Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2007 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 listopada 2007 r.
o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) postanawia się, co następuje:
§  1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.
§  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie jest spełnienie następujących kryteriów:
1) wykształcenie wyższe humanistyczne, co najmniej stopień naukowy doktora;
2) doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum oraz udokumentowany dorobek naukowy;
3) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
5) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności managerskie i organizatorskie;
6) biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego;
7) dobry stan zdrowia;
8) niekaralność.
§  3. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie;
2) pisemne opracowanie koncepcji kierowania Muzeum (od 8 do 12 stron);
3) kwestionariusz osobowy z fotografią;
4) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
5) udokumentowany i potwierdzony co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
6) odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
7) wykaz prac, artykułów, publikacji itp. dokumentujący dorobek naukowy kandydata;
8) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
12) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
§  4.
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego postanowienia.
2. Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 31 stycznia 2008 r.
§  5.
1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w składzie:
1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministerstwem";
2) dr hab. Jerzy Miziołek, prof. UW;
3) prof. dr hab. Stanisław Mossakowski - Przewodniczący I Wydziału Polskiej Akademii Nauk;
4) dr Przemysław Nowogórski - Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie;
5) prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski;
6) prof. dr hab. Maria Poprzęcka - Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki;
7) prof. dr hab. Andrzej Rottermund - Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM;
8) dr Bożena Steinborn;
9) prof. dr hab. Wojciech Suchocki - Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu;
10) Adam Zamoyski;
11) Maria Zdanowicz - Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Ministerstwie.
2. Na Przewodniczącego komisji wyznacza się Podsekretarza Stanu w Ministerstwie.
3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego postanowienia.
§  6. Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia Ministerstwo.
§  7. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie zostaje zamknięte z dniem powołania dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.
§  8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin komisji konkursowej

§ 1.
1. Zgodnie z Postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2007 r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, zwanego dalej "Postanowieniem", konkurs przeprowadza komisja konkursowa w składzie określonym w § 5 ust. 1 Postanowienia, zwana dalej "komisją".
2. Członkowie komisji w ramach swoich prac zobowiązują się do terminowego przeprowadzenia konkursu i dokonania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.
3. Członkowie komisji przed przystąpieniem do prac składają Przewodniczącemu komisji pisemne oświadczenia, iż nie przystępują do konkursu jako kandydaci, jak również nie są małżonkiem, krewnym albo powinowatym takiej osoby, albo pozostają wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich obiektywizmu i bezstronności.
4. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący komisji informuje o tym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministrem", który podejmuje decyzję w sprawie wyłączenia członka komisji z jej składu.
§  2.
1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący. Przewodniczący rozstrzyga również w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących procedury pracy komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu, pracami komisji, w jego zastępstwie, kieruje Wiceprzewodniczący.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisji, Przewodniczący wybiera spośród jej członków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza komisji.
3. Do zadań Sekretarza komisji należy przygotowywanie posiedzeń komisji oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji. Protokół z każdego posiedzenia podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
4. Posiedzenie komisji może się odbyć wyłącznie przy udziale co najmniej 2/3 jej członków. Nieobecność na posiedzeniu komisji powinna być pisemnie usprawiedliwiona.
5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
§  3.
1. Komisja przeprowadza konkurs w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie konkursu członkowie komisji sprawdzają pod względem formalnoprawnym złożone przez kandydatów dokumenty. Decyzja o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do dalszego udziału w konkursie podejmowana jest w głosowaniu jawnym.
3. Komisja jest zobowiązana dopuścić do drugiego etapu konkursu wyłącznie kandydatów, którzy spełniają warunki określone w § 2 Postanowienia, oraz którzy w term i nie złożyli dokumenty wymienione w § 3 Postanowienia.
4. O zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu oraz o jego terminie i miejscu lub o ich odrzuceniu Sekretarz komisji powiadamia zainteresowanych listownie.
5. W ciągu 3 dni od zawiadomienia o wynikach pierwszego etapu konkursu, kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, mają prawo składać pisemne odwołania do Ministra wraz z uzasadnieniem. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Ministra zawiesza się postępowanie konkursowe. Decyzja Ministra w sprawie odwołania jest ostateczna.
§  4. W drugim etapie konkursu komisja:
1) określa szczegółowe kryteria, którymi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów;
2) ustala w porządku alfabetycznym kolejność rozmów z kandydatami;
3) przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z każdym z kandydatów;
4) po przeprowadzeniu rozmów, o których mowa w pkt 3, dokonuje wyboru kandydata na dyrektora w głosowaniu jawnym. Głosowanie przeprowadza się przy użyciu imiennych kart do głosowania. Każdy z członków komisji głosuje w odniesieniu do każdego z kandydatów tylko raz;
5) w przypadku oddania takiej samej liczby głosów za i przeciw danemu kandydatowi, decyduje głos Przewodniczącego komisji;
6) w razie stwierdzenia przydatności więcej niż jednego kandydata na dyrektora, komisja, w drodze głosowania ustala kolejność kandydatów;
7) w razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatów, komisja przekazuje Ministrowi odpowiednią informację wraz z dokumentacją konkursu i ulega rozwiązaniu.
§  5.
1. W terminie 2 dni od zakończenia drugiego etapu konkursu, Przewodniczący przekazuje Ministrowi wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją.
2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie konkursowe zostaje zamknięte z dniem powołania dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.
§  6. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 6 Postanowienia, Przewodniczący komisji zwróci się do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.