Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MENiS.2003.4.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2003 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów na rok akademicki 2003/2004 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie umów międzynarodowych oraz decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Na podstawie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153 poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304) ogłaszam, że w roku akademickim 2003/2004 liczba stypendiów przyznanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej nie może przekroczyć:
1) dla osób podejmujących studia magisterskie - 250 stypendiów,
2) dla osób podejmujących wyższe studia zawodowe - 130 stypendiów,
3) dla osób podejmujących studia magisterskie uzupełniające - 110 stypendiów,
4) dla osób podejmujących studia doktoranckie i podyplomowe - 360 stypendiów,
5) dla osób uczestniczących w stażach naukowych, artystycznych lub specjalizacyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej - 180 stypendiów,
6) dla osób uczestniczących w stażach naukowych, artystycznych lub specjalizacyjnych trwających krócej niż 12 miesięcy

- liczby stypendiów odpowiadającej łącznie 1.500 miesięcy,

7) dla osób uczestniczących w krótkoterminowych stażach naukowych (do 30 dni)

- liczby stypendiów odpowiadającej łącznie okresowi 250 tygodni,

8) dla osób uczestniczących w letnich kursach języka polskiego - 280 miejsc.