Dz.Urz.MSiT.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2019"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) w związku z § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2019", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ W ZAKRESIE SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY, REALIZOWANEGO W AKADEMICKICH CENTRACH SZKOLENIA SPORTOWEGO, WOJSKOWYCH CENTRACH SZKOLENIA SPORTOWEGO, OŚRODKACH SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W ROKU 2019

grafika

Załącznik Nr  1

KATALOG KOSZTÓW w zakresie realizacji zadań publicznych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).