Dz.Urz.MSiT.2018.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 55
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się Program "Klub" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

PROGRAM "KLUB" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2019

I. 

WSTĘP

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów 3  wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej - zalecany poziom aktywności fizycznej (co najmniej 60 minut przez 7 dni w tygodniu wysiłku od umiarkowanego do intensywnego, w tym zajęcia wychowania fizycznego w szkole) osiągało tylko 24,2% młodzieży w wieku 11-15 lat (29,8% chłopców, 18,6% dziewcząt).

Wraz ze spadkiem poziomu uczestnictwa w aktywnościach rozwijających młodzież fizycznie postępuje spadek sprawności fizycznej młodych Polaków. Zjawisko to odzwierciedlają wyniki badań przeprowadzanych cyklicznie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie od 1979 r. 4  Obrazują one spadek sprawności dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej oraz w zakresie każdej badanej sprawności motorycznej, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, i to pomimo utrzymującej się tendencji do zwiększania się wysokości ciała u obu płci. W latach 1999-2009 pogorszenie wyników dotyczyło sześciu spośród dziewięciu prób, regres w największym stopniu dotyczył gibkości, wytrzymałości i siły, w mniejszym stopniu szybkości biegowej.

Od 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Programu "Klub", dzięki któremu możliwe jest dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do tysięcy lokalnych środowisk sportowych, które z uwagi na zróżnicowane uwarunkowania borykają się z problemami natury organizacyjno-finansowej.

Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych - kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego - wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Program "Klub" wspierając kluby sportowe - podmioty funkcjonujące na poziomie najbliższym obywatelowi - przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych, Program "Klub" wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego - klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

II. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629), zwanej dalej "ustawą".

2) § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), zwanego dalej "rozporządzeniem".

III. 

ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

IV. 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

V. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 r. przeznacza się kwotę 40 000 000 zł.

Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

VI. 

OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadanie "Program Klub" będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:

1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Główne warunki realizacji:

1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 r.,

2) przyznane środki finansowe zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie,

3) środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową oraz zgodnie z treścią rozporządzenia,

4) uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia,

5) kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł,

6) stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach,

7) kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji,

8) dla klubów wielosekcyjnych elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub,

9) dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego,

10) obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i nie może być tzw. "obozem dochodzeniowym" (polegającym na codziennym dochodzeniu uczestników na zajęcia sportowe, a następnie ich powrotem do miejsca zamieszkania) oraz musi odbywać się w innej gminie niż tej, w której prowadzone są regularne zajęcia sportowe objęte programem,

11) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł - do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,,

12) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),

13) wymagane jest przedstawienie informacji o ewentualnej przynależności do Polskiego Związku Sportowego,

14) wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia w klubie w podziale na:

a) posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,

b) nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,

c) będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,

d) będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego 5 ,

15) wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

16) w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego; w ramach zakupu sprzętu sportowego można nabyć:

a) sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.),

b) pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.),

c) specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach,

17) wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez Wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych - Narodowa Baza Talentów (https://narodowabazatalentow.pl/).

Uwaga: Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu.

1. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi w ramach opisanej procedury wnioskodawcami.

2. Realizacja programu musi mieć charakter niekomercyjny - nie może zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju.

4. W zakresie związanym z realizacją Programu "Klub", zbierane są oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Ministerstwa, a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia zadania tj. zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.

5. Wnioskodawca, z którym Minister Sportu i Turystyki zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania, zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego programu. Wnioskodawca, o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi Sportu i Turystyki na warunkach określonych w umowie.

6. Wnioskodawcy zobowiązani będą do niezbywania związanego z realizacją zadań sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków zakupionych na swoją rzecz ze środków pochodzących z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania zakupu.

7. Z ważnych przyczyn dopuszcza się zbycie sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.

8. Szczegółowe warunki realizacji zadania będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcami wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury.

VII. 

WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury - na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

W ramach programu nie przewiduje się dofinansowania kosztów pośrednich.

VIII. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

1) spełnienie wymogów formalnych oraz zgodność wniosku z treścią przedmiotowego programu,

2) wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację innych zadań przez wnioskodawcę,

3) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także stan zasobów kadrowych, rzeczowych oraz doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,

4) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem środków własnych,

5) wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników programu (składki członkowskie itp.),

6) udział w realizacji zadania wolontariuszy,

7) promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

8) udział w realizacji zadania uczestników o niższym statusie ekonomicznym, ukierunkowane na profilaktykę agresji, patologii społecznych (przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu).

W zakresie naboru odrzuceniu podlegać będą wnioski:

1) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

2) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzone podpisem,

3) złożone przez wnioskodawców nieuprawnionych do udziału w naborze,

4) złożone przez wnioskodawcę, który nie rozliczył się ze środków przyznanych w ramach poprzednich naborów programu Klub,

5) zawierające błędy rachunkowe lub nieścisłości pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku oraz zawartymi w załączonych dokumentach,

6) złożone przez wnioskodawcę, który uzyskał dotację ze środków publicznych w wysokości przekraczającej 200 tys. zł w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w roku bieżącym (wg stanu na dzień złożenia wniosku),

7) złożone przez wnioskodawcę, który prowadzi formalnie zarejestrowaną działalność sportową (rejestracja w KRS lub starostwie powiatowym) przez okres krótszy niż 3 lata, licząc od daty złożenia wniosku,

8) które nie zawierają załączników wskazanych w pkt. IX.8 niniejszego programu,

9) które zawierają kopie dokumentów nie opatrzone potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" i nie podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, zgodnie z pkt. IX.5 niniejszego programu,

10) które zawierają dokumenty finansowe pozbawione informacji dotyczącej kwot dotacji ze środków publicznych otrzymanych w ostatnim roku obrachunkowym i zarazem nie zawierają dodatkowych dokumentów (sprawozdań, wyjaśnień) potwierdzających deklarowaną kwotę,

11) złożone wyłącznie w wersji elektronicznej lub wyłącznie w wersji papierowej,

12) złożone po terminie (zarówno w wersji elektronicznej i papierowej - decyduje data stempla pocztowego),

13) które nie zawierają upoważnienia dla osób podpisujących wniosek (jeśli zapis w statucie dotyczący reprezentacji to przewiduje).

Zadanie niniejszego programu powinno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2019 r.

2. Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku oraz przesłaniu na skrzynkę podawczą, należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie "Program "Klub" 2019". Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Wniosek przesłany w wersji papierowej musi być zgodny z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

3. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

4. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

5. W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem "za zgodność z oryginałem". Kopie pozbawione klauzuli "za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane. Zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

6. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

7. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

8. Wymagane dokumenty:

1) wniosek,

2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (tj. 2018 r.),

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,

4) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowani wnioskodawcy.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej wystarczy przesłać wniosek w systemie AMODIT (nie jest wymagane załączenie skanów dokumentów wymienionych w pkt 2-4).

Pouczenie

1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.

2. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

3. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.

4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

5. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.

X. 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.

XI. 

PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana przez członków komisji oceniającej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Rozstrzygnięcia naboru są publikowane na stronie internetowej MSiT i w BIP. O przyznaniu dotacji wnioskodawcy będą powiadamiani za pośrednictwem systemu AMODIT.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku, gdy środki FRKF przeznaczone na realizację zadania w ramach niniejszego programu nie zostaną rozdysponowane w całości oraz możliwości dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone zostaną środki na realizację programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania w ramach programu "Klub" zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministrem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), rozporządzenia oraz niniejszym programem.

Ostateczna interpretacja postanowień programu należy do Ministra Sportu i Turystyki.

XII. 

ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą.

2. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania reguluje umowa o dofinansowanie zadania.

3. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej o każdej planowanej zmianie w zakresie realizacji zadania, która powinna być zawarta w formie aneksu do umowy.

4. Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.

5. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania - na warunkach określonych w umowie.

7. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy, należy przesłać elektronicznie i w formie papierowej najpóźniej 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania (data zakończenia realizacji zajęć sportowych):

1) załącznik 1 - rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania,

2) załącznik 1a - rozliczenie zakupu sprzętu sportowego w przypadku, gdy sprzęt sportowy był elementem wnioskowanego dofinansowania,

3) załącznik 2 - sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania,

4) załącznik 3 - deklaracja rozliczenia dotacji,

5) załącznik 4 - zestawienie finansowe dokumentów księgowych.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 56 z dnia 13 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MSiT.2018.82) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 listopada 2018 r.
3 Instytut Matki i Dziecka, Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, Warszawa 2015 r.
4 Wolański N., Dobosz J., Tendencja przemian motoryczności człowieka (międzydekadowe zmiany efektywności), [w]: Wilczewski A. (red.), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012 r.
5 W przypadku, gdy zawodnik jest jednocześnie członkiem kadry narodowej oraz wojewódzkiej, należy go wyszczególnić tylko raz - jako członka kadry narodowej.