2003) i Przewędy (1996, 2003, 2009), pomimo możliwego do zaobserwowania trendu w zwiększaniu wysokości ciała oraz akceleracji rozwoju, poziom sprawności oraz wydolności fizycznej młodych ludzi stale i systematycznie pogarsza się. Teza ta znajduje potwierdzenie w wielu badaniach (por. m.in. Woynarowska, 2002; TNS OBOP, 2011; Dobosz, 2012 i wcześniejsze).
3 Sport and Physical Activity, Special Eurobarometer 412, Bruksela 2014.
4 Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2016 r., Warszawa 2017 r.
5 Za osoby regularnie uczestniczące uznano członków gospodarstw domowych deklarujących podejmowanie ćwiczeń min. 1 w tygodniu. Dane dot. młodzieży szkolnej z wyłączeniem aktywności na obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego.
6 Termin "rekreacja ruchowa" jest stosowany przez GUS, stąd jego obecność w analizie wyników badania. "Rekreacja ruchowa" obejmuje niezorganizowane formy aktywności fizycznej, w opozycji do "zajęć sportowych", rozumianych jako zorganizowana forma aktywności fizycznej.