Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) ogłasza się, że liczba stypendiów przyznanych cudzoziemcom, będącym stypendystami strony polskiej w uczelniach lub jednostkach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie może przekroczyć w danym roku budżetowym 25 stypendiów, przy czym:
1) dla cudzoziemców podejmujących jednolite studia magisterskie, studia licencjackie lub magisterskie studia uzupełniające - nie więcej niż 25 stypendiów;
2) dla cudzoziemców podejmujących kształcenie podyplomowe w zakresie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów lub studia doktoranckie - nie więcej niż 5 stypendiów.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).