Ogłoszenie listy aktuariuszy. - OpenLEX

Ogłoszenie listy aktuariuszy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2003.11.67

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia listy aktuariuszy

Na podstawie art. 37c ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.)2) ogłasza się, że na listę aktuariuszy zostały wpisane następujące osoby:
1.
Ewa Honorata Pietkiewicz-Alaba - córka Ryszarda, urodzona 16 listopada 1978 r. w Krakowie, zdała egzamin dla aktuariuszy w dniu 25 stycznia 2003 r., wpisana na listę aktuariuszy dnia 12 czerwca 2003 r., pod numerem 0123 - decyzja nr 123/03.

________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 60, poz. 535.