Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2019 r.

DECYZJA Nr 68
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) w związku z § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2019 ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANYCH ZE SZKOLENIEM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE WSPARCIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 37 z dnia 23 października 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.59) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 października 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.