Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 2, poz. 8), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) zarządzeniem Nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 5, poz. 22);
2) zarządzeniem Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 8, poz. 36);
3) zarządzeniem Nr 9 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 11);
4) zarządzeniem Nr 15 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiS Nr 4, poz. 16);
5) zarządzeniem Nr 19 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków oraz zmiany zarządzenia w sprawie zmiany statutu Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiS Nr 9, poz. 30);
6) zarządzeniem Nr 45 Ministra Kultury z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MK Nr 18, poz. 59);
7) zarządzeniem Nr 33 Ministra Kultury z dnia 13 września 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 53);
8) zarządzeniem Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6);
9) zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN poz. 88).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:
1) § 2 zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 5, poz. 22), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

2) § 1 i § 4 zarządzenia Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 8, poz. 36), które stanowią:

"§ 1. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych otrzymuje nazwę: "Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków".

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

3) § 3 zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 11), który stanowi:

"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

4) § 2 zarządzenia Nr 15 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiS Nr 4, poz. 16), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

5) § 1, § 3 i § 5 zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków oraz zmiany zarządzenia w sprawie zmiany statutu Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiS Nr 9, poz. 30), które stanowią:

"§ 1. Ośrodek Ochrony i konserwacji zabytków otrzymuje nazwę: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych.

§ 3. 1. Wyłączenie z Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych Zespołu Ekspertów wraz z obsługą sekretariatu rzeczoznawców w celu włączenia do Ośrodka Dokumentacji Zabytków następuje z uwzględnieniem przepisów art. 23 kodeksu pracy.

2. Sekretariat Międzyresortowego Zespołu do spraw Rewaloryzacji Miast Historycznych zostaje przeniesiony do Biura Generalnego Konserwatora Zabytków bez zmiany zasad finansowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

6) § 2 zarządzenia Nr 45 Ministra Kultury z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MK Nr 18, poz. 59), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

7) § 2 zarządzenia Nr 33 Ministra Kultury z dnia 13 września 2005 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 53), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

8) § 4 zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6), który stanowi:

"§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.";

9) § 2 i § 4 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN poz. 88), które stanowią:

"§ 2. Kadencja członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów powołanych na podstawie dotychczasowego statutu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE Nr 51

MINISTRA KULTURY I SZTUKI 3

z dnia 31 października 1991 r.

w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 4

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§  1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 1992 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 5 . 6
§  2. Siedzibą Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. Przedmiotem działania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest:
1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych;
2) wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów;
3) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego;
4) prowadzenie badań naukowych.
§  4. Nadzór nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 , który zapewnia Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
§  5. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przejmuje majątek, w tym zobowiązania i wierzytelności zlikwidowanego Ośrodka Ochrony Obiektów Muzealnych.
§  6. 8 (uchylony).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik  9 (uchylony).

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2011.248.1482).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.36) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 9 czerwca 2016 r.
3 Obecnie działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2011.248.1482).
4 Tytył załącznik zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.36) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 9 czerwca 2016 r.
5 Nazwa Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ustalona przez § 1 zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych (Dz.Urz.MKiDN.2011.1.6), które weszło w życie z dniem 1 marca 2011 r.
6 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jako Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, został utworzony z dniem 1 stycznia 1992 r. na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U.1999.98.1150), która utraciła moc z dniem 17 listopada 2003 r. na podstawie art. 150 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz.U.1984.26.129), która utraciła moc z dniem 27 grudnia 1991 r. na podstawie art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406).
7 Niniejszy jednolity tekst zawiera oznaczenie ministra właściwego do określonych spraw ustalone na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2013.743).
8 Załącznik § 6 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.36) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 9 czerwca 2016 r.
9 Załącznik uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.36) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 9 czerwca 2016 r.