Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 38
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 i 650) i § 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się "Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018" stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018

WSTĘP

Podstawy prawne programu

Słownik pojęć

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

II. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU

III. RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

Wariant 200M

Wariant 300/333M

Wariant 400 M

IV. WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO DOFINANSOWANIA

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH

VI. TERMIN I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH

Kryteria oceny dla obiektów treningowych

Kryteria oceny dla obiektów certyfikowanych

VII. ZAKRES I RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH

Wydatki kwalifikowane

Wydatki niekwalifikowane

VIII. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

IX. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

X. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW FUNKCJONALNYCH

OBIEKTY TRENINGOWE

OBIEKTY CERTYFIKOWANE

XI. UWAGI KOŃCOWE

Wstęp

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. W wyniku realizacji Programu zostaną dofinansowane obiekty w różnych wariantach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające - w miarę możliwości - profesjonalne współzawodnictwo sportowe.

Wyłącznie do wnioskodawcy należy wybór typu funkcjonalnego obiektu lekkoatletycznego, który chce on realizować. Czy realizować obiekt treningowy, czy certyfikowany, wnioskodawca powinien zadecydować w oparciu o wielkość posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na tę inwestycję oraz realne potrzeby, związane z potencjałem rozwoju lekkiej atletyki w danym regionie.

Podjęcie decyzji o realizacji obiektu certyfikowanego, który wymaga przeznaczenia na inwestycję dużo większej sumy środków niż w przypadku obiektu treningowego, powinno być uzasadnione faktycznymi potrzebami i nie powinno odbiegać od rzeczywistych uwarunkowań.

Dofinansowania będą kierowane w pierwszej kolejności do tych ośrodków, które mają na swym terenie kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej Fundusz) obiekty, będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny (co do zasady) 2 .

Podstawowe wymogi dotyczące obiektów lekkoatletycznych, zawarte są w załączniku do Programu:

* Budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (załącznik nr 1 do Programu).

Z kolei szczegółowe parametry poszczególnych urządzeń lekkoatletycznych wraz z ilustracjami, znajdują się w następujących dokumentach:

* Wytyczne IAAF 3  "Track and Field Facilities Manual": 2008;

* Wytyczne PZLA 4  "Założenia dla projektantów stadionów LA".

Znajomość ww. dokumentów jest kluczowa dla optymalnego procesu zaplanowania i realizacji inwestycji.

Podstawy prawne programu

Program realizowany jest na podstawie następujących aktów normatywnych:

1. art. 86 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 i 650);

2. § 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Słownik pojęć

Fundusz - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,

dofinansowanie - dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu,

Minister - Minister Sportu i Turystyki,

Ministerstwo - Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Program - Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,

PZLA - Polski Związek Lekkiej Atletyki,

wniosek inwestycyjny - wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego,

wnioskodawca - podmiot ubiegający się o dofinansowanie i realizujący zadanie inwestycyjne przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu,

zadanie inwestycyjne - zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu lekkoatletycznego.

I. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2018, wynosi około 2 mln zł.

Kwota ta dotyczy jedynie transz dofinansowania, zaplanowanych do wydatkowania w 2018 r., a nie całości środków, które przyznane zostaną w ramach bieżącej edycji programu i wypłacane będą w latach kolejnych.

II. 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty (działające minimum 3 lata przed datą złożenia wniosku), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

III. 

RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

Dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów lekkoatletycznych w 3 wariantach realizacyjnych i 2 typach funkcjonalnych:

1) obiekty treningowe;

2) obiekty certyfikowane 5 .

WARIANTY OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU:

Wariant 200m

Elementy obligatoryjne 6 :

1) bieżnia okrężna min. 4-torowa o długości 200m;

2) bieżnia prosta - jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości do wyboru: 80m/100m/120m/130 m (odpowiednio dla dystansów 60m/100m/110m plus strefa startu i wybiegi);

3) rzutnia do pchnięcia kulą;

4) skocznia do skoku w dal (plus ewentualnie dodatkowa belka do trójskoku);

5) wyposażenie lekkoatletyczne 7 .

Elementy fakultatywne:

1) boisko/a wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami (budowa bądź modernizacja istniejącego boiska/boisk);

2) skocznia do skoku wzwyż;

3) skocznia do skoku o tyczce;

4) rzutnia do rzutu dyskiem - w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej;

5) rzutnia do rzutu oszczepem - w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej;

6) obiekty zaplecza: szatniowo-sanitarne, pomieszczenie dla trenerów, magazyn sprzętu sportowego;

7) dodatkowe elementy obiektu, takie jak: oświetlenie, ogrodzenie, piesze ciągi komunikacyjne, podstawowe zagospodarowanie terenu.

Wariant 300/333m

Elementy obligatoryjne (w przypadku obiektów certyfikowanych ostateczny zakres do uzgodnienia z PZLA):

1) bieżnia okrężna min. 4-torowa o długości 300/333m;

2) bieżnia prosta - jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 120m lub 130m (odpowiednio dla dystansów 100m lub 110m plus strefa startu i wybiegi);

3) skocznia do skoku wzwyż (zalecane usytuowanie w zakolu bieżni);

4) rzutnia do pchnięcia kulą;

5) skocznia do skoku w dal (plus ewentualnie dodatkowa belka do trójskoku);

6) wyposażenie lekkoatletyczne 8 .

Elementy fakultatywne:

1) boisko/a wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami (budowa bądź modernizacja istniejącego boiska/boisk);

2) skocznia do skoku o tyczce;

3) rzutnia do rzutu dyskiem/młotem - w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej;

4) rzutnia do rzutu oszczepem - w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej;

5) obiekty zaplecza: szatniowo-sanitarne, pomieszczenie trenerów, magazyn sprzętu sportowego; w przypadku obiektów certyfikowanych również pokój dla sekretariatu zawodów oraz pomieszczenie odnowy biologicznej;

6) dodatkowe elementy obiektu, takie jak: oświetlenie, ogrodzenie, piesze ciągi komunikacyjne, podstawowe zagospodarowanie terenu.

Wariant 400 m

Elementy obligatoryjne (w przypadku obiektów certyfikowanych ostateczny zakres do uzgodnienia z PZLA):

1) bieżnia okrężna min. 4-torowa o długości 400m;

2) bieżnia prosta - jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 130m (110m plus strefa startu i wybiegi), dla obiektów certyfikowanych zalecana min. 6-torowa;

3) skocznia do skoku wzwyż (zalecane usytuowanie w zakolu bieżni);

4) rzutnia do pchnięcia kulą;

5) skocznia do skoku w dal i trójskoku;

6) wyposażenie lekkoatletyczne 9 .

Elementy fakultatywne:

1) boisko/a wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami (budowa bądź modernizacja istniejących);

2) skocznia do skoku o tyczce;

3) rzutnia do rzutu dyskiem/młotem - w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej;

4) rzutnia do rzutu oszczepem - w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej;

5) obiekty zaplecza: szatniowo-sanitarne, pomieszczenie trenerów, magazyn sprzętu sportowego; w przypadku obiektów certyfikowanych również pokój dla sekretariatu zawodów oraz pomieszczenie odnowy biologicznej;

6) dodatkowe elementy obiektu, takie jak: oświetlenie, ogrodzenie, piesze ciągi komunikacyjne, podstawowe zagospodarowanie terenu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest, za zgodą Ministra, zakwalifikowanie do dofinansowania zadania, którego zakres rzeczowy odbiega, z przyczyn obiektywnych, od przedstawionych powyżej wariantów.

IV. 

WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO DOFINANSOWANIA

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak, niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów:

- 500 tys. zł dla wariantu 200 m;

- 700 tys. zł dla wariantu 300/333m (1,3 mln zł dla obiektu certyfikowanego);

- 1,2 mln zł dla wariantu 400m (2 mln zł dla obiektu certyfikowanego).

V. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH

1. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

2. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

3. Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

https://wnioski.msit.gov.pl/

4. Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować, podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Infrastruktury Sportowej

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

5. Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć:

1) dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy);

2) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji:

a) decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (UWAGA: w przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, dostarczyć do MSiT ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wydanym przez ww.organ);

b) podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, główne rzuty poziome i przekroje, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych, wskazane jest również dołączenie do wniosków podstawowych rysunków dokumentacji wykonawczej),

c) zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo - finansowy zadania inwestycyjnego,

d) dokumentacja zdjęciowa na nośniku elektronicznym, obrazująca stan istniejącego obiektu - tylko w przypadku zadań polegających na modernizacji,

e) w przypadku obiektów treningowych - oświadczenie projektanta o zgodności projektu z wytycznymi PZLA pn. "Założenia dla projektantów stadionów LA" wraz z informacją o ewentualnych odstępstwach od tych wymogów (ewentualnie opinia PZLA dotyczącą projektu),

f) w przypadku obiektów certyfikowanych - opinia PZLA dotyczącą uzgodnienia projektu (nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie);

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku umowy dzierżawy, należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi obowiązywać przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia złożenia wniosku);

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności:

a) pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego 10 ,

b) umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,

c) dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania;

5) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych, dodatkowo należy złożyć:

a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami,

b) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy,

c) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego;

6) dokumenty dotyczące oceny sportowej oraz lokalizacyjnej:

a) opis działalności klubu sportowego/klubów wraz z wyszczególnieniem sukcesów (należy przedstawić tylko wybrane - największe osiągnięcia sportowe);

b) wyszczególnienie trenowanych konkurencji lekkoatletycznych, kategorii wiekowych, liczby trenujących zawodników;

c) zestawienie kadry szkoleniowej - trenerów i instruktorów;

d) wyszczególnienie szkół będących w zasięgu oddziaływania obiektu (odległość i liczba uczniów) - tylko dla obiektów treningowych;

7) zarchiwizowana elektronicznie pełna dokumentacja wniosku (nośnik: CD/DVD, wykluczony jest pen-drive).

Należy dołączać do wniosku tylko dokumenty niezbędne, zgodnie z wymogami przedstawionymi powyżej. Niepożądana jest praktyka polegająca na przesyłaniu np. pełnych uchwał budżetowych, statutów gminnych, wzorów legitymacji radnego, zapisów nutowych hymnu gminy, wszelkich monografii i opracowań niedotyczących wprost specyfiki wnioskowanego zadania inwestycyjnego. Wyżej wymienione dokumenty bardzo często pogarszają przejrzystość dokumentacji i mogą ujemnie wpłynąć na ocenę wniosku w tym kryterium.

Nie należy dołączać również całej dokumentacji wykonawczej, czy innych niewymaganych dokumentów bądź załączników. Wymagane są tylko rzuty i przekroje pozwalające na weryfikację poszczególnych wymiarów, podstawowych technologii etc. Zbędne są szczegółowe projekty wykonawcze poszczególnych branż instalacyjnych.

Zaleca się przekazywanie dokumentacji w segregatorze, co również zwiększa przejrzystość wniosku.

Przedstawiając informację o działalności sportowej, należy skupić się na 5 - 10 największych osiągnięciach sportowych, nie należy przedstawiać wszystkich obecnych i historycznych osiągnięć.

VI. 

TERMIN I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH

1. Przewidywany okres oceny wniosków przez Ministerstwo, to 3 miesiące od upływu terminu ich naboru.

2. Ocena dokonywana w Ministerstwie dzieli się na formalną oraz merytoryczną. Ocena merytoryczna dzieli się na sportową, lokalizacyjną, ekonomiczną i techniczną.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku inwestycyjnym nieścisłości lub błędów, Ministerstwo może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień bądź korekty wniosku inwestycyjnego, określając termin ich dokonania. Podstawowym kanałem przekazywania uwag jest poczta elektroniczna - adres mailowy osoby odpowiedzialnej za kontakt, wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.

4. Pod względem merytorycznym oceniane są jedynie kompletne wnioski inwestycyjne, tzn. takie, które spełniają formalne wymogi określone w rozporządzeniu oraz niniejszym Programie.

5. Przy ocenie wniosku inwestycyjnego pod kątem merytorycznym, brane są pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria oceny dla obiektów treningowych

1) Kryteria oceny sportowej:

a) potencjał miejscowości (miejscowych klubów) w krajowym współzawodnictwie LA, prowadzonym przez PZLA wg zasad obowiązujących dla Klubowego Mistrza Polski, w szczególności dla kategorii wiekowej "junior oraz junior młodszy";

b) aktywność środowiska lekkoatletycznego w danej lokalizacji (kluby, w tym uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe, sekcje lekkoatletyczne etc.);

c) zasób kadry szkoleniowej - trenerzy i instruktorzy;

d) sukcesy we współzawodnictwie sportowym (lekkoatletycznym).

2) Kryteria lokalizacyjne:

Preferowane będą obiekty:

a) z zapleczem (przy istniejących boiskach z zapleczem lub przy szkołach, bądź uwzględniające w zakresie rzeczowym projektu budowę zaplecza);

b) w miejscowościach biorących udział w programie PZLA/MSiT "Lekkoatletyka dla każdego";

c) będące pierwszym obiektem lekkoatletycznym w gminie.

3) Kryteria oceny techniczno-funkcjonalnej:

a) poziom zgodności z założeniami Programu (brak odstępstw lub małe odstępstwa od Programu, wytycznych PZLA/IAAF);

b) ponadto w przypadku obiektów modernizowanych, brane będą pod uwagę:

- wzrost funkcjonalności sportowej obiektu po modernizacji,

- nieodzowność modernizacji - stan obiektu.

4) Kryteria oceny ekonomicznej - wysokość wskaźnika G 11 .

5) Kryteria opcjonalnie, stosowane wyjątkowo w przypadku szczególnie wyróżniających się, pozytywnie lub negatywnie, wniosków (łącznie do uzyskania do 10 pkt):

a) punkty dodatnie - w szczególności w takich kategoriach, jak sposób i zakres konsultacji zadania, forma zarządzania obiektem, zakres udostępniania obiektu, wyjątkowe walory techniczno-funkcjonalne obiektu, projakościowy i zobiektywizowany sposób doboru pozacenowych kryteriów wyboru oferty, unikalny w skali kraju walor sportowy obiektu;

b) punkty ujemne - za rażącą nierównowagę w ujęciu koszt inwestycji/efekt sportowy, za opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, inne istotne błędy w dokumentacji projektowej, w tym deficyty funkcjonalne.

6) Oceniane będą również przejrzystość i staranność przygotowania dokumentacji.

Kryteria oceny dla obiektów certyfikowanych

1) Kryteria oceny sportowej:

a) potencjał miejscowości (miejscowych klubów) w krajowym współzawodnictwie LA - wg tabel PZLA, w szczególności kategorii wiekowej "junior oraz junior młodszy";

b) zasób kadry szkoleniowej - trenerzy i instruktorzy;

c) sukcesy w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (LA).

2) Kryteria lokalizacyjne:

a) preferencje dla pierwszego obiektu certyfikowanego w powiecie;

b) odległość drogowa od najbliższego obiektu certyfikowanego.

3) Kryteria oceny techniczno-funkcjonalnej:

a) poziom zgodności z założeniami Programu (brak odstępstw lub małe odstępstwa od Programu, wytycznych PZLA/IAAF);

b) ponadto w przypadku obiektów modernizowanych brane będą pod uwagę:

- wzrost funkcjonalności sportowej obiektu po modernizacji,

- nieodzowność modernizacji - stan obiektu.

4) Kryteria oceny ekonomicznej - wysokość wskaźnika G 12 .

5) Kryteria opcjonalnie, stosowane wyjątkowo w przypadku szczególnie wyróżniających się pozytywnie lub negatywnie wniosków (łącznie do uzyskania do 10 pkt):

a) punkty dodatnie - w szczególności w takich kategoriach jak sposób i zakres konsultacji zadania, forma zarządzania obiektem, zakres udostępniania obiektu, wyjątkowe walory techniczno-funkcjonalne obiektu, projakościowy i zobiektywizowany sposób doboru pozacenowych kryteriów wyboru oferty, unikalny w skali kraju walor sportowy obiektu;

b) punkty ujemne - za rażącą nierównowagę w ujęciu koszt inwestycji/efekt sportowy, za opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, inne istotne błędy w dokumentacji projektowej, w tym deficyty funkcjonalne.

6) Oceniane będą również przejrzystość i staranność przygotowania dokumentacji.

VII. 

ZAKRES I RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego, może zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowanych, to jest wydatków faktycznie poniesionych, wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia.

Wydatki kwalifikowane

2. Wydatki kwalifikowane stanowią wydatki dotyczące elementów zadania inwestycyjnego związanych z funkcją sportową obiektu i niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, w tym przyłącza, piłkochwyty i bezpośrednie ogrodzenie boiska, monitoring obiektu, automatyka, systemy sterujące, oświetlenie areny sportowej, stojaki i wiaty rowerowe.

3. W przypadku zadania o funkcjach mieszanych, np. sportowo-dydaktycznych lub sportowo-widowiskowych, dofinansowanie objąć może wyłącznie elementy obiektu dotyczące jego funkcji sportowej.

4. W wydatkach kwalifikowanych, mogą być uwzględnione koszty wykonania elementów dodatkowych, takich jak: drogi technologiczne i pożarowe wraz z ich oświetleniem, parkingi, zagospodarowanie terenu w tym jego ogrodzenie oraz inne elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu sportowego - w wysokości do 10% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego i o wartości nie większej niż 300.000 zł brutto.

5. W wydatkach kwalifikowanych, mogą być uwzględnione należące do kategorii wymienionej w § 11 ust. 2 pkt 8 lit. b) rozporządzenia koszty ruchomego wyposażenia sportowego oraz koszty wyposażenia służącego do utrzymania obiektu w wysokości nieprzekraczającej 40% łącznych wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku 13 . W szczególności uwzględnione mogą być koszty następującego wyposażenia sportowego: klatek do rzutu młotem/dyskiem, zeskoków wraz z pokrowcami oraz stojaków do skoku wzwyż/o tyczce, płotków lekkoatletycznych, czy też sprzętu do pielęgnacji boisk o nawierzchni z trawy naturalnej.

6. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się koszty wykonania, przez specjalistyczne laboratorium, badań odbiorczych wykonanych nawierzchni - tzw. badania obiektowe (np. wymienione w normie PN-EN 14877:2014) oraz koszty dodatkowego wsparcia osobowego w przedmiocie odbioru robót, w łącznej kwocie do 50 tys. zł dla obiektów treningowych oraz do 70 tys. zł dla obiektów certyfikowanych.

7. W przypadku obiektów certyfikowanych, badania powinny zostać wykonane według metodyki określonej przez IAAF, w zakresie ustalonym przez PZLA.

8. Dodatkowo, w przypadku obiektów certyfikowanych, do wydatków kwalifikowanych zalicza się koszty wykonania, przez uprawnionego geodetę (posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji), geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - "Raportu pomiarowego".

9. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się koszty uzyskania świadectwa PZLA 14 .

10. Dofinansowane ze środków Funduszu mogą być tylko te wydatki, które będą poniesione nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 r. Wcześniejsze wydatki są wliczane do kwalifikowanych, jednak nie mogą być opłacone ze środków Funduszu.

Wydatki niekwalifikowane

1.Niekwalifikowane są wszelkie wydatki związane z pozyskaniem działki budowlanej, w tym w szczególności:

* koszt zakupu i podziału nieruchomości gruntowej,

* koszt wykupu obiektów znajdujących się na nieruchomości gruntowej,

* koszt dzierżawy terenów i obiektów na okres budowy,

* koszt przekwaterowania użytkowników obiektów z zakupionej nieruchomości,

* koszty budownictwa zastępczego dla przekwaterowanych użytkowników.

2.Niekwalifikowane są wydatki dotyczące uzbrojenia terenu poza granicami opracowania wg projektu zagospodarowania terenu:

* przyłącza wod.-kan.,

* przyłącza c.o.,

* przyłącza elektryczne,

* inne.

3.Niekwalifikowane są wydatki związane z pomieszczeniami niezwiązanymi

ze sportem np.:

* pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, czytelnie, świetlice oraz inne pomieszczenia niezwiązane z funkcją sportową obiektu, pomieszczenia noclegowe, internatowe,

* pomieszczenia wraz z zapleczem przewidziane na prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej, usługowej (np. restauracje, kawiarnie, bary, sklepy),

* pomieszczenia dla solarium,

4.Niekwalifikowane są wydatki dotyczące następujących obiektów pomocniczych:

* obiekty małej architektury takie jak pomniki, altany i fontanny,

* obiekty pomocnicze kubaturowe niezwiązane z funkcją sportową obiektu,

* obiekty pomocnicze inżynieryjne, np. drogi dojazdowe poza granicami opracowania.

5.Niekwalifikowane są wydatki dotyczące urządzeń ruchomych, takich jak:

* urządzenia komputerowe,

* urządzenia sekretarskie,

* urządzenia audiowizualne,

* meble,

o ile nie są związane z funkcją sportową obiektu (np. zapleczem szatniowo -sanitarnym).

6.Niekwalifikowane są wydatki dotyczące drobnego sprzętu ruchomego tj. piłki, ciężarki, rakiety, rakietki, szarfy, lotki itp.
7.Niekwalifikowane są również wydatki dotyczące:

* kosztów kredytów inwestycyjnych, obsługa rachunków,

* kosztów serwisu obiektu,

* jak również ewentualne koszty zaplanowanej rezerwy.

11. Nie są kwalifikowane wydatki dotyczące budowy bądź modernizacji oświetlenia pod kątem dostosowania go do transmisji telewizyjnych, jak również wydatki ponoszone wyłącznie w związku z wymogami licencyjnymi poszczególnych organizatorów współzawodnictwa sportowego w danym sporcie, jak również wydatki dotyczące monitoringu CCTV w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych.

12. Ponadto nie są kwalifikowane wydatki, dotyczące widowni, w tym trybun, ich zadaszenia oraz siedzisk. Wyjątkiem są trybuny stanowiące element konstrukcyjny zaplecza, jednak wysokość wydatków kwalifikowanych jest wyliczana wskaźnikowo, jako iloczyn powstałej powierzchni użytkowej oraz przyjętej średniej ceny m2 (w oparciu o wyliczenia własne Ministerstwa).

13. Wysokość wydatków niekwalifikowanych wg tabeli wydatki niekwalifikowane - pkt 3, wyliczana jest co do zasady na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej, obliczonej na podstawie kosztu całkowitego całego obiektu.

14. Szczegółowe uregulowanie niniejszego zagadnienia, znajduje się w projekcie umowy, będącej załącznikiem do niniejszego Programu.

VIII. 

TERMINY REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, musi przewidywać rozpoczęcie zadania i finansowanie go ze środków Funduszu nie później niż w 2019 r.

2. Dofinansowaniem objęte mogą być jedynie zadania inwestycyjne planowane do realizacji lub realizowane według stanu na dzień składania wniosku inwestycyjnego. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na zakończone zadanie inwestycyjne.

3. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego, a jeśli nie jest wymagana, to datę odbioru końcowego tego obiektu sportowego.

W przypadku uzyskania decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie, zadanie inwestycyjne traktuje się za zakończone w zakresie, o jakim mowa w tej decyzji.

4. Planując wykonywanie robót, w szczególności nawierzchni syntetycznych, należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące warunków prowadzenia robót, określone przez producentów, w szczególności w zakresie dotyczącym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego poziomu wilgotności powietrza.

IX. 

WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Pozytywna ocena wniosku inwestycyjnego, dokonana przez powołany przez Ministra Zespół ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu i zatwierdzona przez Ministra, jest podstawą do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

2. Ministerstwo wysyła do wnioskodawcy 3 egzemplarze umowy o dofinansowanie.

3. Wnioskodawca uzupełnia w umowie brakujące informacje oraz podpisuje wszystkie egzemplarze, po czym odsyła je do Ministerstwa.

4. Dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, jest dzień podpisania jej przez Ministra.

5. Jeden egzemplarz umowy jest odsyłany do wnioskodawcy.

6. Umowa o dofinansowanie określa szczegółowo tryb i warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania oraz zasady realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:

1) obowiązki wnioskodawcy;

2) sposób i warunki przekazania dofinansowania;

3) zasady dotyczące wykorzystania dofinansowania;

4) sposób rozliczenia dofinansowania;

5) zwroty dofinansowania;

6) zasady dotyczące informacji i promocji;

7) monitoring realizacji zadania inwestycyjnego w tym obowiązki sprawozdawcze;

8) tryb i zasady kontroli realizacji zadania inwestycyjnego;

9) zasady dotyczące trwałości zadania inwestycyjnego.

7. Wzór umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, stanowi załącznik nr 2 do Programu.

X. 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW FUNKCJONALNYCH

OBIEKTY TRENINGOWE

Obiekty przeznaczone głównie do celów szkolno-treningowych, na których nie będą się odbywać oficjalne zawody (i dla których inwestor nie zamierza ubiegać się o świadectwo PZLA).

1. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności projektu z wytycznymi PZLA pn. "Założenia dla projektantów stadionów LA" wraz z informacją o ewentualnych odstępstwach od tych wymogów (ewentualnie opinię PZLA dotyczącą projektu).

2. Stosowane nawierzchnie muszą posiadać między innymi:

* certyfikat IAAF (Product Certificate);

* badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (lub rekomendację techniczną Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF, potwierdzające wymagane normą parametry oferowanej nawierzchni) 15 ;

* atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA 16 ;

* kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta.

3. Zaleca się stosowanie wobec wykonawcy, wymogu autoryzacji producenta danej nawierzchni, wystawionej dla wykonawcy danej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez producenta na tę nawierzchnię.

4. Zaleca się instalowanie nawierzchni na podbudowie z betonu cementowego lub betonu asfaltowego (możliwe jest również instalowanie nawierzchni na podbudowie z betonu jamistego, podbudowie elastycznej ET 17  lub podbudowie z kruszywa 18 ).

5. Zaleca się umieszczenie w dokumentacji wymogów dotyczących doświadczenia wykonawcy w zakresie budowy bieżni i pozostałych urządzeń lekkoatletycznych (oraz referencji, protokołów odbiorowych bądź innych dokumentów, wskazujących na prawidłową realizację zadań polegających na budowie bieżni i pozostałych urządzeń lekkoatletycznych), jak również uwzględnienie powyższych wśród kryteriów wyboru wykonawcy (pozacenowe kryteria wyboru).

6. Zaleca się wykonanie, przez specjalistyczne laboratorium, badań odbiorczych wykonanych nawierzchni - tzw. badania obiektowe (w szczególności wymienione w normie PN-EN 14877:2014) 19 .

7. Zaleca się dokonywać odbioru robót przy współudziale doświadczonej w tego rodzaju pracach kadry 20 .

OBIEKTY CERTYFIKOWANE

Dopuszczone do organizacji oficjalnych zawodów - z obligatoryjnym wymogiem uzyskania świadectwa PZLA (konieczność ścisłej współpracy z PZLA zarówno na etapie planowania, jak i realizacji obiektu) oraz przeprowadzenia tzw. badań obiektowych.

1. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

* opinię PZLA dotyczącą uzgodnienia projektu (lub informację o zaawansowaniu uzgodnień);

* informację o uzgodnionym z PZLA wyposażeniu lekkoatletycznym (lub informację o zaawansowaniu uzgodnień).

2. Stosowane nawierzchnie muszą posiadać:

* certyfikat IAAF (Product Certificate);

* badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (lub rekomendację techniczną Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF, potwierdzające wymagane normą parametry oferowanej nawierzchni) 21 ;

* atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA 22 ;

* autoryzację producenta danej nawierzchni, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję, wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez producenta na tę nawierzchnię;

* kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta.

3. Stosowane nawierzchnie muszą być instalowane na podbudowie z betonu cementowego lub betonu asfaltowego.

4. Zalecane jest umieszczenie w dokumentacji wymogów dotyczących doświadczenia wykonawcy w zakresie budowy bieżni i pozostałych urządzeń lekkoatletycznych (oraz referencji, protokołów odbiorowych bądź innych dokumentów wskazujących na prawidłową realizację zadań polegających na budowie bieżni i pozostałych urządzeń lekkoatletycznych), jak również uwzględnienie powyższych wśród kryteriów wyboru wykonawcy (pozacenowe kryteria wyboru).

5. Konieczne jest wykonanie przez specjalistyczne laboratorium badań odbiorczych wykonanych nawierzchni - tzw. badania obiektowe (wymienione w normie PN-EN 14877:2014-02) 23 . Badania powinny zostać wykonane według metodyki określonej przez IAAF, w zakresie ustalonym przez PZLA.

6. Konieczne jest dokonywanie odbioru robót przy współudziale doświadczonej w tego rodzaju pracach kadry 24 .

7. Niezbędne jest również wykonanie, przez uprawnionego geodetę (posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji), geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - "Raportu pomiarowego" 25 .

8. Do rozliczenia końcowego należy dołączyć świadectwo PZLA dla obiektu oraz kopię wyników badań obiektowych.

XI. 

UWAGI KOŃCOWE

1. W przypadku wątpliwości w rozumieniu/stosowaniu niniejszego Programu, należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie.

2. Wszelkie odstępstwa od zapisów niniejszego Programu wymagają pisemnej zgody Ministra.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Programu, należy do wyłącznej kompetencji Ministra.

ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU:

- Zał. nr 1 - Budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (do pobrania ze strony https://www.msit.gov.pl),

- Zał. nr 2 - wzór umowy o dofinansowanie (do pobrania ze strony https://www.msit.gov.p 1).

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2318).
2 W okresie trwałości zadania inwestycyjnego (10 lat) Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić, aby powstałe w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego obiekty sportowe miały charakter ogólnodostępny i aby dostęp do nich był nieodpłatny. Ogólnodostępność i nieodpłatność nie wyklucza możliwości okresowego ograniczenia dostępu do obiektu bądź wprowadzenia opłat na czas konieczny do organizacji niektórych treningów specjalistycznych i zgrupowań, a także zawodów. Jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad możliwe są jedynie ze szczególnie uzasadnionych względów.
3 International Association of Athletics Federations, IAAF (pol. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych).
4 Polski Związek Lekkiej Atletyki.
5 Opis procedury certyfikacji, znajduje się na stronie internetowej PZLA, w zakładce Związek - Komisje - Komisja Obiektów i Urządzeń.
6 Akceptacja wniosku z niepełnym/zmodyfikowanym zakresem obligatoryjnym jest możliwa, jednak wniosek taki może zostać oceniony na niższym poziomie. Możliwe jest też obniżenie maksymalnych wskaźników pomocy. Poszczególne odstępstwa wymagają stosownego uzasadnienia (o dowolnej naturze - techniczno-funkcjonalne/lokalizacyjne/sportowe/ekonomiczne).
7 Lista przykładowego sprzętu znajduje się na stronie Ministerstwa pod adresem http://www.msport.gov.pl/program-lekkoatletyczny
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, należy potwierdzić złożone oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych, przedkładając stosowne dokumenty.
11 Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy, w której zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne.
12 Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy, w której zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne.
13 Za wyjątkiem wyposażenia wskazanego w pkt 6 tabeli: Wydatki niekwalifikowane.
14 Do wysokości wynikającej z cennika PZLA.
15 Dodatkowo zaleca się, aby zastosowane nawierzchnie posiadały wyniki badań potwierdzające trwałość wyrobu na działanie mrozu (mrozoodporność).
16 Przedmiotowy atest stanowi odniesienie deklarowanych przez producenta parametrów w stosunku do dopuszczalnych poziomów toksyczności. Z uwagi na niezwykle istotny element, jakim jest bezpieczeństwo chemiczne (toksykologiczne) użytkowników (zwłaszcza dzieci i młodzieży), Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (ITB) zaleca odwołanie się do wymagań określonych w normie niemieckiej DIN 18035-6:2014-12 Tereny sportowe - Część 6: Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastków śladowych). Opisana w niej metodyka badań jest od 1993 r. stosowana w Niemczech do oceny różnego typu nawierzchni sportowych. Aktualna wersja z grudnia 2014 r. obejmuje oznaczenie następujących podstawowych parametrów nawierzchni, mających wpływ na środowisko: zawartość metali ciężkich, ogólny węgiel organiczny (TOC), zawartość adsorbowanych związków chlorowcoorganicznych (AOX), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), chloroparafin oraz ftalanów. Jednocześnie ITB, ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania na zdrowie, uznaje za celowe postawienie ograniczeń w stosowaniu wyrobów (nawierzchni), zawierających substancje zakwalifikowane jako kancerogenne kategorii 1a lub 1b zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji pakowania substancji i mieszanin (CLP). Ograniczenia powinny dotyczyć także substancji trwałych, wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) lub znajdujących się na Liście Kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów do włączenia do załącznika XIV rozporządzenia REACH.
17 W przypadku zastosowania, jako podbudowy, warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej typu ET, ITB zaleca wykonywanie badań amortyzacji i ugięcia pionowego wykonanych nawierzchni (na zgodność z normą PN-EN 14877). Jednocześnie ITB podkreśla, że w przypadku zastosowania jako podbudowy warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej, nie będzie możliwa weryfikacja grubości zainstalowanej na niej nawierzchni syntetycznej.
18 Podbudowa z kruszywa w przypadku bieżni lekkoatletycznych, jest najmniej polecana z uwagi na dużą trudność w uzyskaniu nawierzchni o jednolitej grubości (co może skutkować kontuzjogennością nawierzchni - szczególnie w przypadku biegania w "kolcach").
19 Koszty badań są wydatkiem kwalifikowanym.
20 Zaleca się dodatkowo korzystanie z opracowania ITB "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych".
21 Dodatkowo zaleca się, aby zastosowane nawierzchnie legitymowały się wynikami badań potwierdzającymi trwałość wyrobu na działanie mrozu ("mrozoodporność").
22 Por. przypis nr 2.
23 Koszty badań są wydatkiem kwalifikowanym.
24 Zaleca się dodatkowo korzystanie ze stosownego opracowania ITB "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych".
25 Jest to koszt kwalifikowany.