Ogłoszenie "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia... - OpenLEX

Ogłoszenie "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.2

Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 3 i § 8 w związku z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIEM I WSPÓŁZAWODNICTWEM ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ ORAZ ZWIĄZANEGO Z ORGANIZACJĄ ZAWODÓW FINAŁOWYCH OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH ZIMOWYCH, HALOWYCH I LETNICH

I. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1.
Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w szkołach lub oddziałach sportowych 2  oraz kadrach narodowych polskich związków sportowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Ponadto, celem programu jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków startu w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zwanych dalej "finałami OOM", w zimowych, halowych i letnich sportach olimpijskich oraz w sportach umysłowych ujętych w Systemie Sportu Młodzieżowego - Regulaminie Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, stanowiącym załącznik do umowy ze Zleceniobiorcą, zwanym dalej "SSM".

2.
Programem objęci są zawodnicy w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, zwani dalej "Kadrą Wojewódzką".
3.
Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra Sportu, zwanego dalej "Ministrem", z zastrzeżeniem uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji w danym czasie.

II. 

RODZAJ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania związane:
a)
ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików obejmujące następujące działania:
-
szkolenie zawodników w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu;
-
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM).
b)
ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu.
c)
z organizacją zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich, obejmujące w szczególności:
-
wynajem i przygotowanie obiektów sportowych,
-
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów OOM,
-
przeprowadzenie zawodów.

III. 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1.
Wniosek o dofinansowanie zadań określonych w dziale II może składać podmiot, który zawarł na 2020 rok umowę z właściwym organem samorządu województwa, na realizację zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej lub który został wskazany w uchwale właściwego organu samorządu województwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) - zwany dalej Wnioskodawcą.

IV. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1.
Na realizację Programu Minister przeznacza kwotę 39 825 000,00 zł ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, z czego na organizację finałów OOM, kwotę 7 000 000,00 złotych.
2.
W przypadku zmiany ustawy budżetowej lub zmniejszenia przychodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej również "FRKF") w stosunku do założonego planu, Minister może zmienić kwotę przyznanego dofinansowania w formie aneksu do umowy.

V. 

WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA I JEGO WYSOKOŚĆ

1.
Wnioskodawca przedstawia wniosek o dofinasowanie zadania ze środków FRKF w podziale na poszczególne działania.
2.
Wymogi formalne wniosku z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej określa § 10 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1638).
3.
Innymi informacjami, związanymi z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, przedstawianymi wraz z wnioskiem o realizację zadania związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików i juniorów młodszych oraz ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora oraz młodzieżowca, są:
a)
preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze kosztów,
b)
koszty pośrednie - obsługa zadania,
c)
statut wnioskodawcy,
d)
dokument potwierdzający wskazanie Wnioskodawcy przez właściwy organ samorządu województwa,
e)
szczegółowy 3  program szkolenia sportowego Kadry Wojewódzkiej w 2020 r. - zatwierdzony przez właściwy wojewódzki okręgowy związek sportowy 4  lub polski związek sportowy 5  (dalej odpowiednio jako "wozs" lub "pzs")
f)
kryteria kwalifikacji zawodników Kadry Wojewódzkiej w 2020 r. - zatwierdzone przez wozs lub pzs,
g)
harmonogram planowanych działań,
h)
wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń w zakresie realizacji zadania,
i)
wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich,
j)
wykaz szkolonych zawodników w Programie,
k)
wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących oraz kryteria doboru trenerów, wraz z pozytywną opinią wydaną przez Zespół Sportu Młodzieżowego, zwany dalej "Zespołem" 6 , z ekspertów w dziedzinie sportu, wskazany przez Ministra Sportu.
l)
harmonogram przekazywania transz na realizację zadania,
m)
wykaz sprzętu sportowego,
n)
informacja o liczbie zgrupowań planowanych do realizacji w Centralnym Ośrodku Sportu,
o)
kryteria podziału liczby miejsc w Kadrze Wojewódzkiej na poszczególne sporty,
p)
oświadczenie o posiadaniu orzeczenia lekarza o braku przeciwskazań do szkolenia dla wszystkich zawodników/czek objętych dofinansowaniem w ramach programu,
q)
zaświadczenie z banku dot. właściciela konta wskazanego we wniosku,
r)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Ministerstwa Sportu, zwanego dalej "Ministerstwem", a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia zadania ze środków publicznych. Obowiązek dotyczy przede wszystkim szkolonych w ramach zadania zawodników, a także kadry trenerskiej lub współpracującej oraz osób, których wynagrodzenie jest finansowane ze środków Programu. Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.
4.
Innymi informacjami, związanymi z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, przedstawianymi wraz z wnioskiem o realizację zadania związanego z organizacją zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich, są:
a)
zbiorczy plan kosztów,
b)
plan kosztów pośrednich - obsługa zadania,
c)
plan kosztów organizacyjnych w poszczególnych sportach,
d)
plan kalendarza zawodów w poszczególnych sportach,
e)
statut wnioskodawcy,
f)
dokument potwierdzający wskazanie Wnioskodawcy przez właściwy organ samorządu województwa,
g)
zestawienie wnoszonego rzeczowego wkładu własnego,
h)
Regulamin finałów OOM zaopiniowany przez Zespół,
i)
Protokół przyjęcia przez pzs warunków organizacji finałów OOM - w zakresie miejsca rozgrywania zawodów.
5.
Druki wniosku wraz załącznikami i załączniki do Programu dostępne będą na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem www.gov.pl/sport.
6.
Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej (do Departamentu Sportu Wyczynowego, dalej także jako "DSW", na adres dsw@msport.gov.pi) wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3 lub 4, w zależności od zadania o którego powierzenie do realizacji ubiega się Wnioskodawca.
7.
Dokumentacja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
8.
Kopie dokumentów załączanych do wniosku należy opatrzyć poświadczeniem "za zgodność z oryginałem" (podpisują te same osoby uprawnione do reprezentacji). Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą uwzględniane.
9.
Wniosek musi określać finansowy wkład własny wnioskodawcy lub z innych źródeł:
a)
z zakresu szkolenia i współzawodnictwa zawodników w Kadrze Wojewódzkiej w wysokości nie niższej niż 30% całkowitych kosztów zadania,
b)
z zakresu organizacji zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich w wysokości nie niższej niż 25% całkowitych kosztów zadania, przy czym nie więcej niż 25% wkładu własnego może zostać wniesiona w formie wkładu rzeczowego.

Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo w ramach innych zadań.

10.
Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.
11.
W ramach kosztów pośrednich maksymalnie 50% środków może być przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za obsługę zadania. Zwiększenie środków na ten cel w ramach kosztów pośrednich wymaga złożenia uzasadnienia oraz uzyskania zgody Dyrektora DSW.
12.
Wysokość dofinansowania zadań z zakresu szkolenia i współzawodnictwa zawodników w Kadrze Wojewódzkiej może wynosić do 70% całkowitych kosztów zadania.
13.
Wysokość dofinansowania zadań z zakresu organizacji zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich może wynosić do 75% całkowitych kosztów zadania.
14.
Minister ogłosi na stronie internetowej Ministerstwa wysokość dofinansowania dla poszczególnych województw. Podstawę obliczenia dofinansowania stanowi iloczyn zakładanej liczby zawodników objętych szkoleniem i kwoty bazowej dla danej grupy wiekowej 7 , powiększony o środki na wynagrodzenia trenerów oraz osób współpracujących, koszty obsługi, a także kwotę na organizację zawodów MMM.
15.
W ramach posiadanych środków Minister może udzielić dodatkowego dofinansowania na realizację zadania, na warunkach określonych w niniejszym Programie, z następującymi zastrzeżeniami:
a)
Minister w celu rozpatrzenia zasadności wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie powoła Komisję do spraw oceny wniosków o dodatkowe dofinansowanie,
b)
Komisja przedkładając rekomendację w sprawie dodatkowego dofinansowania weźmie pod uwagę zasadność wniosku oraz terminowość w zakresie zgłaszania zmian w realizowanym programie,
c)
rozstrzygnięcie o wysokości dodatkowego dofinansowania podejmuje Minister, od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje środek odwoławczy,
d)
przyznanie dodatkowego dofinansowania możliwe jest w formie pisemnego aneksu do umowy,
e)
dodatkowe środki mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednich zadania.

VI. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1.
Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
2.
Warunkiem rozpatrywania wniosku pod względem merytorycznym jest pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym, tj. złożenie przez wnioskodawcę w terminie określonym w Programie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z wymaganymi załącznikami.
3.
Oceny wniosków dokonuje się w sposób przewidziany w zarządzeniu dot. powołania i działania komisji oceniającej wnioski.
4.
Odrzuceniu podlegają wnioski nie spełniające wymogów formalnych (np. sporządzone na niewłaściwych drukach, przesłane wyłącznie w formie elektronicznej bez przekazania ich w formie papierowej, jak i analogicznie wnioski dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej).
5.
Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się:
a)
zgodność zakresu merytorycznego wniosku z obszarami zadań określonymi w Programie oraz ich znaczenie dla realizacji zadań z tego obszaru,
b)
stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,
c)
wysokość udziału w dofinansowaniu zadania ze środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł,
d)
oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania,
e)
rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane).
6.
Z oceny wniosków sporządza się protokół.
7.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania. Wnioskodawcy, którzy będą realizować zadania do czasu ogłoszenia wyników, finansują zadanie na własne ryzyko.

VII. 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

1.
Termin realizacji zadań:
a)
z zakresu szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadry wojewódzkiej obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
b)
z zakresu organizacji finałów OOM obejmuje okres od 1 stycznia do 31 października 2020 r.

VIII. 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

W ramach Programu ustala się następujący zakres przeznaczenia dofinansowania, zawarty w Tabeli nr 1, który musi być zgodny z Katalogiem kosztów, stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.

Tabela 1. Zakres przeznaczenia dofinansowania.

ZADANIE Z ZAKRESU SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ
Koszty bezpośrednie
Koszty szkoleniowe
Szkolenie
Zgrupowania lub konsultacje krajowe
Współzawodnictwo
Zawody krajowe (Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików)
Koszty wspomagania szkolenia
Doszkalanie kadry szkoleniowej
Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego
Badania diagnostyczne/monitoring 8
Osobowy fundusz płac (w tym również składki na ZUS płacone przez pracodawcę)*
Bezosobowy fundusz płac (w tym również składki na ZUS płacone przez pracodawcę)*
Działalność gospodarcza (związana z realizacją procesu szkolenia sportowego)*
Ubezpieczenia zawodników i trenerów
Inne związane bezpośrednio z procesem szkolenia - za zgodą Dyrektora DSW
Koszty pośrednie
Wynajem lokalu siedziby
Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych
Koszty niezbędnej konserwacji urządzeń biurowych i środków transportu, wykorzystywanych przy realizacji zadania
Koszty łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi
Koszty utworzenia, modyfikacji, administrowania, utrzymania strony WWW.
Opłaty za nośniki energii
Koszty niezbędnych podróży w tym koszty związane z kontrolami i wizytacjami
Koszty transportu
Wynagrodzenie za obsługę zadania*
Inne za zgodą Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego
ZADANIE Z ZAKRESU ORGANIZACJI FINAŁÓW OOMKoszty pokrywane ze środków
MinisterstwoJST
Koszty bezpośrednie
Wyżywienie, zakwaterowanie uczestników, opłaty klimatyczne/miejscoweX
Ryczałty sędziowskieX
Koszty podróży sędziówX
Opieka medycznaX
Nagrody regulaminowe (medale, puchary, dyplomy)X
Przygotowanie i wyposażenie obiektów sportowych, w tym:X
a) Przygotowanie/dostosowanie obiektówXX
b) Wyposażenie, zakup/wynajem sprzętuX
Przeprowadzenie zawodów (w tym ubezpieczenie: zawodników, śr. trwałych, zawodów)X
Wynajem obiektów sportowychXX
Transport uczestnikówX
Promocja finałów OOMX
Inne koszty związane z realizacją zadania za zgodą Dyrektora Departamentu Sportu WyczynowegoX
Koszty pośrednie
Zakres jak w pozycji Koszty Pośrednie (Szkolenie Kadry Wojewódzkiej)X

* z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii

ZADANIE SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO ZAWODNIKÓW W KATEGORII WIEKOWEJ MODZIKÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH ORAZ SZKOLENIE ZAWODNIKÓW W KATEGORII WIEKOWEJ JUNIORA i MŁODZIEŻOWCA

Zasady dofinansowania

1.
Kadra Wojewódzka stanowi bezpośrednie zaplecze kadr narodowych w kategoriach młodzieżowych polskich związków sportowych.
2.
Zawodnicy objęci Programem muszą:
a)
być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,
b)
posiadać licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,
c)
posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia.
3.
Liczbę zawodników szkolenia Kadry Wojewódzkiej realizowanego z dofinansowaniem ze środków FRKF ustala się dla każdego województwa na podstawie:
a)
w kategorii wiekowej młodzik - aktualnej informacji GUS o populacji dzieci w wieku 10-14 lat,
b)
w kategorii juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca - wyników sportowych współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży osiągniętych przez województwo w roku poprzedzającym dofinansowanie Programu przez zawodników w kategorii juniora młodszego, juniora i młodzieżowca.
4.
Liczbę proponowanych miejsc szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej objętych dofinansowaniem określa tabela nr 2.

Tabela nr 2. Liczba proponowanych miejsc szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej.

Lp.WojewództwoKategoria wiekowa młodzikaKategoria wiekowa junior młodszyKategoria wiekowa juniorKategoria wiekowa młodzieżowiec
1.Dolnośląskie716197111108
2.Kujawsko-pomorskie5541428677
3.Lubelskie546996653
4.Lubuskie274864639
5.Łódzkie6061358562
6.Małopolskie90621310668
7.Mazowieckie1457321178147
8.Opolskie226412426
9.Podkarpackie561743817
10.Podlaskie296683837
11.Pomorskie6591769367
12.Śląskie110424614891
13.Świętokrzyskie302461912
14.Warmińsko-mazurskie388904328
15.Wielkopolskie967251161121
16.Zachodniopomorskie4381155847
RAZEM10 000230013001000
5.
Wnioskodawca, we współpracy z właściwym polskim związkiem sportowym, określa kryteria i zatwierdza podział na poszczególne sporty.
6.
W ramach szkolenia objętego dofinansowaniem zalecana minimalna liczba dni szkoleniowych wynosi:
a)
dla młodzików - 21 dni szkolenia,
b)
dla juniorów młodszych - 28 dni szkolenia,
c)
dla juniorów - 33 dni szkolenia,
d)
dla młodzieżowców - 40 dni szkolenia.
7.
Niezagospodarowane środki mogą być przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie liczby dni szkolenia lub konsultacji lub liczby szkolonych zawodników. Zmiana wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
8.
Szkolenie juniora i młodzieżowca może być prowadzone łącznie.

Organizacja szkolenia

1.
Wnioskodawca odpowiada za realizację szkolenia sportowego, w oparciu o program szkolenia sportowego zatwierdzony przez:
a)
pzs - dla zawodników kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca,
b)
wojewódzkie okręgowe związki sportowe - dla zawodników kategorii wiekowej młodzik (w przypadku braku wozs, program zatwierdza pzs).
2.
Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez trenerów koordynatorów na podstawie:
a)
w kategorii wiekowej młodzika:
-
wyników testów sprawności ogólnej lub specjalnej, opracowanych lub wskazanych przez pzs,
-
opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników;
b)
w kategorii wiekowej juniora młodszego:
-
wyników sportowych (co najmniej uczestnik zawodów rozgrywanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego),
-
wyników testów sprawności ogólnej lub specjalnej, opracowanych lub wskazanych przez pzs,
-
opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników;
c)
w kategorii wiekowej juniora - kryteria spełnione łącznie:
-
wyników sportowych (co najmniej uczestnik: Mistrzostw Polski Juniorów, lub na podstawie wyniku z Turnieju Nadziei Olimpijskich, innych zawodów międzynarodowych),
-
opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników;
d)
w kategorii wiekowej młodzieżowca - kryteria spełnione łącznie:
-
wyników sportowych (co najmniej start w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców lub start w innych zawodach międzynarodowych),
-
opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników.
3.
W Kadrze Wojewódzkiej, z wyłączeniem kategorii wiekowej młodzika, mogą być szkoleni zawodnicy, którzy nie osiągnęli wymienionego wyżej wyniku sportowego, przy czym ich kwalifikacji dokonuje się na podstawie wyniku osiągniętego w niższej kategorii wiekowej, a ich liczba w danej kadrze nie może przekraczać 30% ogółu zawodników.
4.
Wykaz trenerów koordynatorów i trenerów współpracujących oraz skład kadry muszą zostać zaakceptowane, w trybie wskazanym w ust. 1, odpowiednio przez pzs lub wozs i uzyskać pozytywną opinię Zespołu.
5.
Zmiany w Kadrze Wojewódzkiej przeprowadzane są na bieżąco, w terminie zależnym od specyfiki funkcjonowania danego sportu. Wnioskodawca informuje Departament Sportu Wyczynowego o zmianach w składach, przesyłając aktualny wykaz zawodników zatwierdzony, w trybie wskazanym w ust. 1, odpowiednio przez pzs lub wozs, szkolonych w danym sporcie, niezwłocznie po dokonaniu korekt, drogą elektroniczną.
6.
Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania/posiadania dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, w szczególności:
a)
programu szkolenia realizowanego podczas akcji (termin i adres realizacji),
b)
wykazu szkolonych zawodników wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
c)
preliminarza kosztów akcji szkoleniowej,
d)
innych dokumentów, w tym aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu, dokumentu z numerem polisy ubezpieczeniowej - potwierdzającego ubezpieczenie zawodników, dziennika zajęć.
7.
Wnioskodawca zobowiązany jest do opublikowania na swojej (istniejącej lub utworzonej w tym celu) stronie internetowej - w sposób umożliwiający bezpośredni dostęp - informacji o terminie i miejscu realizacji planowanego działania, ze wskazaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia planowanego działania wraz z podaniem imienia i nazwiska osób prowadzących.
8.
Koszty przejazdu zawodników i szkoleniowców (trenerów) na akcje szkoleniowe ponoszone są ze środków własnych Wnioskodawcy lub z innych źródeł.
9.
Zawodnik może być szkolony w kilku sportach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Dyrektora DSW.

Zasady dofinansowania szkoleniowców Kadry Wojewódzkiej

1.
Maksymalne wysokości dofinansowania ze środków publicznych wynagrodzeń szkoleniowców Kadry Wojewódzkiej i osób współpracujących, przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących

FunkcjaWysokość dofinansowania w zakresie wynagrodzenia brutto*
1Trener koordynator w danym sporciedo 3 000,00 zł/miesięcznie
2Trenerdo 280,00 zł/dzień
3Asystent trenerado 180,00 zł/dzień

*- z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (MMM)

1.
Dofinansowaniu podlegają zawody krajowe MMM organizowane zgodnie z poniższymi założeniami:
a)
rozgrywane są zgodnie z zasadami dla poszczególnych sportów zawartymi w regulaminie SSM,
b)
rozgrywane są w strefach wskazanych w regulaminach szczegółowych SSM dla każdego sportu.
2.
Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu określa Katalog Kosztów.
3.
Kwota dofinansowania przeznaczona na organizację zawodów MMM na poszczególne województwa stanowi średni koszt organizacji MMM, w poprzednim roku na terenie danego województwa.
4.
Dopuszcza się wspólną organizację imprez przez poszczególne województwa.
5.
Stawki ryczałtów sędziowskich zawarte są w Katalogu Kosztów.

ZADANIE FINAŁY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY (OOM)

Organizator

1.
Gospodarzami finałów OOM w 2020 roku są Marszałkowie Województw, którzy zostali wybrani w konkursie ofert zorganizowanym przez Ministra Sportu:
a)
OOM blok zimowy - Marszałek Województwa Śląskiego,
b)
OOM blok letni - Marszałek Województwa Łódzkiego,
c)
OOM blok halowy - Marszałek Województwa Lubelskiego.
2.
Gospodarz finałów OOM wybiera, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, realizatora zadania, zwanego dalej "Organizatorem".
3.
Przebieg zawodów w poszczególnych sportach realizowany jest pod nadzorem przedstawicieli właściwych polskich związków sportowych.
4.
Nadzór w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej Decyzji sprawuje Departament Sportu Wyczynowego.

Program finałów OOM

1.
Szczegółowy termin i miejsce zawodów określa organizator finałów OOM w porozumieniu z właściwym pzs. Działanie w porozumieniu dotyczy w szczególności obiektów na których mają zostać przeprowadzone zawody.
2.
Maksymalny czas na przeprowadzenie danego bloku nie może przekraczać 6 tygodni.
3.
Przed rozegraniem zawodów musi się odbyć konferencja techniczna dla każdego ze sportów.
4.
Polskie związki sportowe, które nie będą startowały w finałach OOM, w terminach podanych przez organizatora, mogą przeprowadzić Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego na własny koszt.
5.
Udział sportów w finałach OOM oraz kategorie wiekowe zawodników uczestniczących w finałach OOM ustala się jak niżej:

Blok zimowy:

L.p.SportKategorie wiekowe
MłodzikJunior młodszyjunior
1.BiathlonXX
2.Curling

/-w tym pary mieszane/

X
3.Hokej na lodzieX
4.Koszykówka K i MX
5.Łyżwiarstwo figuroweX
6.Łyżwiarstwo szybkieXX
- tor długiXX
- tor krótkiXX
- sztafeta 2000mX
- sztafeta MIXXX
7.NarciarstwoXX
- alpejskieXX
- biegoweXX
- KN i skokiXX
- snowboardXX
8.Sporty saneczkoweXX

Blok letni:

L.p.SportKategorie wiekowe
MłodzikJunior młodszyjunior
1.BaseballX
2.Golf K i MX
3.Hokej na trawie K i MX
4.JeździectwoX
- skokiX
- ujeżdżanieX
- WKKWX
5.KajakarstwoX
- klasyczneX
- slalomoweX
6.KolarstwoX
- MTBX
- szosoweX
- toroweX
-BMXX
7.Lekka atletykaX
8.ŁucznictwoX
9.Pięciobój nowoczesnyX
10.Piłka nożna K i MX (M)X (K)
11.Piłka siatkowa plażowa K i MX
12.PływanieX
- pływanie synchroniczneX
- piłka wodnaX
- skoki do wodyX
13.Podnoszenie ciężarówX
14.RugbyX
15.Strzelectwo sportoweX
16.TenisX
17.TriathlonX
18.WioślarstwoX
19.Wspinaczka SportowaX
20.ŻeglarstwoX

Blok halowy:

L.p.SportKategorie wiekowe
MłodzikJunior młodszy
1.BadmintonX
2.Boks K i MX
3.Brydż sportowyX
4.GimnastykaX
- artystycznaX
- sportowaX
- trampolinaX
5.Judo K i MX
6.Piłka ręczna K i MX
7.Piłka siatkowa K i MX
8.SzachyX
9.SzermierkaX
10.Taekwondo OlimpijskieX
11.Tenis stołowyX
12.ZapasyX
- kobietX
- styl klasycznyX
- styl wolnyX
5.
Zawody rozgrywane są wg regulaminów współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, uzgodnionych przez właściwy pzs z Zespołem i regulaminem finałów OOM opracowanym przez organizatora.
6.
Limity ilościowe zawodników uczestniczących w finałach OOM w poszczególnych sportach ustalane są corocznie przez właściwe pzs w porozumieniu z Zespołem.
7.
Limity osób towarzyszących przysługujących reprezentacjom wojewódzkim określa Regulamin SSM.

Uczestnictwo

1.
W finałach OOM uczestniczą zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni do organizatora przez ogólnokrajowe stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń działający w obszarze kultury fizycznej województwa, które reprezentują zgłaszani sportowcy.
2.
Podstawą udziału reprezentacji wojewódzkiej w finałach OOM jest zgłoszenie dokonane na drukach stanowiących załącznik nr 6 do umowy na dofinansowanie organizacji finałów OOM.
3.
Sposób eliminacji do finałów OOM określa pzs właściwy dla danego sportu w porozumieniu z Zespołem.
4.
W finałach OOM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki:
a)
być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadający obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,
b)
posiadający licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,
c)
posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania danego sportu.
5.
Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny/delegat techniczny powołany przez właściwy pzs najpóźniej w dniu rozpoczęcia finałów OOM, na konferencji technicznej.
6.
Zawodnik nie może startować w dwóch różnych sportach w ramach tego samego bloku sportowego (organizowanego finału OOM).
7.
Organizator nie ma obowiązku zapewnienia pobytu, wyżywienia i tym podobnych świadczeń osobom, których udział w finałach OOM nie wynika z Programu.

Sędziowie

1.
Dopuszcza się dofinansowanie ryczałtów sędziowskich podczas finałów OOM w ramach środków przyznanych organizatorowi przez Ministerstwo. Szczegółowy zakres dofinansowania określa Katalog kosztów.
2.
Sędzia musi posiadać odpowiednią i aktualną licencję wydaną przez właściwy polski związek sportowy lub międzynarodową federację sportową.

Pozostałe obowiązki

Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia:

a)
ewidencji zgłoszeń do udziału w finałach OOM,
b)
ewidencji zakwaterowania uczestników finałów OOM,
c)
kompletnej dokumentacji z zawodów sportowych (m.in. list startowych, komunikatów itp.).

IX. 

WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1.
Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem a Zleceniobiorcą.
2.
Załącznikiem do umowy na realizację zadania związanego finałami OOM jest niniejszy program wraz z załącznikami, wniosek oraz:
a)
zbiorczy plan kosztów,
b)
plan kosztów organizacyjnych w poszczególnych sportach,
c)
plan kosztów przygotowania obiektów sportowych,
d)
plan kosztów dostosowania obiektów sportowych i zakupu sprzętu,
e)
plan kalendarza zawodów w poszczególnych sportach,
f)
wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich,
g)
plan kosztów pośrednich - obsługa zadania,
h)
wykaz osób zatrudnionych w ramach kosztów pośrednich,
i)
harmonogram przekazywania transz na realizację zadania,
j)
protokół przyjęcia przez pzs warunków organizacji finałów OOM,
k)
statut zleceniobiorcy zadania publicznego.
3.
Druki załączników do Programu dostępne będą na stronie internetowej Ministerstwa.
4.
Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w niniejszym Programie oraz w umowie i załącznikach do umowy, w ramach limitów określonych w Katalogu kosztów.
5.
Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.
6.
Wnioskodawca zadania zobowiązany jest poinformować w formie elektronicznej DSW o zmianach terminu i miejsca realizacji akcji wraz z uzasadnieniem dla zmian, przed terminem ich realizacji oraz uzyskać ich akceptację.
7.
Wszelkie przesunięcia środków w ramach i pomiędzy grupami kosztów możliwe są jedynie za zgodą w formie pisemnego aneksu do umowy.
8.
Na podstawie wyżej określonych zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań jednostkowych sporządza się plan po zmianach dla:
a)
I półrocza - należy złożyć w terminie do 31 sierpnia każdego roku dofinansowania zdania,
b)
II półrocza - należy złożyć w terminie do 30 listopada każdego roku dofinansowania zdania.

Ww. zmiany wymagają akceptacji w formie pisemnego aneksu do umowy.

9.
Zaleca się, aby co najmniej 10% zgrupowań krajowych realizowana była z wykorzystaniem infrastruktury Centralnego Ośrodka Sportu.
10.
Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.
11.
Wzory załączników do realizacji i rozliczenia umowy, a także sprawozdania częściowego / końcowego zostaną udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa.
12.
Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozliczenia. Przy rozliczeniu zadania będą brane pod uwagę w szczególności:
a)
terminowe złożenie sprawozdania,
b)
osiągnięcie celu zadania, w tym osiągnięte efekty rzeczowe,;
c)
zgodność realizacji zadania z działaniami określonymi we wniosku i zawartej umowie,
d)
prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych,
e)
rzetelność przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej.
13.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizacji zadania oraz na stronie internetowej informacji: "Dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu" wraz z logotypem Ministerstwa.
14.
Zleceniobiorca przedstawia sprawozdanie końcowe z wykonania zadania stosownie do treści zawartej umowy i zawartych do niej aneksów. Sprawozdanie należy złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) na adres siedziby Ministerstwa Sportu.
15.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstępstwa od warunków określonych w niniejszym Programie.

X. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1.
Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie Decyzji do dnia 30 czerwca 2020 roku, osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres Ministerstwa.
2.
Wystąpienia o dodatkowe środki można składać w przypadku podania przez Dyrektora DSW informacji o środkach pozostających do wykorzystania, w terminie od dnia opublikowania informacji do dnia 30 listopada 2020 roku, w trybie przewidzianym w pkt 1.
3.
Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres siedziby Wnioskodawcy oraz nazwę zadania wraz z dopiskiem Departament Sportu Wyczynowego.

XI. 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wniosek podlega rozpatrzeniu w ciągu 30 dni od daty wpływu do Ministerstwa.

Załącznik Nr  1

Wykaz sportów, w których prowadzi się szkolenie kadr wojewódzkich objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2020 roku

l.p.Sportkategoria wiekowa
młodzikjunior młodszyjuniormłodzieżowiec
1.badmintonXXXX
2.Baseball i softballXX
3.biathlonXXXX
4.bilardX
5.boks K i MXXXX
6.brydż sportowyX
7.curlingXX
8.gimnastyka:
artystycznaXXXX
sportowaXXXX
akrobatyka (zespoły)X
trampolinaXXXX
9.golfXX
10.hokej na lodzie MX
11.hokej na trawie K i MXX
12.jeździectwoXXXX
13.ju-jitsuXX
14.judo K i MXXXX
15.kajakarstwoXXXX
16.kajak poloX
17.Karate:
WKFX
tradycyjneX
kyokushinX
18.kickboxingX
19.kolarstwoX
20.koszykówka K i MX
21.kręglarstwoX
22.lekka atletykaX
23.łucznictwoXXXX
24.łyżwiarstwo figuroweXXXX
25.łyżwiarstwo szybkie: tor długiXXXX
short trackXXXX
26.narciarstwo:
alpejskieXXXX
klasyczneXXXX
snowboardXXXX
27.orientacja sportowaX
28.pięciobój nowoczesnyXXXX
29.piłka nożna KXX
30.piłka nożna MX
31.piłka ręczna K i MX
32.piłka siatkowa K i MX
33.piłka siatkowa plażowa K i MX
34.pływanieX
piłka wodna MX
pływanie synchroniczneX
skoki do wodyX
pływanie wody otwarteX
35.podnoszenie ciężarówXXXX
36.rugby MXXX
37.rugby KXX
38.sporty saneczkowe: tory lodoweXXXX
tory naturalneX
39.sporty motorowe (karting)X
40.sporty wrotkarskieXX
41.strzelectwo sportoweXXXX
42.sumoX
43.szachyX
44.szermierkaXXXX
45.taekwondo ITFX
46.taekwondo olimpijskieXXXX
47.tenisXXX
48.tenis stołowyXXXX
49.triathlonXXX
50.unihokejX
51.wioślarstwoXXXX
52.wspinaczka sportowaXXX
53.zapasy K i MXXXX
54.żeglarstwoXXXX
sporty dofinansowywaneX
sporty nie dofinansowywane
K - kategoria kobiet M - kategoria mężczyzn

Załącznik Nr  2

KATALOG KOSZTÓW

w zakresie realizacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich

I.
Koszty szkoleniowe
Poz.

(z ZZ1)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
1Zgrupowania lub konsultacje krajowe1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie

4. Transport i obsługa sprzętu.

5. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.

6. Paliwo do zabezpieczenia treningów.

7. Zakup drobnego sprzętu (za zgodą Dyrektora DSW).

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

3Zawody krajowe

(Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików)

1. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.

2. Ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie:

- ryczałt/ekwiwalent

- wyżywienie

- zakwaterowanie

- opłata klimatyczna/miejscowa

- koszty przejazdu.

3. Zabezpieczenie medyczne zawodów.

4. Obsługa techniczna, obsługa biura zawodów i porządkowa.

5. Paliwo do zabezpieczenia zawodów.

6. Nagrody regulaminowe (medale, dyplomy).

7. Ubezpieczenie zawodów.

8. Zakup sprzętu sportowego jednorazowego użytku niezbędnego do przeprowadzenia zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

_______

1 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

II.
Koszty wspomagania szkolenia
Poz.

(z ZZ2)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
7Doszkalanie kadry szkoleniowejKrajowe doszkalanie trenerów, instruktorów, uczestniczących w zadaniu:

1. Zakwaterowanie,

2. Wyżywienie,

3. Zwrot kosztów dojazdu,

4. Materiały szkoleniowe,

5. Wynagrodzenie prelegentów,

6. Wynajem obiektu.

* Wydatki winny być udokumentowane fakturami lub rachunkami
9Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego1. Zakup i dostawa sprzętu,

2. Naprawy, przeglądy i remonty,

3. Transport,

4. Wynajem powierzchni magazynowej,

5. Materiały konserwacyjne.

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zwierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
10Badania diagnostyczne / monitoring1. Zwrot kosztów dojazdu,

2. Zakwaterowanie (jeśli pobyt trwa więcej niż 1 dobę),

3. Wyżywienie,

4. Koszty badań i monitoringu.

* Prowadzenie wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach.
12Osobowy fundusz płacWynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii, ekwiwalentu za urlop
13Bezosobowy fundusz płacWynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii
14Działalność gospodarcza (związana z realizacją procesu szkolenia sportowego)Koszty kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia prowadzących działalność gospodarczą* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii
15Ubezpieczenia zawodników i trenerówIndywidualne i grupowe pakiety ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie inne niż ubezpieczenia jednorazowe w poszczególnych akcjach szkoleniowych.* Prowadzenie ewidencji ubezpieczeń członków kadry wojewódzkiej i szkoleniowców od następstw nieszczęśliwych wypadków.
16InneZwiązane z procesem szkolenia - za zgodą Dyrektora DSW* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

_______

2 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

III.
Koszty bezpośrednie związane z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Poz.

(z ZZ3)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
1.1-1.5Koszty bezpośrednie1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miej sco we.

3. Wyżywienie zorganizowane.

4. Napoje.

5. Ryczałty i delegacje sędziowskie.

6. Opieka medyczna.

7. Koszty podróży sędziów:

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

8. Nagrody regulaminowe (medale, puchary, dyplomy).

* Sędziom zamiejscowym przyznaje się:

a) Zwrot kosztów przejazdu,

b) Wyżywienie i zakwaterowanie,

c) Ryczałt sędziowski:

- do 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

* Sędziom miejscowym przyznaje się:

a) Ryczałt sędziowski:

- do 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

b) Wyżywienie.

* Sędziemu głównemu zamiejscowemu przyznaje się:

a) Zwrot kosztów przejazdu,

b) Wyżywienie i zakwaterowanie,

c) Ryczałt sędziowski:

- do 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

* Sędziemu głównemu miejscowemu przyznaje się:

a) Ryczałt sędziowski:

- do 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

b) Wyżywienie.

* Postanowienia dodatkowe:

- sędziowie pracujący powyżej 5 godzin dziennie mają

prawo do dodatkowego posiłku na zasadach określonych przez organizatora;

- liczbę sędziów zamiejscowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum;

- delegat techniczny, który pełni jednocześnie funkcję sędziego głównego, otrzymuje świadczenia przysługujące sędziemu głównemu;

- w przypadku, gdy delegat techniczny znajduje się w limicie sędziów określonym w regulaminie MPJM, otrzymuje wówczas świadczenia sędziego głównego;

- uczestnictwo w zawodach delegata technicznego nie ujętego w limicie sędziów MPJM lub innego przedstawiciela pzs jest finansowanie przez jednostkę delegującą.

Wysokość ryczałtu sędziowskiego może być powiększona przez pzs ze środków własnych.

* Wysokość kwoty zwrotu kosztów przejazdu powinna być udokumentowana biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego (w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), analogicznie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych, przy czym stawka za

i km nie może być wyższa niż 0,50 zł.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* Wydatki związane z wynagrodzeniem osób obsługujących organizację OOM winny być udokumentowane właściwymi umowami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki

wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

1.6Wynajem, przygotowanie i wyposażenie obiektów1. Wynajem obiektów sportowych.

2. Oznakowanie, wytyczenie tras.

3. Montaż i demontaż sprzętu i urządzeń.

4. Numery startowe.

5. Zakup/wynajem sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zawodów.

6. Transport i obsługę sprzętu.

1.7Przeprowadzenie zawodów1. Paliwo do sprzętu sportowego, sędziowskiego i ratowniczego.

2. Obsługa komputerowa.

3. Elektroniczny pomiar czasu.

4. Obsługa techniczna i porządkowa zawodów.

5. Obsługa ratownicza np. GOPR.

6. Biuro zawodów.

7. Spiker.

8. Przygotowanie i wydanie komunikatów zawodów.

9. Transport uczestników w czasie zawodów np. wyciągi narciarskie.

10. Ubezpieczenie zawodników i środków trwałych.

11. Ubezpieczenie zawodów.

12. Koszty transmisji.

_______

3 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

IV.
Koszty obsługi szkolenia - koszty pośrednie

WSKAZANE RODZAJE KOSZTÓW POWINNY BYĆ POKRYWANE W WYSOKOŚCI ADEKWATNEJ DO STOPNIA ICH UDZIAŁU PRZY REALIZACJI ZADANIA.

Poz.

(z ZZ4)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
17/11Koszty pośrednie niezbędne do obsługi zadaniaWynajem lokalu siedziby* Pokrycie kosztów wynajęcia lokalu powinien być w wysokości adekwatnej do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania
Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych* Koszt zakupu niezbędnego sprzętu i urządzeń biurowych nie powinien jednostkowo przekraczać 10 000,00 zł
Koszty niezbędnej konserwacji urządzeń biurowych i środków transportu, wykorzystywanych przy realizacji zadania
Koszty łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi
Koszty utworzenia, modyfikacji, utrzymania, administrowania strony WWW
Opłaty za nośniki energii
Koszty niezbędnych podróży w tym koszty związane z kontrolami i wizytacjami* Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia

* Podróże służbowe powinny być uzasadnione i udokumentowane ze wskazaniem celu i dokonanych ustaleń

Koszty transportu* Dotyczy kosztów nie ujętych w kosztach bezpośrednich

* Koszty związane z administracyjną obsługą zadania

Wynagrodzenie za obsługę zadania* Nie dotyczy osób zabezpieczających proces szkolenia ujętych w akcjach szkoleniowych i kosztach bezpośrednich wynagrodzeń
Inne koszty po uzyskaniu zgody Dyrektora DSW* Koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zgłoszone przez wnioskodawcę / zleceniobiorcę we wniosku lub planie po zmianach.

_______

4 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 W tym mistrzostwa sportowego.
3 W podziale na poszczególne sporty oraz grupy wiekowe.
4 Dla kategorii wiekowej młodzika. W przypadku braku wojewódzkiego okręgowego związku sportowego, program zatwierdza właściwy pzs.
5 Dla kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora, młodzieżowca.
6 Zespół Sportu Młodzieżowego - do wsparcia merytorycznego oraz kontroli procesu szkolenia realizowanego w ramach ww. zadań, złożony
7 Kwota bazowa dla kategorii wiekowej młodzika wynosi 45 zł, a dla kadry wiekowej junior młodszy, junior, młodzieżowiec wynosi 86 zł.
8 Badania diagnostyczne dotyczą oceny zmian zachodzących w organizmie na skutek realizacji procesu treningowego (np. badania biochemiczne oceniające aktywność enzymów czy hormonów, wysiłkowe próby fizjologiczne, badania biomechaniczne itp.)