Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2018.115

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2018 r.
o ogłoszeniu decyzji w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu

Ogłasza się decyzję Nr 10/DR Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu, stanowiącą załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA Nr 10/DR MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu

Na podstawie § 3 ust. 2, 3 i 6 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 749 i 1765) zarządza się, co następuje:

§  1.  Na członków Komitetu Standardów Rachunkowości powołuje się:
1) Joannę Dadacz - Przewodniczącą Komitetu;
2) Agnieszkę Stachniak - Zastępcę Przewodniczącej Komitetu;
3) dr Teresę Cebrowską;
4) Katarzynę Dębską;
5) dr. Zdzisława Fedaka;
6) prof. dr. hab. Jerzego Gierusza;
7) dr. hab. Radosława Ignatowskiego;
8) Małgorzatę Kosiorek;
9) Elżbietę Kowalską;
10) Krzysztofa Kruszewskiego;
11) Barbarę Misterską-Dragan;
12) dr. Ernesta Podgórskiego;
13) Teresę Schubert;
14) Annę Sirocką;
15) Izabelę Sykulską;
16) prof. dr hab. Gertrudę Świderską;
17) Bogusławę Tomę;
18) dr Katarzynę Trzpiołę.
§  2.  Na sekretarza Komitetu Standardów Rachunkowości powołuje się Anetę Gołdyń.
§  3.  Członkom oraz sekretarzowi Komitetu Standardów Rachunkowości przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komitetu w wysokości 1 700 złotych.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).